Saturday, July 14, 2007

July 14 Identity


Een bepaalde keuze wordt steeds in funktie gemaakt van een subjectief uitgangspunt of richtpunt. Dit is i.v.m. kreativiteit een beperkende faktor. Indien men in zo'n situatie verzeild geraakt, is het wenselijk de klip te omzeilen door de verschillende mogelijkheden tot oplossing met evenveel zorg uit te voeren alsof ze alle de beste oplossing zijn.
Op die manier zijn de bekomen resultaten zowel voor de uitvoerder als voor de toeschouwer optimaal bevredigend. Men blijft niet met storende vragen achter en er is de mogelijkheid ter plaatse een stap verder te zetten. (85)

A particular choice is always made in function of a subjective point of view or target. With respect to creativity this is a restricting factor. If one ends up in such a situation, it is advisable to steer clear of trouble by implementing the different possibilities to a solution with such care as if they all were the best solution.
In this manner the obtained results will be optimally satisfying for the performer as well as for the public. One is not left behind with disturbing questions and it is possible to make a step forward on the spot. (85)

No comments: