Saturday, July 28, 2007

July 28 Solution


De mannelijke gedachte schept orde terwijl zijn voorkeur de rest tot afkeur degradeert.
Gezien het algemeen veranderlijke is de gedachte in kwestie bijzonder tijdelijk, toegespitst op 1 punt, de uitmuntendheid en specialisatie provocerend. Ze is een houvast voor de anderen, wat haar populariteit verklaart en wat haar ondergang wordt indien ze de kortzichtigheid niet afzweert slechts de chaos tegenover zichzelf te stellen;
Er is immers ook de kombinatie die kombinaties in opbouwende zin genereert, wat wenselijker is voor de toekomst van ons verstand. (12) (82)

The masculine thought creates order while his preference degrades the rest to disapproval.
In view of the general inconstancy, the thought in question is particularly temporary, driven to 1 point, provoking the excellence and specialization. It is a hold for the others, which explains its popularity and becomes its downfall if it doesn’t renounce the short-sightedness to set nothing but chaos against itself.
For it is also the combination that generates combinations in a constructive sense, which is more desirable for the future of our mind. (82)

No comments: