Saturday, July 7, 2007

July 7 Destabilizing


Luiheid = (gemakzucht x hoop) : energie. (81)
Niet te peilen, onterecht en kompleet niet evenwaardig aan het genot ondervonden, is er de terugslag die men telkens ondergaan moet na een geboekt succes.
Ik spreek hier ook van intiem succes, dat zuiver en alleen met de ik-persoon te maken heeft.
De zekerheid, de warmte, de roes die even het leven aangenaam kleurt is achteraf gezien slechts de voorbode van een vlakke periode die ijl en vol ongeloof de waarde en het belang van voldoeninggevende momenten ontkracht. Wat werkt nu eigenlijk het meest verslavend: de vlakke voorbijgang van de uren of de zoete realiteit van een kortstondig succes? (86)

Laziness = (idleness x hope) : energy. (81)
Not to be assessed, undeserved and not at all equivalent to the joy experienced, that is the set back that one always has to suffer after a booked success.
I am also talking here about intimate success, that purely and solely concerns the ego.
The certainty, the warmth, the high that for a moment pleasantly colour life, when looking back, are only the forerunners of a plane period, empty and filled with disbelief, emasculating the importance of satisfying moments. Just what is now the most addictive: the even passing of the hours or the sweet reality of a short-lived success? (86)

No comments: