Monday, December 31, 2007

December 31 Time


Rust ja. Rust
Dat komt en gaat.

Peace and quiet yes. Peace and quiet.
It comes and goes.bijna komplete hiërarchie van feestelijk allegorie.
Indien + andere mensen in mijn budget.
Video hier . . . Licht van overal.
Achtergrond. Overhead. voorbeeld.
"Het koppel". De stem is vlakbij. En toch 3 verdiepingen lager.
Inductie. Klaar!

Almost complete hierarchy of festive allegory.
If + other people in my budget.
Video here . . . Light from everywhere.
Background. Overhead. Example.
“The couple”. The voice is nearby. And still 3 floors down.
Induction. Ready!Subtend. (87)

Subtend. (87)

Sunday, December 30, 2007

December 30 Mechanisms


Waarheid
Fantasie

=
Geheugen
Objektief bestaande realiteit
Truth
Fantasy

=
Memory
Objectively existing reality

Saturday, December 29, 2007

December 29 Positions


Een replica, een meestal versteende verkleining, of beter, een verkleinde verstening van een origineel - van jongsafaan leert de mens zich het toe-eigenen ervan.
(Over speelgoed) (En kunst) (88)

A replica, usually a petrified reduction, or better, a reduced petrifaction of an original – from one’s childhood up, human being learns how to appropriate it.
(About toys) (And art) (88)

Friday, December 28, 2007

December 28 Solution


Het nummeren van losse bemerkingen vrijwaart enigszins van de druk verbanden te leggen tussen momenten. Omdat de bron gemeen is, is het verband er toch. (Dat ben ik zelf immers).
Wanneer ik een bepaald verband leg, koppel ik mijn gedachten aan het rondom. Het rondom dat me rechtstreeks beïnvloedt en dat ene uiting tijdsgebonden kan maken.
Gezien het eeuwige, met de zucht ernaar, een blijvende behoefte is, kan ik deze werkmethode principieel vooral op veel van mijn werk toepassen.
Ook vormelijk behaagt ze me. (89)

The numbering of loose remarks somehow guards from the burden of making connections between moments. Because the source is common, the connection is there anyway. (That is me after all).
When I make a certain connection, I match my thoughts with the surroundings. The surroundings that influence me directly and that make a particular expression time-bound.
Because the eternal, and the longing for it, is a permanent need, I can in principle apply this working method to a lot of my work.
Also esthetically it appeals to me. (89)

Thursday, December 27, 2007

December 27 Delirium


Stel ik veel dingen uit om het gevoel te hebben dat ik steeds iets te doen heb? (78)

Do I put off many things in order to have the feeling that I have something to do? (78)

Wednesday, December 26, 2007

December 26 Seduced


Alleen zijn is een stimulans om te werken - geen verzekering om goed werk te leveren. (78)

Being alone is a stimulus to work – not a guarantee to delivery good work. (78)

Sunday, December 23, 2007

December 23 Screen


Evolutie = het oplossen van problemen. Ik zoek problemen alvorens de evolutie er is. (80)

Evolution = solving of problems. I look for problems before the evolution is there. (80)

Saturday, December 22, 2007

December 22 Period


Kussende kinderen en hardlopers. (81)

Kissing children and runners. (81)

Thursday, December 20, 2007

December 20 Marginality


Reeksen zijn toegevingen, gemakkelijkheidformules. (82)

Series are concessions, convenience formulas. (82)

Wednesday, December 19, 2007

December 19 Deviance


Het kwaad is een bestaansvorm van intelligentie en dient daarom aandachtig bestudeerd te worden.
Met voorzichtigheid, misschien wel matigheid.
Namelijk is het kwaad van die soort die snel het rondom opslokt en overbodig lijkt te maken. Afstandelijkheid en zelfkontrole moeten onze studie kenmerken.
In geval van buitensporigheid noemt men het kwade Satan of slechtheid.
Isoleert met haar van het goede en funktioneert ze als antipode hiervan, dan accelereert haar afzondering een reeks processen die uiterlijke verwerpelijkheden ontketenen zoals wraak, haat, moord, hypocrisie, onrecht en onderdrukking. (88)

Evil is a form of existence of intelligence and therefore needs to be carefully examined.
With caution, maybe even moderation.
The fact is, evil is of a kind that quickly swallows up the environment and seems to make it redundant.
Detachment and self-control need to characterize our study.
In case of extravagance one calls evil Satan or badness.
Isolating with it what is good and working as an antipode to this, its isolation then accelerates a series of processes which unleash external repugnancies like hate, murder, hypocrisy, injustice and suppression. (88)

Tuesday, December 18, 2007

December 18 Stabilising


Wil ik iets zijn of ben ik iets? (78)
Het flikkerende licht van uw generator moet enkele vertrouwelijke genetische herinneringen bij me oproepen. IJzeren tafels en 3 ervan. Fossilatie. Hoofden, houdingen en panorama.
Vastgepind op het genotscentrum van de geest. Dwang. Tegenstrijdigheid. Aangeboren. "En". "Niet". "Of". "Noch".
Een verward, vervormde geest? Nooit gezien. Afgekeken.
Transplantatie van aanhangsels. Seriële opruim. (83)

Do I want to be something or am I something? (78)
The flickering light of your generator has to call up some familiar genetic memories with me. Iron table and 3 of them. Fossilization. Heads, poses and panorama.
Pinned down to the pleasure centre of the mind. Compulsion. Contradiction. Congenital. “And”. “Not”. “Or”. “Neither”.
A confused, distorted mind? Never seen. Copied.
Transplantation of appendixes. Serial clean up. (83)

Monday, December 17, 2007

December 17 Hardening


Soms word ik met "orde" wakker. Vandaag is dat spijtig genoeg niet het geval. Ik zal weer veel naar dingen moeten zoeken. (85)

Sometimes I wake up with “order”. Unfortunately today this is not the case. I shall again have to look for many things. (85)

Sunday, December 16, 2007

December 16 Material


Verdomd nog aan toe. Ik Engelsman, ik Duits. Waarom zou ik geen Belg zijn?
Er is toch niets nieuws meer te bedenken.
En als het niets de toekomst is, dan is het aan de Belg.
Ik buig, beleefd als een Chinees, en misschien ook even vals. Zolang ik niet vooroverval, sla ik geen slecht figuur en vraag ik me af: Is dit het nu? In het volle leven staan? (82)
Teruggekeerd tot de realiteit en de hardheid van haar beelden, ben ik genadeloos overgeleverd aan de holte van eindeloze eenzaamheid. (86)

Damn it! Me English, me German. Why shouldn’t I be Belgian?
Anyhow there is nothing new to think up.
And if nothingness is the future, then it is up the Belgian.
I bow, polite like a Chinese, and maybe also as false. As long as I don’t tumble forward, I don’t look silly and I ask myself: Is this it now? To be in touch with things? (82)
Returned to reality and the harshness of her images, I am mercilessly in the hands of the hole of infinite loneliness. (86)

Friday, December 14, 2007

December 14 Identity


Een bepaalde mening vertegenwoordigen, in de kijker staan, trekt gedrag van derden aan dat hulpvaardigheid suggereert.
Een hulpvaardigheid waarvan het menselijk aspekt zo' broos is dat kleine verstoringen als weersomstandigheden en slechte luim, de zin tot uitvoering van de daad oplost.
De aangeboden hulp wordt dan zonder pardon en zelfs met enig leedvermaak teruggenomen waarna het slachtoffer bij deze schijnoperatie een harde noot kraakt. Immers gaat het hier dikwijls om absoluut misbare hulp die vaak met lede ogen aanvaard wordt, teneinde de helper in kwestie niet te kwetsen. (89)

To represent a certain opinion, to attract attention, attracts behavior of a third party suggesting helpfulness.
An assistance of which the human aspect is so brittle that small disturbances like weather conditions and bad mood, solve the issue of performing the action.
The assistance offered is then taken back without excuse and with a certain malicious pleasure after which the victim of this false operation has a tough nut to crack. After all it is often a matter of absolutely unessential assistance that one accepts with sorrow, in order not to hurt the helper. (89)

Thursday, December 13, 2007

December 13 Ambiguity


Entiteiten en hun absolute betekenis. Ik relax. Lateraal denken/Pavlov zenuwcellen. Impakt van beelden op bevattingsvermogen. Het belang van transmarginale inhibitie of het fenomeen Australië.

Entities and their absolute meaning. I relax. Lateral thinking/Pavlov neurons. Impact of images on comprehension. The importance of trans-marginal inhibition of the phenomenon Australia.

Monday, December 10, 2007

December 10 Catharsis


Soms wordt iets expliciet vervelend gevonden omdat het nu gebeurt. (88)
Het is geen feit dat er tijd moet gewonnen worden. Er bestaat alleen een zekere dosis van alles en naargelang het nut van een onderwerp of aktie dient deze een bepaalde tijd in te nemen. En slechts de hoogst noodzakelijke. (79)

Sometimes something is considered to be explicitly unpleasant because it happens now. (88)
It’s not a fact that time needs to be gained. There is only just a certain dose of everything and depending on the use of a subject or action, this needs to take up a certain time. And only the strictly necessary. (79)

Sunday, December 9, 2007

December 9 Synthesis


Soms kan de werkelijkheid dingen doen vermoeden die slechts bestaan in het brein van de waarnemer.
Die inbeeldingen, verbeeldingen, wensen, zijn slechts op zoek naar aanknopingspunten om gehandhaafd te blijven. Ze vervormen alzo gedachten tot objektieve waarheid.
De reden waarom gedachten in het algemeen op inbeelding aansturen is een onderliggende mensnoodzaak: het brein houdt er niet van tot niets opleverende toestanden waar te nemen. Het wil werken. In funktie. (89)
(Over hersenschimmen. Waanbeelden. Ook over voortekenenen. Wishful thinking.)

Sometimes reality can assume things that only exist in the brains of the observer.
Those imaginations, presumptions, wishes, are only looking for things in common because they want to be kept. That way they transform thoughts to objective truth.
The reason why thoughts in general aim at imagination is an underlying human necessity: the brain doesn’t like to observe situations that don’t yield any results. It wants to work. In function. (89)
(About phantasms. Illusions. Also about omens. Wishful thinking.)

Saturday, December 8, 2007

December 8 Flow


Na het uitbraken van een diepe overtuiging is de weg vrij om eindelijk het tegengestelde te doen.
M.a.w.
elke diepe overtuiging, elke grondige afkeur, elke voorkeur, is een onvrijheid
die met tegendaden gewroken moet worden. (88)
In de eenzaamheid van de dag is het moeilijker een motivering tot geestdrift te handhaven dan in het vuur van een gesprek.(88)

After vomiting an profound conviction the path is free to finally do the opposite.
In other words
every profound conviction, every thorough rejection, every preference, is a lack of freedom
that needs to be avenged with counteractions. (88)
In the solitude of the day it is more difficult to maintain a motivation to enthusiasm than in the heat of a discussion. (88)

Friday, December 7, 2007

December 7 Destabilising


Als men jong is, is men fris en koestert men de indruk dat elke kreatieve daad slechts uit de ik-persoon tevoorschijn komt. Na kontaktname met analoge geesten en het leven tout court ontdekt men dat velen op uw manier denken en dan nog hetzelfde denken.
Het machtige apparaat dat de gemeenschap is probeert u dan op te slokken, in haar wervelend en bedwelmend aanbod van aanknopingspunten en neerdrukkende inkapselingen. Eigenlijk zit er een normaliserende kracht konstant op de loer om het nieuwe zo vlug mogelijk te rekupereren voor haar langzame, gestadige voortgang. Het individu heeft slechts belang in funktie van deze glibberige massa.
Een onfris idee. (84)

When one is young, one is fresh and one nourishes the impression that every creative act only emerges from the me-person. After coming into contact with analogue spirits and life in short, one realizes that many others think the way you do and in fact think the same.
The powerful apparatus that what society is, tries to swallow you up, in its swirling and stunning supply of leads and depressing encasings. In fact there is an normalizing power constantly lurking in order to recuperate the new as soon as possible to it slow, steady progress. The individual only matters in function of this slithery mass.
An unsavory idea.(84)

Wednesday, December 5, 2007

December 5 Issues


De 5de kracht:
01 / 012 / 0123 / 01234 / 0123450 (89)

The 5th force:
01 / 012 / 0123 / 01234 / 0123450 (89)

Monday, December 3, 2007

December 3 Rigid


Wanneer men alles tot op de draad ontleedt, blijft er niets anders over dan een kale vlakte zonder geheimen waar winden ongemoeid overblazen. De winden van het leven ondervinden geen weerstand meer, de zachte beschermende lagen waaien mee weg. Zenuwen worden ontbloot, terwijl zenuwen er niet zijn om ontbloot te worden.
Dit "verstand" namelijk is een verzameling vangarmen die groeit uit vooroordelen, principes en modedenken. Poliepen wier bestaan zo vluchtig is als de winden zelf en verdampt bij de minste overmacht. De analysedrift van het verstand blijkt dus tijds- en plaatsgebonden. (88)

When one analyses everything to the grain, nothing is left over but a bare plain with no secrets where winds blow over freely. The winds of life no longer experience resistance, the soft protective layers are blown away with it. The nerves are being exposed, whereas nerves are not there to be exposed.
This “brain” is namely a collection of tentacles that develops from prejudices, principles and trends. Polyps whose existence is as transient as the winds themselves and evaporates at the least supremacy. The brain’s urge to analyse thus seems to be restricted to time and space. (88)

Saturday, December 1, 2007

December 1 Psychosexual


Evolutie heeft veel te maken met spaarzamer omgaan met energie.
Geboorteregeling is mogelijk omdat de meeste kinderen blijven leven en omdat ze oude mensen zullen worden.
Vroeger werd er met mensenlevens meer geknoeid. (84)

Evolution has much to do with cutting down on power consumption.
Birth control is possible because most children stay alive and because they will grow to become old people.
In the past there was more messing around with human lives. (84)

Thursday, November 29, 2007

November 29 Position


Macht als gevolg van ambitie is gevaarlijk, obsceen, wekt hoofdzakelijk agressie op, is verwerpelijk. Deze macht ontstaat vanuit een drang die genetisch vernietigd zou moeten worden.
Enkel de macht die voortspruit uit een kombinatie van bekwaamheid, inzicht en doorzicht is aanvaardbaar. Deze macht wordt in stand gehouden door respekt, dat automatisch opduikt bij de personen door en voor wie die macht geclaimd wordt. Macht mag immer slechts de grootte hebben van de zaak waarvoor ze wordt aangewend.
Verwerpelijk ook is vrijwillige en doelmatige machtsontplooiing. Ze mag slechts ontstaan daar waar een behoefte leeft, m.a.w. daar waar een probleem bestaat dat niet door enkelen of een groep opgelost kan worden. Eens de macht haar taak volbracht heeft, haar doel bereikt, dient ze zich tegen zichzelf te beschermen en zich bij gebrek aan behoefte te ontbinden.
Er is slechts behoefte aan macht als er mensen zijn die erom vragen. Deze vraag mag echter niet ontstaan uit gemakzucht, na ophitsing of berekening van de betreffenden.
Ik spreek hier over macht op voetpaden, in trams, in cafés, klaslokalen, kantoren en parlementen. (83)

Power resulting from ambition is dangerous, obscene, provokes mainly aggression, is obnoxious. This power originates from an urge that should be annihilated genetically.
Only the power that springs from a combination of skill, insight and understanding is acceptable. This power is preserved through respect which crops up automatically with people by and for whom that power is being exerted.
Also objectionable is the voluntary and functional ostentatious display of power. This can only come into being where a need arises, in other words when there is a problem that can’t be resolved by some or a group of people. Once power has completed its task, reached its goal, it has to protect itself against itself and to disband itself when there is no need for it.
There is only a need for power when there are people who ask for it. This demand should however not come out of laziness, after instigation or calculation of the concerned.
I am talking here about power on sidewalks, in trams, in bars, classrooms, offices and parliaments. (83)

Wednesday, November 28, 2007

November 28 Solution


Beperking maakt vindingrijk.
Men mag dan ook alleen rijk worden op een vindingrijke manier. (79)

Restrictions create inventiveness.
Hence one should only become rich in an inventive way. (79)

Tuesday, November 27, 2007

November 27 Delirium


De donkere mensen, zij die gebukt gaan onder een te klare, nuchtere kijk op het rondom,
kortom
aan de rand van de dansvloer staan -

De lichte mensen, zij die zich ongerept overgeven aan de vanzelfsprekendheid van lage driften, deze toepassen zonder omzien, kortzichtigheid om eigen bestwil + om dat van anderen,
te pas en te onpas -
deze laatsten leven. (87)

The dark people, those who are weighed down with an all too clear, plain perspective on the environment,
in short
standing at the edge of the dance floor –

The light people, those who surrender unrestrainedly to the casualness of low impulses, applying them without looking back, short-sightedness for own benefit + for the benefit of others,
whether it is relevant or not –
these last ones live. (87)

Sunday, November 25, 2007

November 25 Chosen


Wat ik geïnstitutionaliseerd, gekontroleerd bijgeloof noem zijn naslagwerken over kunst, over filosofie, over wetenschap, over magie, etc.
Stuk voor stuk zijn het pogingen tot het verstandelijk ombuigen van originele ideeën tot in overzichtelijke patronen gepast leefvoer. (88)

What I call institutionalised, controlled superstition are reference works about art, about philosophy, about science, about magic, etc.
Every one of them, they are attempts to the intellectual restructuring of original ideas into conveniently apportioned food for life. (88)

Saturday, November 24, 2007

November 24 Achievement


Kunst komt voort uit onbeleefde momenten, is ongeleefd leven. Het zijn momenten die intens ervaren worden van buitenaf.
De angst voor de dood is volgens de Tao angst voor ongeleefd leven, onbeleefde momenten.
Kunst zou dan ook ontstaan uit een angst het leven niet ten volle te kunnen leven. De stelling dat kunst een werk tegen de natuur is wordt hierdoor bewezen: de rechtlijnige voortgang en ondergang der dingen wordt tegengesproken door kunst.
Kunst is daarom een filosofisch overlevingsmechanisme en behoort als dusdanig tot het efemere in de levenscyclus. (87) (22)

Art originates from un-experienced moments, is unlived life. The moments that are experienced intensely from the outside.
According to the Tao fear of death is fear for unlived life, un-experienced moments.
Art could therefore also originate from a fear not to be able to live life to the fullest. The proposition that art is a work against nature is being proven by this: the straightforward progress and decline of things is being contradicted by art.
Art therefore is a philosophical survival mechanism and as such belongs to the ephemeral in the life cycle. (87)

Friday, November 23, 2007

November 23 Screen


Tesamen met het uitmoorden van diersoorten moordt de mens zijn eigen capaciteit uit de eigen gebreken te assimileren en te verwerken. Er ontstaat altijd wel een geldige reden om deze of gene diersoort te bestrijden.
Zoals er altijd ene geldige rede ontstaat om dit of dat gebrek weg te moffelen.
Na zekere tijd wordt er zoveel verdoezeld dat enkel de zeer vuile en onverzadigde oprispingen een herinnering oproepen aan de wezens die we zijn. Niet zo mooi als we pretenderen. De pampers om al dat vuil omzichtelijk op te vangen dienen voortdurend van formaat te vergroten. (84)

Together with the massacre of the animal species the human being massacres his capacity to assimilate and to deal with one’s own weaknesses. There is always a valid reason to fight one or the other animal species.
Likewise a valid reason is always found to cover up some or other shortcoming.
After a certain time so much is obscured that only the very dirty and unsaturated outpourings arouse a memory to the creatures that we are. Not so beautiful as we pretend. The nappies to carefully collect all that dirt constantly need to be increased in size. (84)

Thursday, November 22, 2007

November 22 Period


De wisselwerkingen tussen de grootte van iets, het volume, het aantal elementen waaruit het is samengesteld.
Zijn zij die bepalen hoe iets er algemeen gesproken uitziet.
Men kan zich bij het begin slechts beperken tot een overzicht op elementaire delen.
Deze losse delen leiden via materiaal en produktiemogelijkheden tot een eindresultaat dat de verbeelding van de eenling in verre mate overschrijdt. (87)

The reciprocities between the size of something, the volume, the number of elements of which it is composed.
Are what define how something generally speaking looks like.
At the beginning one can only confine oneself to a summary of elementary parts.
These loose parts lead via material and production possibilities to a final result that exceeds to a large extent the imagination of the individual. (87)

Wednesday, November 21, 2007

November 21 Technique


Alvorens ik begon te "denken" kende ik noch eerzucht, hebzucht, noch wellust.
Die dingen heb ik mezelf moeten aanleren.
Om niet als een ondier vertrappeld te worden.
Tenkoste van mijn trots en zelfverzekerdheid heb ik mezelf aangeleerd om op die manier ten dienste van - voort te leven.
Absurditeit is mijn deel, reeds lang en het besef van de eindigheid der dingen betekent moedeloosheid. (82)

