Thursday, June 28, 2007

June 28 Solution


Het kwaad, de moraal en de sentimentaliteit; het zijn zij die ons bewegen daden te stellen, een richting in ons leven te bepalen.
Men komt ze tegen als we de richtlijnen die we onszelf geven ontleden. Als we de impulsen onderzoeken die ons van het ene naar het andere drijven, bij het zoeken naar de ziel, het doel. (82)

Evil, morality and sentimentality: it's them who move us to act, define a direction in our lives.
We encounter them when we analyze the instructions we give ourselves. When we examine the impulses that push us from one thing to another, when looking for the soul, the goal. (82)

Wednesday, June 27, 2007

June 27 Delirium


Bepaalde verbindingen die de realiteit op een zeker tijdstip niet toelaat, dienen desalniettemin gemaakt te worden. Artificieel komen ze dikwijls over, geforceerd, gewild gewaagd. Vergis u niet, want dit gebeurt vanuit de diepte, vanuit een niet weg te drukken behoefte.
Beelden dringen zich op, hun kombinaties ook. Hoe twijfelachtig en gevaarlijk dubbelzinnig, zowel naar waarde als uitzicht, ze ook mogen zijn - ik dien me daarbij neer te leggen.
Wanneer deze verbindingen uitgerekt worden in mijn tijd, zijn het reizen die ik voor u maak, ten koste van mezelf, en ze zouden prachtig moeten zijn. (90)

Specific connections, that reality does not allow at a certain point in time, nonetheless need to be made.
They sometimes come across as artificial, forced, would-be risky. Don't be mistaken, because this happens from the depth, from a need that can't be pushed aside.
Images impose themselves, their combinations as well. However dubious and dangerously ambiguous they may ever be, in value as well as in outlook - I should resign myself to this.
When these connections are stretched in my time, they will be journeys that I make for you, at the expense of myself, and they should be splendid. (90)

Monday, June 25, 2007

June 25 Chosen


Electriciteit. Ozon. Vuur. Warmte. (81)
Ontlasting van het kwaad, de moraal en de sentimentaliteit kwam pijnlijk, maar werkte zuiverend en vernieuwend. Met weerzin betreed ik het nu, waar ik zal moeten mee leren. Het is nu eenmaal het "nu" dat de kern is van gedrevenheid. (82)

Electricity. Ozon. Fire. Heat.(81)
Relief of evil, the morality and the sentimentality came painfully, but acted purifying and rejuvenating. Reluctantly I enter the now, where I will have to learn from. The "now" is simply the core of passion. (82)

Saturday, June 23, 2007

June 23 Screen


Al te vaak wordt evenwicht met symmetrie verward. Verwarring onder andere, naar vorm en inhoud, kan net zo goed evenwicht suggereren én zijn.
De instelling van waaruit de aktie tot evenwicht ontspringt is belangrijker om het gewenste resultaat te bereiken, dan de zuiver vormelijke afstraling. Deze evolueert toch normengebonden in de tijd, is onstabiel en dus onbetrouwbaar. In se is evenwicht een toestand die vertrouwen opwekt, hoe kan dit element dan rechtstreeks verbonden zijn met menselijke willekeurigheid?
Meteen wordt duidelijk dat evenwicht iets is dat boven de mens staat, dat anders gezegd, met het diepste wezen van de mens te maken heeft. Een toestand die die mens willens nillens opnieuw probeert op te roepen, heruitvindt en telkens weer verliest. Juist om de reden dat deze toestand boven de tijd staat en zich niet in ogenblikken laat inblikken.
De mens voelt dat evenwicht kàn, maar juist de aktie van het opzoeken, heroriënteren ervan is een daad tegen de logika van het evenwicht. Evenwicht is er, op een bepaald moment; het is een geschenk dat tenvolle en bewust doorleefd moet worden op dat ogenblik. Het overvalt en wij ondergaan. Men moet een net spinnen van positieve handelingen in een omgeving van aktie en geloof in het eigen ik als volledigheid. (88)

Only too often equilibrium is confused with symmetry. Confusion among other things, in form and content, can just as well suggest equilibrium and be it.
The mentality from which the action for equilibrium originates is more important in order to obtain the desired result than the pure formal reflection. This anyhow evolves, bound by standards in time, is unstable and thus unreliable. In itself equilibrium is a situation that arouses confidence, how then can this element be directly connected to human arbitrariness?
Immediately it becomes clear that equilibrium is something superior to the human being, in other words it deals with the depths of human soul. A situation that this person willingly or unwillingly tries to call up, reinvenst it and time and again loses it. Exactly because this situation stands above time and is not to be boxed up in moments.
Human being senses that equilibrium is possible, but precisely the action of looking out for it, reorientating it, is an act against the logic of the equilibrium. Equilibrium is there, at a certain moment; it is a present that needs to be lived, fully and consciously, at that precise moment. It surprises and we submit to it. One has to spin a web of positive acts in an environment of action and belief in one's own perfection. (88)

Friday, June 22, 2007

June 22 Period


De kunst = dingen maken die ze later kunnen gebruiken. (80)

The art = to make things that they can use in future. (80)

Thursday, June 21, 2007

June 21 Technique


De professor weet altijd alles beter. (83)

The professor always knows-it-all. (83)

Wednesday, June 20, 2007

June 20 Marginality


Woede verworden tot angst brengt verwoesting. De omgeving wordt bezworen, het ik wordt gemarteld. Er is gierigheid in het spel, en gulzigheid. (83)

Deteriorating anger to fear causes destruction. The environment is being invoked, the ego tortured. Stinginess is at stake, and greed. (83)

Tuesday, June 19, 2007

June 19 Deviance


De vinger waarmee ik hard duwend de omtrek van mijn tafel volg, is op dit moment het medium dat mij toelaat mijn gedachten in bedwang te houden.
Er is geen sprake van richting.
Alleen gerichtheid.
Mijn vinger neemt de taak over van het doel.
Mijn ogen volgen en mijn hoofd doet de rest. (80)

The finger with which I follow the contour of my table, pressing hard, is at this moment the medium that allows me to keep my thoughts under control.
There is no question of direction.
Only orientation.
My finger assumes the task of the design.
My eyes follow and my head does the rest. (80)

Monday, June 18, 2007

June 18 Stabilising


De wereld is het lied van het alfabet. Er is de schijnwereld en de sprookjeswereld. Er zijn de aarde, het vuur, het water en de lucht.
Het is voor mij belangrijk de dingen rondom mij te verslijten, aan te passen, te herscheppen. Ze tesamen met alle voorhanden zijnde elementen aan de faktor tijd, achtergrond, wetenschappelijke en menselijke verworvenheid te koppelen. Zo doe ik ook met ideeën, gedachten en uitspraken.
De beweging, de evolutie, leidt alle entiteiten via onderzoek en negatieve stappen, naar iets positiefs. Slechts het kontakt met het negatieve baart vooruitgang. (82)

The world is the song of the alphabet. There is the make-believe world and the fairyland. There is the earth, the fire, the water and the air.
It matters to me to wear out the things around me, to adapt, to re-create them. To link them together with all the available elements to the factor time, background, scientific and human achievement. I also do this with ideas, thoughts and statements.
The movement, the evolution, leads all entities through investigation and negative steps, to something positive. Only the contact with the negative bears progress. (82)

Sunday, June 17, 2007

June 17 Hardening


De kombinatie "kunst" - verstand, zoals ze uit de scholen komt, is ergens zinloos. De essentie ligt op een andere plaats en dat moet worden onderzocht. De kunst is dood maar er is echt iets voor in de plaats gekomen - overbrenging. (79)
Een dromer en moeilijk plooibaar discipline - dressuur - machinaal. Zelf denken. Niets aannemen. De annalen der moraal. (82)

The combination "art" - intellect, as it comes out of schools, is somehow meaningless. The essence lies somewhere else and that needs to be investigated. The art is dead but something really substitutes it - transfer. (79)
A dreamer and hard to bend discipline - drilling - mechanical. Think for oneself. Assume nothing. The annals of morality. (82)

Saturday, June 16, 2007

June 16 Material


Het onderste verdwijnt in zichzelf. De kleuren slorpen zichzelf op. Terwijl het bovenste uitzet en om kontakt schreeuwt. er is opdeling, de 2-slachtigheid, het ene en het andere. Het keert zichzelf om, voortduren. Nu weer snel, ongelooflijk snel. Dan weer oneindig traag zodat de verdovend oscillatie af en aan komt. Er is de fascinatie van het absurde, van het kontakt met de essentie, de enige echte ademhaling, in en uit, zeer traag, zeer vanzelfsprekend, zeer overweldigend. Het zit in de zon. Mijn eenzaamheid, het gebrek aan personen is een weldaad. De dieren voelen het en respekteren het. Ze voelen zich ook goed. (85)

The bottom disappears in itself. The colors absorb themselves. While the top expands and cries for contact. There is the divide, the ambiguity, this and that. It switches around, continue. One time fast, incredibly fast. Another time incredibly slow so the stupefied oscillation comes and goes. There is the fascination of the absurd, of the contact with the essence, the only real respiration, in and out, very slow, very obvious, very overwhelming. It is all in the sun. My isolation, the lack of people is a blessing. Animals feels it and respect it. They also feel good. (85)

