Saturday, April 28, 2007

April 28 Solution


Het is op dit moment dat mentale desintegratie begint. De baas is namelijk een as! We vinden het prachtig hem te zien werken.
België is een vruchtbaar land voor de kreativiteit tegenwoordig, ziet u! De impulsen van middelmatigheid werken drogerend. Sst, ik ga af; terwijl Karswell the sleutel heeft.

Eigenlijk ga ik het liefst weg de manier waarop ik gekomen ben. (81)
It is at this very moment that mental desintegration starts.For the boss is a genius! We are thrilled to see him work.
Belgium is a fertile country for creativity these days, you see! The impulses of mediocrity act like a drug. Sst, I flop; while Karswell has the key.

Friday, April 27, 2007

April 27 Delirium


De illusie binnen te dringen in de sereniteit van een aangenaam gevoel...
Waarom verlies ik toch steeds vat op mezelf? Ik vergooi er de tijd mee.
Een stilte gevuld met mussegekrijs, duivegekir en de Turnhoutsebaan op de achtergrond is geen stilte voor mij.

The illusion to penetrate into the serenity of a pleasant feeling...
Why do I always lose hold over myself? I waste time with this.
A silence filled with screeching sparrows, cooing pigeions and the Turnhoutsebaan in the background is no silence to me.

Wednesday, April 25, 2007

April 25 Chosen


De inhoud als aangenaam en bruikbaar amusement is proviand voor de mentale gezondheid op weg naar de verbetering, verlenging, verstoring, projectie.
Er gebeurt iets met decentralisatie: normalisatie.
Het belangrijkste punt. (81)

Substance as pleasant and useful entertainment is provision for the mental health on the way to improvement, extension, disturbance, projection.
Something happens to decentralization: normalization.
The most important issue. (81)

Tuesday, April 24, 2007

April 24 Achievement


Schizofrenie. Komplot. Politiek. Natuurkunde. Biologie. (82)

Schizophrenia. Conspiracy. Politics. Physics. Biology. (82)

Monday, April 23, 2007

April 23 Screen


Norm. Idioom. Ideologie. Struktuur. Systeem. Kronologie. Obsessie. (82)

Norm. Idiom. Ideology. Structure. System. Chronology. Obsession. (82)

Sunday, April 22, 2007

April 22 Period


Toneel is de uiteenrafeling van kleine psychologische voorvallen en hun gevolgen, tesamen met de verheerlijking van de kleine kanten van "speciale" mensen. (82)

Theatre is the unraveling of small psychological events and their consequences, together with the glorification of the weak points of "special" people. (82)

Saturday, April 21, 2007

April 21 Technique


Het is in de onderontwikkelde zone van wangedachten dat men de juiste coördinaten vindt voor vernieuwing.
Leve de zeppelin! (82)

It is in the underdeveloped zone of fallacies that one discovers the correct coordinates for innovation.
Long live the zeppelin! (82)Waanzin. Hysterie. Godsdienst. Politiek. Waarheid. (82)

Madness. Hysteria. Religion. Politics. Truth. (82)

Friday, April 20, 2007

April 20 Marginality


Het gaat er ook om zich te begeven in, te verwijlen in een probleem. De kortste weg is daarom niet de meest aangewezen om verzadigd een probleem achter zich te laten.
Dit kan inderdaad als gekomplikeerdheid met opzet ervaren worden.
Men zou het ook de onwil noemen kunnen het statische vast te leggen, de immobiliteit, die in wezen tegennatuurlijk is en dus perfekt aansluit bij de notie dat kunst een opus contra naturam is.
Een multi-dimensionale kijk op een onderwerp geeft een volledigere weergave. (86)

It is also a matter of exposing oneself to, of lingering in a problem. The shortest way is therefore not the most appropriate in order to leave a problem behind oneself, satisfied.
This can indeed be experienced as complexity on purpose.
One could also call it the unwillingness to secure the static, the immobility, which is essentially unnatural and thus it perfectly agrees with the notion that art is an opus contra naturam.
A multi-dimensional perspective on the subject provides a more complete reproduction. (86)

Thursday, April 19, 2007

April 19 Deviance


Wat wij tijd noemen is het ander gezicht van de omvang van de wereld en de verhouding ervan tot de afmetingen of tot het gebrek aan afmetingen van de ruimte.
De tijd is verbonden met de ruimte zoals onze ingesteldheid om kleuren te onderscheiden verbonden is met de zon.
De kleuren zijn immers niet echt ontstaan door de zon maar het is de zon die onze fysionomie zo' ontwikkelde dat ons perceptief systeem kleurvibratie als kommunikatiemogelijkheid gebruikt. (89)

What we call time is the other face of the size of the world and its relation to the dimensions or to the lack of the dimensions of the universe.
Time is connected to the universe in the same manner as our disposition to distinct colours is connected to the sun.
Colours after all are not created by the sun, but it is the sun that developed our fysionomy is such a way that our perceptive system uses colour vibration as a means of communication. (89)

Wednesday, April 18, 2007

April 18 Stabilising


Het gevoel 1 te zijn met de natuur wijst op de aanwezigheid van elitarisme, een fijngevoeligheid die tevens refereert naar gekweldheid, rechtstreeks in verband gebracht met een krampachtige zucht naar waarheid.
Dit wordt gevolgd door een relatie van bepaalde gevoelens met bepaalde woorden in onderling verband. Later door het uitproberen van wat het uitzicht van een hoop letters kan indrukken op het onbewuste van een tweede.
Daarna is er alweer de angst. (82)

The feeling of being one with nature points to the existence of elitarism, a sensitivity that also refers to torment, directly connected to a grim desire for truth.
This is followed by a relation of certain feelings with certain words in relation to each other. Later by trying what the few a of a bunch of letters kan impress on the unconscious of a second.
Then there is fear again. (82)Omgangsvormen zijn uitdrukkingen die getuigen van een relatie tussen fortuin en ernst. (82)

Manners are expressions that give evidence of a relationship between fortune and seriousness. (82)

Tuesday, April 17, 2007

April 17 Hardening


De ervaring van individuelen is belangrijker dan het ademloos gezoek naar universele waarden. (82)

The experience of individuals is more important than the breathless search for universal truths. (82)

Thursday, April 12, 2007

April 12 Ritual


Er is niets zo onmenselijk als de zoo. (84)

Nothing is as inhuman as the zoo. (84)

Wednesday, April 11, 2007

April 11 Bottomlike


De ingrediënten voor het mislukken van een magisch ritueel zijn:
1. Weerzin. 2. Slechte timing. 3. Geen verbeelding. 4. Willekeur. 5. Onevenwicht.
(Als vliegen op een stront) (89)

The ingredients for the failure of a magic ritual are:
1. Reluctance. 2. Bad timing. 3. No imagination. 4. Arbitrariness. 5. Imbalance.
(Like flies on shit) (89)

Tuesday, April 10, 2007

April 10 Catharsis


Het abstracte beeld dat zich als een symbool manifesteert, krijgt de vorm van een figuur temidden een sociaal-maatschappelijk universum. Complex. Fragmentair. (82)

The abstract image that manifests itself as a symbol, takes the form of a figure in the midst of a social-public universe. Complex. Fragmented. (82)

Monday, April 9, 2007

April 9 Synthesis


Het mysterie rond de scheppingsdrang komt me hoogst verdacht voor, temeer daar een bevalling minder met een offer dan wel met het begrip "bescherming" te maken heeft. Voorouderlijke hulp a.h.w. ten dienste van de wijsheid. (82)

The mystery around the creative urge looks very suspicious to me, moreover since a delivery has less to do with an offer than with the concept of "protection". Ancestral aid as it were at the service of wisdom. (82)

Sunday, April 8, 2007

April 8 Flow


Symbool. Angst. Emotie. (82)

Symbol. Fear. Emotion. (82)

Saturday, April 7, 2007

April 7 Destabilising


Gewone, normale dingen geven dat gevoel omdat ze mee geëvolueerd zijn met onze leeftijd. Omdat de sleur van de oneindige herkenning een sluier trekt over het intrinsieke wezen der dingen. (82)

Normal, regular things give that feeling because they have evolved in line with our age. Because routine of the neverending identification veils the intrinsic being of things. (82)

Friday, April 6, 2007

April 6 Continuities


Gedachten en gevoelens moeten in daden worden omgezet. Het kultiveren van een sfeer zonder de vaste vorm eruit te distilleren verwekt ziekelijkheid in de geest, verloedering van de wilskracht en abnormale heimwee. Er is sprake van weemoed naar iets dat er niet is en nooit geweest is.
Gezamenlijke gevoelens en interesses zijn in kreatieve middens een hint van de voorzienigheid die a.h.w. een voorbehouden taak kosteloos voorschotelt. Het is zonde zo'n kans niet te grijpen. (84)

Thoughts and emotions must be put into practice. Cultivating an atmosphere without deducing the crystallized form from it, causes illness in the mind, degeneration of the willpower and abnormal melancholy. It is a matter of melancholy for something that is not there and that never has been there.
Shared emotions and interests in creative midsts are a hint from Providence that as it were dish up a reserved taks for free. It would be a pity not to seize this opportunity. (84)

Thursday, April 5, 2007

April 5 Issues


Perfectie. Kwestie. Stadium. Concentratie. Deugd. Typisch. (81)

Perfection. Question. Stage. Concentration. Virtue. Typical. (81)Hypnose. Moraal. Duivel. Godsdienst. Taboe. Ziel. (82)

Hypnosis. Morals. Devil. Religion. Taboo. Soul. (82)

Wednesday, April 4, 2007

April 4 Geometry


Reflex. Impuls. (81)

Reflex. Impulse. (81)De subtiele desoriëntatie: Doel. Industrie. Taal. Herhaling. (82)

The subtle disorientation: Target. Industry. Language. Repetititon. (82)

Tuesday, April 3, 2007

April 3 Rigid


Het is onbetwistbaar dat synchroniciteit, of noem het als u wil "toeval", de waarde en de waarheid van ondernemingen beklemtonen. Ze zijn dikwijls de rechtvaardiging van een daad, alvorens die werkelijk wordt. (85)

it is indisputable that synchronicity, or call it "coincidence" if you wish, underline the value and the truth of projects. They often are the justification for an action, before this one becomes reality. (85)

Monday, April 2, 2007

April 2 Dynamic


Allure. Campagne. Struktuur. Miserie. (81)

Allure. Campaign. Structure. Misery. (81)

Sunday, April 1, 2007

April 1 Psychosexual


Ik ben een duif. Ik kijk naar AMVK en konstateer hoe dom ze is.
Ik ben geen duif. Ik kijk naar AMVK en merk haar ergernis. Ze heeft het soms heel kwaad. Te kwaad zelfs. Dat is niet goed voor haar. Er zit een bloedzuiger in haar geburen. (81)

I am a pigeon. I look at AMVK and observe how dumb she is.
I am not a pigeon. I look at AMVK and I notice her annoyance. Sometimes she really is very angry. Even too angry. That is not good for her. There is a bloodsucker in her neighbourhood. (81)