Before I started to "think" I neither knew ambition, greed nor lust.
I had to teach myself these things.
In order not be trampled like a beast.
At the expense of my pride and self-confidence and I have taught myself that way for the purpose – to live on.
Absurdity is my share, already for a long time and the realization of the finiteness of things means despondency. (82)

Monday, November 19, 2007

November 19 Deviance


Gisteren heb ik gedroomd dat de maan ontplofte, een zilveren licht in een donkergrijze hemel. We hadden allemaal schrik. Alle vrouwen kregen tegelijk nog 1 keer hun maandstonden. Daarna was het donker 's nachts. Voor altijd. (85)

Yesterday I dreamt that the moon exploded, a silver light in a dark grey sky. We were all afraid. All women did get their periods together 1 more time. After that it was dark at night. Forever. (85)

Saturday, November 17, 2007

November 17 Hardening


Good morning! Yes, it is. (88)

Good morning! Yes, it is. (88)

Thursday, November 15, 2007

November 15 Career


De slotsom is dat de manier waarop het gemaakt wordt en het materiaal waarvan het gemaakt wordt, even belangrijk zijn als dat wat het voorstelt. (88)

The conclusion is that the way it is made and the material it is made of, are just as important as what it represents.

Wednesday, November 14, 2007

November 14 Identity


Wat ge wilt worden, moet ge spelen. Alles, na een tijdje, draait zich verbazingwekkend intens naar uw spel, zodat de omgeving het overneemt.
En zo dat ge op uw gemak kunt zijn, wat ge ondertussen geworden zijt. (88)
De onzekerheid en de strijd als stijlelement? Tot stijlelement verheven! (89)

What you want to become, you have to play. Everything, after a while, turns amazingly intense towards your game, so that the environment assumes it.
And so you can be relaxed, what you have become in the meantime. (88)
The uncertainty and the struggle as style element? Proclaimed to style element! (88)

Monday, November 12, 2007

November 12 Ritual


De tolerantie voor vele stress toestanden wordt telkens groter en dit met het oog op plezierreizen, ontspannende intermezzi om de psychologische druk van zelf in het leven geroepen stapeltoestanden af te laten.
Men verplaatst zich zonder overgang, op geregelde tijdstippen van over-naar onderdruk. Wat op zich niet slecht is.
De fout zit hem in de negatie, de annihilatie van de konsekwenties van het gebrek aan tussenstappen.
Van positief naar positief is niet positief. Het ganse gestel met al zijn aanhangers vraagt om aanknopingspunten. Bij elke verandering; Zo' dat er een algemene groei kan plaatsvinden: niets in en om de gedachten- en spierwereld verdraagt het achteruit gestoken te worden. Een verwaarloosd element wreekt zich automatisch op absurde sprongen, en dit gebeurt meestal op lange termijn, wanneer de heilzame uitwerking allang vervlogen is.
De onaangenaamheden die aanpassing en traagheid met zich meebrengen zijn levensnoodzakelijk voor de algemene gezondheid van een gestel dat hogerop wil.
Vanuit een stresstoestand met een vliegtuig de gezonde skilucht aandoen, waarna weer de stresstoestand ingeduikeld wordt, is er 1 voorbeeld van. (88)

The tolerance to many stress situations increases each time and this with respect to pleasure trips, relaxing intermezzi meant to cease the psychological pressure of situations accumulated and created by oneself.
One changes places without switching, at regular times from over- to underpressure. In theory this is not a bad thing.
The mistake though lies in the negation, the annihilation of the consequences of the lack of intermediate steps.
From positive to positive is not positive. The entire system with all its followers asks for points of departure. With every change; That way a general growth can take place: nothing in and around the world of thought and muscles can bear it to be set back. A neglected element automatically seeks revenge on absurd jumps, and this usually happens in the long run, when the wholesome effect has been long gone.
The troubles which result from this adjustment and slowness are of vital importance for the general health of a system that wants to get on.
To visit the healthy ski air from a stress situation in a airplane, and afterwards again dive into the stress situation, is 1 instance of this. (88)