Wednesday, January 31, 2007

January 31 Time


De Joden en de Christenen zijn tesamen baas en opeens willen de Christenen alles alleen en elimineren de Joden in naam van de natuur.
Natuurlijk wreekt de natuur zich op zoiets (i.v.m. fascisme). (89)

Jews and Christians are both boss and suddenly the Christians want everything for themselves and they eliminate the Jews in the name of nature.
Of course nature takes revenge for this (with reference to fascism) (89)Wat zijn wij toch arme schapen die konstant stoffen missen om te funktioneren in een omgeving die we zelf scheppen ten koste van essentiële aanknopingspunten.
Wat gepakt wordt, vraagt zijn tol en verheft zijn stem door geïsoleerd om aandacht en kompensatie te vragen (i.v.m. vitamines + ijzer slikken) (90)

Poor us! We are constantly missing the ingredients necessary to function in an environment created by ourselves at the expense of essential clues.
What is taken, takes is toll and raises its voice by asking for attention and compensation, isolated (with reference to vitamins and swallowing iron) (90)

Tuesday, January 30, 2007

January 30 Mechanisms


S’ennuyer, c’est vivre un peu. (81)

To be bored is to live a little bit. (81)Ik vind het veel belangrijker vanuit doorzicht in economische, politieke en kontrolestelsels te werken, dan vanuit een kunsthistorisch fundament.
Alleen grondiger kennis van techniek is de moeite waard studietijd aan te wijden. (88)

To me it is a lot more important to work from an understanding of economic, political and control systems, than from an art-historical basis.
Only the study of technology is worth the effort spending time to. (88)Het prijsgeven van bronnen heeft in feite niets met prijsgeven te maken omdat het hier reeds om gemeengoed gaat.
Er zijn echter andere dingen die onder geen beding prijs worden gegeven. (89)

Divulging sources has nothing to do with divulging as such, because common property is already involved here.
However there are other things that under no circumstances will be divulged. (89)

Monday, January 29, 2007

January 29 Positions


Verdriet. Pijn. Lachen. (81)

Grief. Pain. Laughter. (81)

Sunday, January 28, 2007

January 28 Solution


Onbewuste handelingen. Dwangmatische handelingen. Onmacht. (81)

Unconscious actions. Compulsive actions. Powerlessness. (81)

Saturday, January 27, 2007

January 27 Delirium


Illusie. Blackout. Herinnering (weemoed). (81)

Illusion. Blackout. Memory (melancholy). (81)

Friday, January 26, 2007

January 26 Seduced


Er is de taak verbanden die er zijn, die er altijd geweest zijn en die er altijd zullen zijn, aan te duiden.
Deze verbanden, door diverse ontwikkelingsprocessen overgroeid, moeten ontbloot worden en in hun oorspronkelijke staat met de kontekst van hedendaagse elementen in verband gebracht worden.
Op deze manier worden krachten losgemaakt, nodig voor de vooruitgang van ideeën die als verfrissende entiteiten “toekomst” en “hoop” rechtvaardigen. (89)

It is a responsibility to indicate the connections that have always existed and will always be there.
These connections, overgrown by diverse development processes, must be exposed and restored into their original state and must be associated with the context of contemporary elements.
That is the way powers are released, necessary for the progress of ideas, refreshing entities that justify "future" and "hope". (89)

Thursday, January 25, 2007

January 25 Chosen


Voornemen. Uitvoering. Daad. (81)

Intention. Realization. Action. (81)

Wednesday, January 24, 2007

January 24 Achievement


De waarde van de tijd is afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit aan gedachten waarmee ze wordt opgevuld. (88)

The value of time is subject to the quantity and the quality of the thoughts that are filling it. (88)

Tuesday, January 23, 2007

January 23 Screen


Ik maak kaarten van de zeeën die ik bevaar. Ze dienen om door anderen gebruikt te worden tot lang nadat ik er niet meer ben. (89)

I make maps of the seas that I sail. They serve for others to be used well after I will no longer be there. (89)

Monday, January 22, 2007

January 22 Period


Behoefte: de organisatie van kennisvelden in een herinneringsstructuur. (88)

Need: the organisation of knowledge fields in a structure of memory. (88)

Sunday, January 21, 2007

January 21 Technique


Mensentype. Uitspraak. Taal. (81)

Type of person. Prononciation. Language. (81)

Saturday, January 20, 2007

January 20 Marginality


Eten. Uitstraling. Gebaar. (81)

Eating. Charisma. Gesture. (81)

Friday, January 19, 2007

January 19 Deviance


Causale verbanden die verworden tot fatalistische redeneringen blijken telkens ontsnappingspogingen te zijn.
De beweging van de tijd bestaat niet.
Er is een verschil tussen het buigzame en het slappe.
De balans tussen de excitatie en het incasseringsvermogen, het uithoudingsvermogen determineert ons hele gedrag.
Dankzij het gerustmakend effect van de vergelijking kan men zich aanpassen.
Het gaat over kontakt tussen mensen.
M.a.w. over verleiding, angst, autoriteit, erotische codering. (83)

Causal connections, which degenerate into fatalistic argumentations, always turn out to be escape attempts.
The movement of time does not exist.
There is a difference between what's flexible and what's weak.
The balance between the excitation and the resilience, the endurance, determines our entire behavior.
Thanks to the soothing effect of the comparison, one can adapt oneself.
It's about contact between people.
In other words, about seduction, fear, authority, erotic encoding. (83)

Thursday, January 18, 2007

January 18 Stabilising


Straat. Huis. Hoofd. TV. (81)

Street. House. Head. TV. (81)

Wednesday, January 17, 2007

January 17 Hardening


Sfeer. Indruk. Beeld. Konversatie. (81)

Atmosphere. Impression. Image. Conversation. (81)

Tuesday, January 16, 2007

January 16 Material


Als er veel mensen de ruimte waarin ik werk geregeld innemen, oefent die ruimte de kracht niet meer uit die ik nodig heb. (79)

When many people regularly take up my working space, that space no longer wields the power that I need. (79)Wanneer ik twijfel kwijt ben, hou ik een groot feest. (78)

Once I lose doubt, I will throw a big party. (78)

Monday, January 15, 2007

January 15 Career


Een nieuw jaar beginnen, is een even zinloze formulering als een nieuwe liefde beginnen. (78)
To start a new year, is an equally meaningless formulation as to start a new love. (78)

Sunday, January 14, 2007

January 14 Identity


Had ik nu maar een woordenboek binnen handbereik. Een “verklarend” wel te verstaan.
Al die woorden… ik word er week van.
Zacht val ik neder.
Entiteiten en hun absolute betekenis.
Is dit relaxen?
Excitatie, ja, en ik verdrink a.h.w. in de hoofden, de houdingen en de vergezichten.
“Het wezen, het zijn” is er nooit geweest; ik voel me eigenlijk in een staat van pervertie evenwaardig aan de zieke mannelijke fobie tot het gave en intakte. (83)

I wish I had a dictionary within my grasp. An ‘explaining’ one, that is to say.
All these words… they make me weak.
Softly I sink.
Entities and their absolute meaning.
Is this relaxing?
Excitement yes, and I drown as it were in the heads, the poses and the views.
"The essence, the being" has never been there; I actually feel in state of perversion equivalent to the sick male phobia about the soundness and the intact. (83)

Saturday, January 13, 2007

January 13 Ambiguity


Het gebrek aan mysterie, het oplossen van alle mysterie, dat zijn oorzaken van moedeloosheid. Het is na de doorgronding dat de moedeloosheid, de verveling komt.
Het nu is zo‘doorgrondelijk, zo’vatbaar, zo vrij en tegelijk dwingend dat het de naam God zou kunnen dragen. Het is het enige veld van het bevattingsvermogen dat aktie bevatten kan. Men beseft die aktie vanuit een verleden en toekomtig standpunt, simultaan. De beslissing tot non-aktie over te gaan op een moment dat de reden tot de daad helder is, tesamen met de reflexie dat de daad wenselijk en nuttig geweest zou zijn, maakt de uitvoering van dit besluit tot het enigma dat verveling heet. (88)

The absence of mystery, the dissolving of all mystery, these are the causes of despondency. After getting to the bottom of all, despondency and boredom arrive.
‘Now’ is so fathomable, so susceptible, so free and compelling at the same time that it could be called God. It is the only field of comprehension that is capable of containing action. One understands such action from a past and a future point of view, simultaneously. The decision to proceed to non-action at a moment when the reason for action is pure, together with the reflection that action would have been advisable and useful, causes the implementation of the decision to be the enigma that we call boredom. (88)

Friday, January 12, 2007

January 12 Ritual


De koude is de temperatuur van de ruimte en die van onze meest hevige gevoelens. (84)

The cold is the temperature of space and that of our strongest feelings. (84)

Thursday, January 11, 2007

January 11 Bottomlike


Afgunst heeft niet zozeer met onmacht te maken dan wel met het zich machtiger willen voelen dan de staat van bewondering.
Men wil zich erboven stellen en zich niet de (denkbeeldige) vernedering op de hals halen in iemand anders op bepaalde aspekten een meerdere te zien.
Deze afgunst konkretiseert zich meestal in minachting, verwerping of ridikulisering.
Onverschilligheid is erger. (84)

Envy hasn’t as much to do with powerlessness as it has with the wish to feel more powerful than the state of admiration.
One wants to be exalted and not to let oneself in for the (imaginary) humiliation of regarding someone else as a superior in some aspects. (84)

Wednesday, January 10, 2007

January 10 Catharsis


Neem nu bijvoorbeeld cijfers, symbolen en andere elementen; gebruik ze in funktie van het absoluut tegenwoordige. Dan is er voor elk wat wils. M.a.w. ieder zijn eigen optelsysteem, aangepast aan uw levensvisie en wensen, in aangename relatie tot uw huidige positie. (81) (11)

Now take for example numbers, symbols and other elements, use them in function of the absolute present. Then there is something to suit all tastes. In other words, each his proper calculation system, adjusted to your own view of life and wishes, in a pleasing relationship to your actual position. (81) (11)

Tuesday, January 9, 2007

January 9 Synthesis


Laat ons aannemen dat het aangenamer is in het wilde weg, doch grondig, naar een doel af te stevenen, dan volgens het logische patroon dat zich op dat bepaald moment opdringt.
Elk mens heeft immers een steeds terugkomende logika in de struktuur van zijn handelingen die hij willens nillens op de dagelijkse handelingen toepast. Indien men deze logika aan 1 van buitenaf koppelt wordt het leven pas echt vervelend.
Het is dus wel belangrijk zijn persoonlijke voorkeuren te volgen en op een bepaalde manier niets tegen zijn zin te moeten doen.(85) (8)

Let’s assume that it is a lot more pleasant to wildly, but profoundly, head for a target, than according to a logical pattern that imposes itself at a certain moment.
Every human being anyway has an ever-returning logic in the structure of his actions that he applies willingly or unwillingly to the daily activities. If one links this logic to 1 from the outside, this is when life becomes really boring.
So it is important to follow one’s personal preferences and in certain way not having to do anything reluctantly. (85) (8)

Monday, January 8, 2007

January 8 Flow


Ik weiger te doen wat van mij verwacht wordt.
Verwachtingen zijn beperkingen die, op een egoïstische manier van de andere kant, ongevraagd en opdringerig een opkomende overmacht willen veronderstellen.
Nr 1 onderwerpt zich, eropuit als ze is het anderen naar de zin te maken, zich in een tevreden omgeving te nestelen. Ze wroet er blind rond eens het zover is.
Nr 2 is ontsteld, zet de armen in de zij en vraagt waar men het lef vandaan haalt. Treurig zoekt ze, vaak vergeefs, naar zelf-discipline. Ook overweegt ze of het verstandelijk verantwoord is aan de verwachtingen te voldoen i.v.m. eigen ontwikkelingen en eventueel aanhangige gemakken.

I refuse to do what is expected of me.
Expectations are limitations; in a selfish way on the other hand, uninvited and obtrusively they want to assume a rising dominance.
Nr 1 submits, being out to please the others, to curl up in a pleasant environment. Blindly routing around once gotten there.
Nr 2 is startled, puts her arms in her side and asks where on earth one gets the nerve. Pathetically, but often in vain, she searches for self-discipline. She also considers if it would be intellectually responsible to come up to the expectations as regards personal developments and possible pending conveniences.

Sunday, January 7, 2007

January 7 Destabilising


Verlenging. Verstoring. Projektie. (81)

Prolongation. Disruption. Projection. (81)

Saturday, January 6, 2007

January 6 Continuities


Een nieuw perspectief dat organisch ontstaat zou chaos brengen in het land.
Zouden de duistere machten van de techniek zich tegen ons keren? (83)

A new perspective that organically comes into being would bring chaos into the country.
Would the dark powers of technology turn against us? (83)

Friday, January 5, 2007

January 5 Issues


Gegeven de waarschijnlijkheden van de gebeurtenissen en de waarschijnlijkheid van hun versmelting, is het nodig de waarschijnlijkheid van de mogelijkheid tot versmelting van elk van de gebeurtenissen te overwegen.
Op deze manier bekomen we een inwendig, innerlijk, binnenprodukt. (81)

Given the occurrences of events and the probability of their merging, it is necessary to consider the probability of the possible merging of each of the events.
This way we obtain an internal, inner, inside-product. (81)

Thursday, January 4, 2007

January 4 Geometry


Mijn streven is integratie. Niet aan de oppervlakte. De vermenging dient laag te gebeuren, aan de bron.
Mijn lot is de drift steeds weer, blank, een ander gezichtspunt uit te kiezen om daarna steeds weer vanuit een andere richting op dezelfde plaats terecht te komen. Een plaats die ten opzichte van de vorige toch telkens een punt is van een zwak stijgend hellend vlak.
De eigenschap kompleet leeg in een gesprek, voor een taak of als slaaf van een opwellende emotie te staan, duidt niet op oppervlakkigheid maar op een chronisch gebrek aan logische schakels tussen het bovenste en het onderste. Het midden zijn regels, konventies, genetische communicatie. (88)

My aim is integrity. Not at the surface. Merging is to occur low-lying, at the source.
My fate is the urge to select, again and again, blankly, a different perspective in order to arrive at the same spot, at every turn from a different direction. A spot, when compared to the previous one, actually forms a tip of a slightly rising surface.
The quality to stand completely empty when engaged in a conversation, in front of a task or enslaved by an upcoming emotion, does not point to superficiality but to a chronic deficiency of logical links between the upper and the lower. In the middle one finds rules, conventions, genetic communication. (88)

Wednesday, January 3, 2007

January 3 Rigid


Er bestaat een zekere weerzin t.o.v. dingen doen waarvan men de heilzame gevolgen tenvolle beseft.
De toestand van mindere kwaliteit heeft slechts de eigenschap gemakkelijk te zijn.
Elke wijziging van deze toestand, hier in de zin van verdieping, vergt moeite en het genot achteraf, na de aktie, verliest, o schande, het pleit meer dan eens als beweegreden. Dit noemt men luiheid. (2.84)

There exists a certain aversion to doing things of which one is fully aware they have wholesome effect.
The state of lesser quality has only one characteristic: being easy.
Every change of this state, in this context meaning profoundness, takes effort and the pleasure that follows, after the action, more than once, oh shame, looses the plead as motivation. This we call laziness. (2.84)

Tuesday, January 2, 2007

January 2 Dynamic


De behoefte aan mysterie vertegenwoordigt een kompensatie in het licht van schuldgevoelens in verband met het verwaarlozen van kansen.
M.a.w. men praat zichzelf de behoefte aan mysterie aan omdat men te lui is tot de daad over te gaan en het mysterie te doorgronden.
Het besef een kans gemist te hebben ligt immers zwaarder op de lever dan de onmacht de realiteit te grijpen.
Eigenlijk is het de vrijwillige onderdanigheid aan meester onmacht die dan namen krijgt als kontrolegemis, luiheid en gemakzucht. We laten alles bij het oude en we hoeven niet te denken. De leegten aldus geschapen heten "vrije tijd" en kreëren het probleem genaamd "opvulling". (89)

The need for mystery constitutes a compensation for feelings of guilt being the case when related to missed opportunities.
In other words, one talks oneself into the need for mystery because one is too lazy to start acting and to get to the bottom of the mystery.
After all, the realisation that one missed an opportunity by far outweighs the incapacity of seizing the reality.
Actually that is when the voluntary subservience to master impotence is called lack of control, idleness and sheer laziness.
We leave everything as before and thus we don't need to think. The so created emptiness is called "leisure time" and creates the problem called "fill the time". (89)

Monday, January 1, 2007

January 1 Psychosexual


Luister:
herinnering en wens dooreenmengend gebruik ik de truc van het uitstel.
Konstant,
Proevend, moment na moment, de zeven (dagen) in al haar kracht.
De ziel gediend door de natuur, heb ik mijn afstandsbediening automatisch gefocused op uw wensen en uw persoonlijke items van walging.
Ik koester ze, graaf ze op, dien ze u op.
Op een zilveren schoteltje.
Met gebaren van een geisha, maar u verpletterend met wijd open geest onder mijn wil en sterkte van mijn schoot. Dood. (88)

Listen:
mixing memory and desire, delay is the trick I use.
Constantly,
Tasting, moment after moment, the seven (days) in all their power.
The soul attended to by nature, I focus my remote control automatically on your desires and personal items of disgust.
I nourish them, dig them up, dish them up.
On a silver plate.
With the gestures of a geisha, but crushing you with wide-open mind, subjected to my will and strength of my womb. Death. (88)