Monday, July 30, 2007

July 30 Mechanisms


De wereld van gissingen en veronderstellingen is drijfzand. Wanneer men te lang op 1 plaats blijft staan, zakt men erdoor. (90)

The world of guesses and assumptions is quicksand. When one remains on one spot for too long, one falls through it. (90)

Sunday, July 29, 2007

July 29 Positions


Het is niet voldoende hoog te zitten. Het zicht moet nog mooi zijn ook. (81)
Gedurende enkele jaren was ik niet meer in staat op een vriendschappelijke manier met de zon om te gaan. Het was ook in die periodes dat de vroegere angstdromen voor verblinding door daglicht werkelijk werden. Op straat tussen vele mensen op zijn minst vervelend. De neiging om energie op te nemen werd vervangen door weerzin en afkeer, reeds tegen de drang eraan toe te geven. De verlokking zich aan de voor de handliggende onderwerping over te geven kwam als indoktrinair en hoogst onpersoonlijk over. Ik kon niet anders doen dan te wachten op de herfst. (84)

It is not sufficient to sit high. The view has to be pretty too. (81)
For some years I was not able to deal with the sun in a friendly way. It was also in those periods that early anxiety dreams for blinding by daylight became real. On the street in the midst of many people at least very annoying. The inclination to absorb energy was replaced with aversion and dislike, always against the impulse to give way. The temptation to surrender oneself to the obvious submission came across as indoctrinatory and highly impersonal. There was nothing else to do for me than to wait for autumn. (84)

Saturday, July 28, 2007

July 28 Solution


De mannelijke gedachte schept orde terwijl zijn voorkeur de rest tot afkeur degradeert.
Gezien het algemeen veranderlijke is de gedachte in kwestie bijzonder tijdelijk, toegespitst op 1 punt, de uitmuntendheid en specialisatie provocerend. Ze is een houvast voor de anderen, wat haar populariteit verklaart en wat haar ondergang wordt indien ze de kortzichtigheid niet afzweert slechts de chaos tegenover zichzelf te stellen;
Er is immers ook de kombinatie die kombinaties in opbouwende zin genereert, wat wenselijker is voor de toekomst van ons verstand. (12) (82)

The masculine thought creates order while his preference degrades the rest to disapproval.
In view of the general inconstancy, the thought in question is particularly temporary, driven to 1 point, provoking the excellence and specialization. It is a hold for the others, which explains its popularity and becomes its downfall if it doesn’t renounce the short-sightedness to set nothing but chaos against itself.
For it is also the combination that generates combinations in a constructive sense, which is more desirable for the future of our mind. (82)

Friday, July 27, 2007

July 27 Delirium


Ik leef vreselijk aan de oppervlakte. Soms, als bij toeval, bij verrassing, wordt alles ineens dieper, begint mijn verstand écht te werken. Het maakt me moedeloos dat ik die ogenblikken niet kan opvoeren, hun komst beïnvloeden. (79)

I live terribly on the surface. Sometimes, as by chance, by surprise, everything becomes deeper, my brain starts really working. It makes me despondent that I can’t increase those moments, influence their arrival. (79)

Thursday, July 26, 2007

July 26 Seduced


Het oppervlakkige denksysteem is een visitekaartje. Het verkleint associaties, invloeden, indrukken en normenschalen zodat ik ze als de punt van een potlood op elk voorhoofd kan planten. U fronst en dat is de eerste stap.
U reist om via impulsen en verrassingen. Vers licht als postkaartjes vast te drukken en geplande wegen opnieuw als "doel" aan te voelen. Dit is een randopmerking en zeer persoonlijk.
Beïnvloeding is de tweede stap. De schok komt later, door mij bepaald.
Imperfektie is de korrektie van zinsbegoocheling. (18) (81)

The superficial system of thought is a business card. It diminishes associations, influences, impressions and standards scales so that I can plant them like the tip of a pencil on each forehead. You frown and that is the first step.
You travel round via impulses and surprises. To pin up fresh light like postcards and to sense planned routes again as “target”. This is a border remark and very personal.
Influence is the second step. The shock comes later, determined by myself.
Imperfection is the correction of delusion. (81)

Wednesday, July 25, 2007

July 25 Chosen


Voorzichtigheid troef of hoe recuperatie tenslotte iedereen schaadt. (84)

Prudence trump or how recuperation damages everybody in the end. (84)

Tuesday, July 24, 2007

July 24 Achievement


Sereniteit. Oppervlakkigheid. Vervlakking. Onmacht. Onmacht. Onmacht. Jaloezie. (88)
Hoe is het mogelijk van de natuur te genieten als er een afscheiding te zien is. De doorlopende confrontatie met het eindige van iets is hetzelfde alsof uw gevoel u "toegelaten" wordt binnen bepaalde grenzen. (82)

Serenity. Superficiality. Dullness. Lack of power. Lack of power. Lack of power. Jealousy.(88)
How is it possible to enjoy nature when there is fencing. The continuous confrontation with the finite of something is the same as if your emotion is "permitted" within certain boundaries. (82)

Monday, July 23, 2007

July 23 Screen


Doorzicht. Energie. Kombinatie. Kontrole. 1, 2, 3. Zaufen. (81)
Blasé tot in het bed. Ziekelijke kicks. Lafdom. Flauw. Paranoia. (84)
De nieuwste waarden zijn wilskracht, kontrole, intimidatie. Meer en meer is de mens zich ervan bewust dat in plaats van te bidden en offers te brengen, te steunen op ervaring en jarenlange ondervindingen er heil te verwachten is van doorzettingsvermogen, gerichtheid op korte schaal en blinde doelbewustheid. Men bereikt vlugger het gewilde maar moet wel regelmatig van doel veranderen... (86)

Insight. Energy. Combination. Control. 1, 2, 3. Zaufen. (81)
Blasé even in bed. Sick kicks. Cowardice. Bland. Paranoia. (84)
The newest values are will power, control, intimidation. More and more man realizes that, instead of praying and making sacrifices, relying on practise and years of experience, there is more good to be expected from perseverance, short-scale focus and blind goal-orientedness. One obtains the goal much faster, but one has to change goals regularly... (86)

Sunday, July 22, 2007

July 22 Period


Brood. Wijn. Toespijs. Speldjes. Ontbijt. Bagage. (81)
Hoe hoger het niveau van de strukturen, hoe makkelijker ze interpreteerbaar zijn, omdat de details er niet toe doen. (85)

Bread. Wine. Fillings. Pins. Breakfast. Luggage. (81)
The higher the level of the structures, the easier to interpret them, because the details don't matter. (85)

Saturday, July 21, 2007

July 21 TechniqueHet is dankzij de rijken dat "het volk" nu een reisdoel heeft aan al hun kastelen, monumenten en andere manifestaties van grootheid. Het is evenwel dankzij het volk dat de rijken in staat zijn het onderhoud van hun vergane glorie te betalen. (82)

It is thanks to the rich that "the masses" now have a travel destination in all their castles, monuments and other displays of grandeur. It is however thanks to the masses that the rich are able to pay for the maintenance of their faded glory. (82)

Thursday, July 19, 2007

July 19 Deviance


Zoals de maan slechts licht geeft als zijnde de weerkaatser van vreemde informatie, het zonlicht namelijk dat verblindt bij het kijken ernaar, is er de afbeelding, het schilderij, de reproduktie, de film,...
In sommige opzichten voldoet een afspiegeling van een origineel meer als informatiebron omdat er een tijdservaring als "afremmer", als bufferzone tot een groter overzicht leidt. Men ervaart een aanzet tot kontrole. De informatiestraal, de informatie, de informatie en haar omgevingsfaktoren, wordt breder waardoor afleiding beperkt wordt. Bij een dunnere en meer scherpe straal zijn de beïnvloedende faktoren van het rondom aanweziger, waardoor de waakzaamheid een zwaardere taak wordt opgelegd. Er is meer plaats voor persoonlijke interpretatie, de keuze uit de invloeden van buitenaf dienen ter plaatse te worden gemaakt.
Organen als de media nemen de taak van persoonlijke psychologische processen over, die in zekere zin te tijdrovend zijn om konstant te onderhouden. De keuze van 2dehandsbron is op zich reeds een toegeven van de eigen aard. Misschien ligt de waarheid van het individu eerder op de kruispunten dan op het gepolijste parcours van weloverwogen rechtlijnige gangpaden. Dikwijls heeft de afbeelding van een voorwerp meer potentie aan dieptebetekenis dan het voorwerp zelf, m.a.w. het werkt meer op de verbeelding.

Just like the moon only gives light by being the reflector of foreign information, the sunlight that is to say blinding when looking at it, there is the picture, the painting, the reproduction, the movie, ...
In some respects the reflection of the original satisfies more as a source of information because there is a time-experience acting as a "brake", as a buffer zone, leading to a bigger view. One experiences an impulse to control. The information radius, the information, the information and its environment factors, becomes wider which reduces distraction. When the radius is thinner and sharper the influencing factors of the environment become more present, this imposes a heavier duty on the vigilance. There is more room for personal interpretation, the selection of the external influences needs to be made on the spot.
Bodies like the media take over the job of personal psychological processes, which in a certain sense are too time-consuming to constantly maintain. The choice of a second hand source is in itself already a concession to one's own nature. Maybe the truth of the individual is more likely to be at the crossroads than at the polished track of well-considered straightforward aisles. Often the picture of an object has more potency in depth meaning than the object itself, in other words it has a bigger effect on the imagination.

Wednesday, July 18, 2007

July 18 Stabilising


De vorm is de zelfdiscipline van de inhoud.
Elke inhoud vraagt om een aangepaste vorm.
Wanneer de vorm niet fatsoenlijk uitgewerkt wordt, verliest de inhoud aan waarde.
Zonder vorm geen inhoud.
Geen inhoud zonder vorm. (90)

The form is the self-discipline of the contents.
When the form is not executed properly the contents loses its value.
Without form no contents and no contents without form.
The contents has the flexibility of the water that adjusts itself to the recipient into which it is poured. The usefulness of the contents also depends on the nature of the form. (90)Reeksen zijn toegevingen, gemakkelijkheidformules. (82)

Series are concessions, formulas of convenience. (82)

Tuesday, July 17, 2007

July 17 Hardening


Elk kind is een wapen in de hand van ouders, t.o.v. het leven, het nageslacht.
Elk kunstwerk is een wapen in de hand van de kunstenaar t.o.v. het leven, het nageslacht. (87)
Eerst is er de bloem, daarna de vrucht. (90)
De vorm is de zelfdiscipline van de inhoud. Elke inhoud vraagt om een specifieke vorm. Wanneer de vorm niet fatsoenlijk wordt uitgewerkt verliest de inhoud aan waarde. Zonder vorm geen inhoud en geen inhoud zonder vorm. De inhoud heeft de flexibiliteit van het water dat zich aanpast aan het recipiënt waarin het gegoten wordt. De bruikbaarheid van de inhoud is ook afhankelijk van de aard van de vorm. (90)

Every child is a weapon in the hand of parents, with respect to life, the future generations. (87)
The form is the self-discipline of the contents. When the form is not executed properly the contents loses its value. Without form no contents and no contents without form. The contents has the flexibility of the water that adjusts itself to the recipient into which it is poured. The usefulness of the contents also depends on the nature of the form. (90)

Monday, July 16, 2007

July 16 Material


Wanneer men dingen en toestanden aan derden voorlegt kan men de perceptie ervan niet rechtstreeks beïnvloeden. Enkel de geloven van de toeschouwers in kwestie.
Zienswijzen, dus, zijn manipuleerbaar. (88)

When one presents things and situations to third parties, one can't directly influence their perception. Only the beliefs of the public in question.
Points of views, consequently, are manipulable. (88)

Sunday, July 15, 2007

July 15 Career


De wil, de kunde vele uiteenlopende disciplines en interessesferen binnen te dringen, te vergaren, op te slaan en toe te passen, dwingen mij ertoe een overkoepelend wereldbeeld te scheppen.
Dit wereldbeeld moet gebaseerd zijn op een wijder besef van werkelijkheid dan de op specialisatie toegespitste redeneringen en verwordenheden tot nu toe betracht hebben. (89)

The will, the skill to penetrate many varying disciplines and fields of interest, gather them, store them and use them, force me to create a coordinating world view.
This world view must be based on a broader understanding of reality than what has been practised up to now by specialized reasonings and achievements. (89)

Saturday, July 14, 2007

July 14 Identity


Een bepaalde keuze wordt steeds in funktie gemaakt van een subjectief uitgangspunt of richtpunt. Dit is i.v.m. kreativiteit een beperkende faktor. Indien men in zo'n situatie verzeild geraakt, is het wenselijk de klip te omzeilen door de verschillende mogelijkheden tot oplossing met evenveel zorg uit te voeren alsof ze alle de beste oplossing zijn.
Op die manier zijn de bekomen resultaten zowel voor de uitvoerder als voor de toeschouwer optimaal bevredigend. Men blijft niet met storende vragen achter en er is de mogelijkheid ter plaatse een stap verder te zetten. (85)

A particular choice is always made in function of a subjective point of view or target. With respect to creativity this is a restricting factor. If one ends up in such a situation, it is advisable to steer clear of trouble by implementing the different possibilities to a solution with such care as if they all were the best solution.
In this manner the obtained results will be optimally satisfying for the performer as well as for the public. One is not left behind with disturbing questions and it is possible to make a step forward on the spot. (85)

Friday, July 13, 2007

July 13 Ambiguity


Ipv wallen rond de steden, flatgebouwen nu.
De kerk, in warme landen, voorziet in steden van de koele toevlucht die normaal enkel schaduwrijke grotten geven. (90)
Er is de gebaldheid, de kontrole. Een geheel van handelingen ontdaan van overbodigheden. De chaos werd aan banden gelegd terwijl het essentiële zich piekfijn presenteert. (9) (84)

Instead of walls around cities, flats now.
The church, in hot countries, provides cities of cool shelter which otherwise would only be given by shady caves. (90). There is the boldness, the control. A entirety of actions stripped of unwanted items. The chaos had been curbed, while the essential presents itself first-class.. (84)

Thursday, July 12, 2007

July 12 Ritual


De bloemen die ge me gegeven hebt stonken naar stront,
verwelken onmiddellijk, en pasten absoluut niet bij de rest hier binnen.
... Alles is theater, nog slecht gespeeld op de koop toe.
Verdufte extravagantie, misplaatst en een beetje plat. (87) (Over liefde)
Het aanzwellen van gevoelens is zo onkontroleerbaar als het voorspelbaar is. Men kan erop rekenen, ze blijven niet uit. Ondanks de angst die men ervoor heeft. Telkens is het werkelijk een gezwel dat openbarst. Er moet alleen genoeg aanleiding tot etter zijn. (77)

The flowers that you gave me smell like shit,
wilt immediately, and did not at all fit with the rest of the interior.
... Everything is theatre, badly performed on top of it.
Stale extravagance, out of place and a little vulgar. (87) (About love)
The rise of emotions is as uncontrollable as it is predictable. One can count on it, they wont fail to come. Despite the fear of it. It always really is a lump that bursts open. Only when there is enough cause for pus.(77)

Wednesday, July 11, 2007

July 11 Bottomlike


Norm. Idioom. Ideologie. Struktuur. Systeem. Kronologie. Obsessie. Materiaal. Voorgevoelens. Inbeelding. (81)
Er is een wezenlijk verschil tussen de Belgen en de Duitsers, waar de eersten allemaal verschillende huizen op een rij zetten en de tweeden allemaal dezelfde huizen op verschillende manieren bijeen zetten, kriskras. (90)

Norm. Idiom. Ideology. Structure. System. Chronology. Obsession. Material. Forebodings. Imagination. (81)
There is a substantial difference between Belgians and Germans, where the first ones build all different houses in one row and the second ones put together identical houses in a mixed up way. (90)

Tuesday, July 10, 2007

July 10 Catharsis


Wat ik te zeggen heb is nogal stroef en bruut, wat het wenselijk maakt een vormscherm te plaatsen dat de invalshoek aan de andere kant verzacht en tolerabeler maakt. (90)
Ik kan moeilijk uitleggen hoe zeer ik van de regen hou omdat ze me tegenhoudt de straat op te gaan. Ik schijn een ziekelijke behoefte te hebben aan beperkingen. En dat terwijl ik elke onvrijheid als een fysieke pijn ervaar. Kontrole dringt zich op maar houvasten vind ik niet.
De 2slachtigheid schijnt zich langzaam op te lossen in ontelbaren. (11) (84)

What I have to say is rather stiff and brutal, what makes it advisable to place a form screen that softens the angle of decent at the other side and makes it more tolerant. (90)
I can hardly explain how much I love the rain because it keeps me from going onto the street. I seem to have a pathological need for restrictions. And this while I experience every lack of freedom as a physical pain. Control imposes itself but I don't find holds.
The ambiguity seems to slowly dissolve in innumerables. (84)

Monday, July 9, 2007

July 9 Synthesis


Als volwaardige vrouw ontplooi ik mij in vrijheid binnen de afgelijnde, beperkende bakens van een bestaande struktuur. Er moeten hoeken zijn om scherpe punten, richtlijnen te formuleren, in spiegelende, tegengestelde zin. De chaos is mijn element en wil de gemeenschap mij zien en horen, moet ik toch enige tegemoetkoming doen:
De voor de omstandigheid beschikbare belijning aftasten, uitproberen, opvrijen, doorbreken, ontkrachten en overstijgen.
En dan kan het spel pas echt beginnen. (90)

Being a fully fledged woman, I develop myself in freedom within the outlined, limited course of an existing structure. There need to be corners, in order to formulate sharp points, directions, in mirrored, opposite direction. The chaos is my element and if the society wants to see or hear me, I actually have to make a concession.
To scan the lineation available under the present conditions, to try-out, to chat up, to break through, to enfeeble and to transcend.
And only then the game can really start. (90)

Sunday, July 8, 2007

July 8 Flow


Het is de manier waarop ge leert vallen, die de kwaliteit van een mensenleven bepaalt. De ladders die men telkens weer wil beklimmen vragen om een positieve houding. Vallen hoort erbij, het is de normale loop der dingen. Niets blijft. Alleen de afwisselende beweging van op naar af en omgekeerd, is zeker. (80)
De artificiële intelligentie is niet gediend met automatische bewegingen. doch met bewegingen die op het eerste zicht in het wilde weg gebeuren en op het tweede gezicht volgens drijfveren van psychologische aard. Terwijl de software kontrole krijgt over de ontwikkeling van de hardware. 85)

It's the way you learn to fall that defines the quality of a human life. The ladders which one time and again wants to climb, demand a positive attitude.
Falling is part of it, it is the normal course of things. Nothings stays. Only the alternating movement from up to down and the other way around, is certain. (80)
The artificial intelligence doesn't need automatic movements, except movements which at first sight happen at random and at a second look happen according impulses of a psychological nature. When the software is in command of the development of the hardware. (85)

Saturday, July 7, 2007

July 7 Destabilizing


Luiheid = (gemakzucht x hoop) : energie. (81)
Niet te peilen, onterecht en kompleet niet evenwaardig aan het genot ondervonden, is er de terugslag die men telkens ondergaan moet na een geboekt succes.
Ik spreek hier ook van intiem succes, dat zuiver en alleen met de ik-persoon te maken heeft.
De zekerheid, de warmte, de roes die even het leven aangenaam kleurt is achteraf gezien slechts de voorbode van een vlakke periode die ijl en vol ongeloof de waarde en het belang van voldoeninggevende momenten ontkracht. Wat werkt nu eigenlijk het meest verslavend: de vlakke voorbijgang van de uren of de zoete realiteit van een kortstondig succes? (86)

Laziness = (idleness x hope) : energy. (81)
Not to be assessed, undeserved and not at all equivalent to the joy experienced, that is the set back that one always has to suffer after a booked success.
I am also talking here about intimate success, that purely and solely concerns the ego.
The certainty, the warmth, the high that for a moment pleasantly colour life, when looking back, are only the forerunners of a plane period, empty and filled with disbelief, emasculating the importance of satisfying moments. Just what is now the most addictive: the even passing of the hours or the sweet reality of a short-lived success? (86)

Friday, July 6, 2007

July 6 Continuities


Het werken op afval, met afval, inspireert mij. Afval die zowel materieel als geestelijk kan zijn. Dan is er de lijn als link tussen tekenen en schrijven. en de inwerking van kleurvlakken op het menselijk organisme, de fysieke aanwezigheid van de hoeveelheid aan zichtbaar materiaal, de konsekwentie van de aanwezigheid, tesamen met hetgeen die oproept en de kombinaties van al deze verschillende elementen onder elkaar. (19) (82)

Working on waste, with waste matter, inspires me. Waste that can be material as well as mental. Then there is the line as link between drawing and writing, and the effect of colour surfaces on the human organism, the physical presence of the amount of visible material, the consequence of the presence, together with what this arouses and the combination of all these different elements amongst themselves. (82)

Thursday, July 5, 2007

July 5 Issues


De innerlijke wanorde waarvan ik me door troebele principes en omfloerste waarheden afschermde, borrelde als het hete slijk van een vulkaan, onregelmatig, sneller en sneller, hoger en hoger.
Ook heter en heter en zolang gekoesterde "jeugd" (onbezonnenheid en afkeer van elke vorm van verantwoordelijkheid) ruimde baan voor de overgave aan energie, ten koste van een lichaam dat vermoeid en verslaafd telkens weer werd achtergelaten. (82)

The inner chaos against which I guard myself by troubled principles and muffled truths, bubbled up like the hot sludge of a volcano, unsteady, faster and faster, higher and higher.
Also hotter and hotter and so long cherished "youth" (impetuosity and aversion to any form of responsibility) made way for dedication to energy, at the expense of a body that was always left behind, exhausted and addicted. (82)

Wednesday, July 4, 2007

July 4 Geometry


Ik was vroeger een adept van schouwgarnituren. Toen ze me dat ontnomen hadden, zijn de chaos en de spiraalvormige richting van afkomende en terugwijkende bewegingen begonnen. Op 21-jarige leeftijd viel de laatste zekerheid kletterend van me af. Met de dag stond ik bloter, helderder en kwetsbaarder op.
Geen loutering door ouderdom doch een aura dat scherper werd dan het scherpste op aarde.
Ik ontdoe me van het juk der afbeeldingen en idiomen, der strukturen en systemen en stel nog slechts reeksen samen. (82)

I used to be an adept of mantelpiece ornaments. When they took that away from me, it was the beginning of chaos and the spiral-shaped direction of approaching and withdrawing movements. At the age of 21 the last certainty fell crashing from me. By the day I got up more naked, brighter and more vulnerable.
No catharsis with age but an aura the became sharper than the sharpest on earth.
I free myself from the yoke of pictures and idioms, of structures and systems and only compose series. (82)

Tuesday, July 3, 2007

July 3 Rigid


De eenzaamheid, vol van verwachtingen, is mooi, doch men wordt er zenuwachting van. (87)
Luiheid kan ook de afwachtende houding zijn die men inneemt ten opzichte van een handeling waarvan met de zin nog niet inziet. (82)
Het is natuurlijk zo dat een te intense zoektocht naar de zin der dingen tot stilstand kan leiden. (82)

The solitude, filled with expectations, is beautiful, yet it makes one nervous. (87)
Laziness can also be the waiting attitude one adopts in relation to an action of which one doesn't see the meaning yet. (82)
It is of course also true that an all too intense search for the meaning of things can lead to standstill. (82)

Monday, July 2, 2007

July 2 Dynamic


1001 denkrichtingen en interpretatievelden verdringen elkaar. Ik verlies mijn identiteit. (79)
De negatie van de tijd, het tijdsverloop, bevordert geestelijke verruiming, verdieping. Het is in de tijdloze accumulatie van momenten, in het negeren van de duur der momenten, dat intelligentie groeit. Intelligentie zonder materialisme. Want de tijd = materialisme.

1001 directions of thought and fields of interpretation repress one another. I lose my identity. (79)
The negation of time, the interval of time, further mental expansion, depth. It is in the timeless accumulation of moments, in the negation of the duration of moments, that intelligence grows. Intelligence without materialism. Because the time = materialism.

Sunday, July 1, 2007

July 1 Psychosexual


De kracht van verborgen boodschappen. Doodt de lichten. Ruim het op en maak dat hij wegkomt. Draait de lichten aan. (88)

The power of hidden messages. Kill the lights. Clean it up and see that he gets out of there. Switch the lights on. (86)