Friday, June 15, 2007

June 15 Career


Er moet een juiste dosering zijn van de soorten dingen die men ziet en van de hoeveelheid keren men ze ziet. De waardebepaling van die bewuste dingen hangt ervan af. (80)
Altijd op zoek naar storende elementen, maar ik ben het storende element. (82)
Ik kan slechts een opbouwende daad stellen wanneer de drang er is, maw wanneer de motivatie klaar en duidelijk schijnt. Ook moet de dwang aanwezig zijn wat het simpelst uitgedrukt de tijdsdwang heet. Hier wordt geen tijdslimiet bedoeld, doch het besef dat voor een bepaalde taak de ideale tijdsomgeving aanwezig is. (88)

There needs to be a correct measurement of the kind of things one sees and of the frequency one sees them. The valuation of those particular things depends on it. (80)
Always in search of the disturbing elements, but I am the disturbing element. (82)
I can only perform a constructive act when there is an urge, in other words when the motivation seems clear and obvious. Also the pressure needs to be there, what is simply called the pressure of time. This doesn't mean time-limit here, but the understanding that for a certain task there exists the ideal space of time. (88)

Thursday, June 14, 2007

June 14 Identity


Homo economicus: de verveelde automaat. (84)
Er zijn er die een volgorde vinden. Thematische sekwenzen. Discipline. (15) (82)
Bij het observeren van de realiteit zijn er dingen die ons ontsnappen omdat we teveel voorgeprogrammeerde korrekties aanwenden, onbewust. Het is nuttig deze korrekties op te sporen om ze, indien nodig, tijdelijk onschadelijk te maken. (85)

Homo economicus: the bored automaton. (84)
There are some who find a sequence. Thematic sequences. Discipline. (15) (82)
When observing reality, there are certain things that elude us because we apply too many preprogrammed corrections, unconsciously. It is useful to locate these corrections, in order and when necessary to temporarily disarm them. (85)

Wednesday, June 13, 2007

June 13 Ambiguity


Het heeft lang geduurd voor ik mezelf toeliet van dingen te genieten die niet eeuwig zijn. Die dingen werden door mij niet als vol aanzien. De eindigheid en het besef ervan waren voor mij een grote schok. Nauwelijks viel er mee te leven. Bestond iets niet altijd, dan wilde ik niet dat het bestond, en was het er ook niet. Natuurlijk heb ik moeten leren leven met het tijdelijke en dus ook met het fragmentaire.
Het is nog wel zo dat het besef van de beperking in tijd van echt goede dingen de onbedwingbare behoefte baart die dingen te laten vallen. Alles of niets. (92)

It took a long time before I let myself enjoy the things that are not eternal. Those things were not taken serious by me. Their finiteness and the realization of it were a big shock to me. I could hardly live with it. If something did not exist for ever, then I did not want it to exist, and thus it did not exist. Of course I had to learn to live with temporality and thus also with the fragmentary.
Still, the understanding of the restriction in time of the real good things causes the uncontrollable want of relinquishing these things. All or nothing. (92)

Tuesday, June 12, 2007

June 12 Ritual


Bij het bestuderen van geesten komt men gevaarlijk dicht in de buurt van de essentie van het leven en loopt men gevaar de rol van het aardse leven te gaan onderschatten. (84)

When observing spirits one comes in the close dangerous neighbourhood of the essence of life and one runs a risk of underestimating the role of worldly life. (84)

Monday, June 11, 2007

June 11 Bottomlike


Ik geloof niet meer in kunst als uitbeelding. Het ding vertegenwoordigt alleen zichzelf. Het is 1 sterke overbrenging: van mens op ding en van ding op mens. (79)
Mijn aard mag mijn schaamte niet meer zijn. (84)

I no longer believe in art as expression. The thing only represents itself. It is 1 strong transfer: from human to object and from object to human. (79)
My nature should no longer by my shame. (84)

Sunday, June 10, 2007

June 10 Catharsis


Waarom is er toch geen tussenruimte, tussen al mijn werelden? Waar de tijd stil zou moeten staan, of ophouden te bestaan: bruin en gevaarlijk en vriendelijk tegelijk. Als weemoed en de gedachte aan de dood van mijn vader. (87)
Het besef dat alles niet kan gebeuren zoals ge het zelf het liefst hebt is minder erg dan achteraf te beseffen dat het niet gebeurd is, zoals ge u een lange tijd hebt ingebeeld. (81)

Why is there no interspace, in between all my worlds? Where time should stand still, or stop to exist: brown and dangerous and kind at the same time. Like melancholy and the thought of my father's death. (87)
The understanding that not everything can happen the way you prefer it, is not as bad as realizing that it did not happen, like you have imagined for a long time. (81)

Saturday, June 9, 2007

June 9 Synthesis


De wanden worden wat zwak, de wereld verwijdert zich weer. Ik bevind me weer op een glijdend eiland; de woorden en de tekens verliezen hun betekenis en de behoefte aan gras groeit.
De smaak, de gassen die naar mijn neus stijgen wanneer ik gras eet bevredigen een drang naar aarde. De vezels die overblijven zou men voor koorden moeten gebruiken, lichtgroene koorden om kinderen te lokken.
Er moet ook dringend een struktuur gevonden worden, niet de eerste de beste, een geheim verbond met een verboden bron. (87)

The walls become a bit weak, the world is withdrawing again. I find myself back on a sliding island; the words and the signs lose their meaning and the need for grass is growing.
The taste, the gasses that rise up my nose when I eat grass satisfy a craving for earth. The fibres that remain could be used as ropes, light green ropes to tempt children.
It is also urgent to find a structure, not just any one, a secret pact with a forbidden source. (87)

Friday, June 8, 2007

June 8 Flow


Een gemis aan andere personen is eigenlijk een gemis aan eigen gedrag ten opzichte van die personen. (89)

Missing other people is in fact missing one's own behavior with regard to these persons. (89)

Thursday, June 7, 2007

June 7 Destabilising


De verwarring die overweldigt bij het weggaan en terugkeren van menselijke kontakten, de onkunde limieten te stellen ivm frekwentie, diepte, warmte. Onmacht en terughoudendheid oog in oog met vriendschap en vergevingsgezindheid.
Het besef dat antipathie een positieve beperking betekent en energiebesparend kan werken.
Alhoewel welwillendheid, openheid en angst zichzelf in ingebeelde banen leiden. Deze banen blijken later nooit ingebeeld. En het feit dat men zichzelf leidt is niet alleen positief, het is 1 van de grondregels van een konstante persoonlijke revolutie. De mens, in zichzelf en tegen zichzelf reaktionair, zal nooit onvoorwaardelijk en blindelings zichzelf volgen. Steeds de eigen baan terug opzoeken, fouten bekennen en zichzelf blootstellen aan niet alleen zichzelf. (81)

The confusion that overpowers when human contacts leave and come back, the ignorance to set limits to frequency, depth, warmth. Impotence and reserve face to face with friendship and forgiveness. The realization that antipathy stands for a positive restriction and can have an energy saving effect.
Notwithstanding the fact the kindness, openness and anxiety lead themselves in imaginary directions. These directions never seem to be imaginary afterwards. And the fact one directs oneself is not just positive, it is 1 of the basic rules of a constant personal revolution. Human being, reactionary in oneself and against oneself, will never unconditionally and blindly follow oneself. Always go back and look for one's own direction, admit mistakes and expose oneself not just to oneself. (81)

Wednesday, June 6, 2007

June 6 Continuities


God is het goede goud en met goede wil kan u de keuze aan overlevingsmechanismen zelf aanvullen.
Van sommige mechanismen is algemeen geweten dat ze verwerpelijk zijn, wat ze voor velen nog aantrekkelijker maakt. Het is een uitdaging geloof en materiële zelfbevrediging over 1 kam te scheren en op die manier hun beider bestaan tot bewuste opties te herleiden. Dit alles roept de vraag op waarom het zo moeilijk is het leven op zichzelf te aanvaarden, zonder de wetenschap dat men het lot een wil kan opleggen. (89)

God is the good gold and with good will you can finish the choice of survival mechanisms for yourself.
Some mechanisms are generally known to be improper, what makes them even more attractive to many. It is a challenge to put belief and material self-gratification in the same box and as such reduce both existences to conscious options. All this raises the question why it is so difficult to accept life as it is, without the knowledge that one can impose a will to destiny. (89)

Tuesday, June 5, 2007

June 5 Issues


Dromen zijn de vermenging van de verwerking van dagelijkse indrukken met de genetische programma's, de persoonlijke buiten de tijd staande beseffen.
Deze versmelting, de onbewuste toetsing van het ene aan het andere, het zeer individuele aan het zeer gemeenschappelijke, heeft kwa belang een grootte of niet-grootte naargelang de in wakende toestand zuiverheid van intenties. Men kan dat ook onschuld noemen nl. de toestand waarin men verkeert wanneer men zonder ergernis, jaloezie, nijd of haat een nieuwe dag begint. (Of dromen al dan niet bedrog zijn...) (88)

Dreams are the mix of the assimilation of daily impressions with the genetic programs, the personal realizations not involved in time.
This merging, the unconscious testing of one against the other, the very individual against the very social, has a significant greatness or non-greatness depending on the watchful state of pureness of intentions. One could also call this innocence, that is a state where one starts a new day, without irritation, envy, hatred and malice. (Whether or not dreams are a deception...) (88)

Monday, June 4, 2007

June 4 Geometry


Het is onontbeerlijk bij intervallen weinig of geen informatie in te winnen of zich slechts met "belachelijke" feiten in te laten.
Het kan nooit kwaad daarenboven geregeld oog in oog te staan met dat wat men verafschuwt. (86)
De echte intelligentie is die van het automatische weten; dat wat niet in wetsystemen en mechanismen te vatten is. We moeten ons bevrijden van de steeds nauwer wordende ijzeren doornen kroon van het wetenschappelijk denken en de voeling met het heelal herontdekken. (85)

It is indispensable to gather little of no information at intervals or to just become involved with "ridiculous" facts.
Moreover it never harms to come face to face with what one detests. (86)
The only real intelligence is the one of the automatic knowing; that which is beyond legal systems and mechanisms. We have to free ourselves from the ever tightening iron thorn crown of the scientific thought and to rediscover how to tune into the universe. (85)

Sunday, June 3, 2007

June 3 Rigid


In een minimum aan tijd een maximale hoeveelheid informatie absorberen zal zelden positieve resultaten geven. Voor planmatige rekonstruktie is dit bruikbaar, maar meestal kan men slinger bewegingen konstateren die verwarring verraden en weinig blijvends voorspellen. (86)
Een boodschap brengen blijkt overbodig. Het is vooral belangrijk een nieuw terrein in de intelligentie te raken. De bewustwording iets verder te drijven en dit door het kreëeren van beelden, van dingen of sferen, die de omgeving ervoor scheppen. (78)

To absorb a maximum of information in a minimum of time will seldom give positive results. It is useful for a systematic reconstruction, but most of the time one will notice an oscillation which will reveal confusion and predict nothing particularly permanent. (86)
To bring a message seems unnecessary. It is especially important to touch a new territory in the intelligence. The realization to push a bit further and this by creating images, of things and atmospheres, brought about by the environment. (78)

Saturday, June 2, 2007

June 2 Dynamic


Spijtig genoeg gaat het belang van bepaalde facetten van "realiteit" en haar mogelijkheden aan het selektiemechanisme, beschreven op 1 juni, voorbij. Alhoewel - wat later belangrijker wordt vindt zijn weg naar deze informatie terug, indien steeds doelbewust en even vrij geleefd wordt.
Er is evenwel de vereiste de kapaciteit te ontwikkelen informatie te vergeten die nutteloos, verwarrend en achteraf bekeken verkeerd blijkt te zijn.
Informatie opslaan die "later misschien nog dienst kan doen" is een mechanisme in werking stellen dat kostbare energie en plaats gebruikt, verknoeit.

It is very unfortunate that the importance of certain aspects of "reality" and its possibilities pass by the selection mechanism described on June 1st. Although - what becomes more important later finds its way back to this information, supposing life is continually lived purposefully and just as freely.
One nevertheless needs to develop the capacity to forget information that is useless, confusing and that in retrospect appears incorrect.
To store information that "at a later stage could be useful" is starting a mechanism that consumes valuable energy and space, destroys it.

Friday, June 1, 2007

June 1 Psychosexual


Informatie is belangrijk in het verband met het moment waarop ze geregistreerd wordt en de inherente relaties tot tijdomgeving. Die informatie wordt ook gezien in het licht van omstandigheden die te maken hebben met het belang van persoonlijke relaties en de ideeënwereld van de personen die deze vertegenwoordigen.
(een zekere afwisseling in vriendenkontakten en gefrekwenteerde milieus is meer dan wenselijk).
De assimilatie van de informatie gebeurt automatisch en in relatie tot die punten die onze geest op een bepaald moment bezighouden. (78)

Information is important with respect to the moment at which it is registered and the inherent relationships to the time space. This information is also considered in the light of circumstances which concern the importance of personal relationships and the world of ideas of the people representing them.
(a certain diversity in contacts of friends and frequented neighbourhoods is more than advisable).
The assimilation of the information happens automatically and relate to those issues that keep our mind busy at a specific moment. (78)