Saturday, March 31, 2007

March 31 Time


Ik ben in staat mijn hersenen te ledigen i.v.m. onderwerpen en gebeurtenissen, op bepaalde tijdstippen. (89)

I am capable of clearing my brains in connection with subjects and events, on specific moments. (89)

Friday, March 30, 2007

March 30 Mechanisms


De invloed van onverstaanbare teksten is standvastig en volledig. Herinneringen worden erdoor opgediept, invallen aangewakkerd. De invloed van onweerstaanbare teksten is onafwendbaar volledig. (89)

The influence of incomprehensible texts is enduring and complete. Memories are being dug up, ideas fueled. The influence of irresistible texts is unavoidably complete. (89)

Thursday, March 29, 2007

March 29 Positions


Er is een allesoverheersende, een gelijkmatige, brede lijn die okergeel in het hele leven aanwezig is en omgeven door licht dat langzaam voortglijdt.
De moordende, verstikkende gladheid/eentonigheid van het leven is het.
Het is de toestand waarin men het nut van het leven als miniem aanvaardt, waarin men voelt dat veel nutteloos is en dat wat voorbij is, nooit terug komt. Het is het diepste kontakt met het zelf.
Laat men zich op eender welk gebied gaan, dan is men hier even van bevrijd. (85)

There is an overpowering, an even, broad line that is yellow ochre present in life and surrounded by light which is slowly sliding further.
It is the mortal, suffocating smoothness/monotony of life.
It is the state in which one accepts the use of life as minimal, where one feels that a lot is useless and that what is past, never comes back. It is the deepest contact with the self.

Wednesday, March 28, 2007

March 28 Solution


Ik wil met mijn werk de menselijke ziel terug naar zichzelf drijven. Een terugkeer naar binnen die een diepe drang voedt zich te verenigen met al de rest wat leeft, die toelaat de gelijkheid als macht en kracht te accepteren. (89)
Het schijnbaar onberedeneerde, het chaotische en het onvoorspelbare aan banden leggen, platdrukken en er gaan opstaan, dat doen alle ersatzsystemen met het "vrouwelijke". Dit wekt het vermoeden dat er iets belangrijks te beschermen valt, dat er iets te veranderen valt en dat het al aan het veranderen is. (90)

With my work I want to drive back human spirit to itself. A return to the inside that fosters a deep urge to unite with everything that is alive, which allows for the acceptance of equality as power and force. (89)
To curb, to crush and to step on the seemingly irrational, the chaotic and the unpredictable is what all the ersatz systems are doing with regards to the "female". This arouses the idea that something important needs to be protected, that something needs to change and that something is already changing. (90)

Tuesday, March 27, 2007

March 27 Delirium


De mate waarin men zich overgeeft aan geneugten, gemak en andere aangenaamheden, die enkel aan de goedwil van derden te danken waren, is rechtstreeks evenredig met de grootte van de pijn bij het verlies ervan. Met de grootte van het verwerkingsvermogen vereist om verder te leven. (88)

The extent to which one gives oneself over to the joys, the comfort and other pleasures, owed only to the goodwill of the others, is directly proportional to the amount of pain at the loss of it. To the ability to cope necessary to carry on living. (88)

Monday, March 26, 2007

March 26 Seduced


De wereld van de wetenschap leidt naar hetzelfde punt als een onderzoek naar de harmonie van vorm, materie en kleur in een lichtvlek. (82)

The world of science leads to the same point as a research to the harmony of form, matter and color in a spot of light. (82)Ik ben ervoor een dosis boosaardigheid in iedere dag te verweven, als was het een vitaal element ter appreciatie van het leven op zich. (90)

I am in favor of weaving a dose of maliciousness into every day, as if it were a vital element of appreciation of life in itself. (90)

Sunday, March 25, 2007

March 25 Chosen


Onvoorwaardelijke opname en blind aanvaarden van profetieën van filosofen, geleerden, schrijvers en andere artiesten - waar haalt men zich toch de elitaire gemakzucht vandaan zichzelf een werkend hoofd aan te meten in het gebruiken van dat wat uit een ander kwam?
Konstateren van analoge gedachtelijnen is erg aangenaam - zeker bij sprake van een analogie met 1 of ander hooggeëerde, algemeen geprezen, interessante of persoonlijk geliefde identiteit. Dit betekent slechts dat men op de goede weg is, maar in de konfrontatie met fossiele gedachtegangen moet men onthouden dat zij ophielden waar wij verder gaan. (86)

Unconditional absorbing and blind acceptance of prophecies of philosophers, scientists, writers and other artists - where on earth does one get the superior laziness from to assume a working head by using that which comes from another?
It is very pleasant to observe analogue lines of thought - most certainly by analogy with one or the other highly honored, generally praised, interesting or personally beloved identity. This only means that one is on the right path, but when confronting fossil lines of thought, one has to remember that these stopped where we have to continue. (86)

Saturday, March 24, 2007

March 24 Achievement


Specialisatie. La prospective. Processus. (81)

Specialization. La prospective. Processus. (81)

Friday, March 23, 2007

March 23 Screen


God is de vader van de zon, de mens is de zoon van de maan en Satan is de geest van de aarde. (89) (90)

God is the father of the sun, man is the son of the moon and Satan is the spirit of the earth. (89) (90)

Thursday, March 22, 2007

March 22 Period


Spanning. Incasseringsvermogen. Veerkracht. (81)

Strain. Stamina. Resilience. (81)

Wednesday, March 21, 2007

March 21 Technique


De overgang van de abstrakte kennis van een feit naar de reële implikaties die het bestaan van dat feit met zich meebrengen en garanderen is dikwijls pijnlijk en zwaar en genoeg om de appreciatie die men voor het feit zelf heeft naar negatief toe doen overslaan.
(i.v.m. de extra kosten die hondeneten met zich meebrengt). (86)

The transition of the abstract knowledge of a fact to the real implications that accompany and guarantee the existence of that fact, is often very painful and heavy and enough to turn the appreciation one has for the particular fact into a negative one. (with respect to the extra costs brought about by dog food) (86)(+ + 0) = + + 200 + 0 (86)

(+ + 0) = + + 200 + 0 (86)

Tuesday, March 20, 2007

March 20 Marginality


Dikwijls wordt dieper inzicht, m.a.w. "verstaan" als een vuil gevoel ervaren. In een boog wordt errond gegaan, de kennis tot op een zelf bepaald niveau als draagbare bagage vrijblijvend meenemend, op naar een volgende ervaring.
Het konkrete wordt aldus een soort taboe omdat het ongewild aan de alledaagse ledigheid des werelds herinnert.
Aangenamer is het zich als een geest te wentelen in de onvatbaarheden van de irrationaliteit. (86)

Often deeper insight, in other words "understanding" is experienced as a dirty feeling. One skirts around it, informally carrying the knowledge up to a self-defined level as portable baggage, up to a next experience.
More pleasant it is to wallow like a ghost in the elusiveness of the irrationality. (86)

Monday, March 19, 2007

March 19 Deviance


Het streven naar de ultieme verhouding, letterlijk als figuurlijk, lichamelijk als geestelijk, leidt steeds naar over-esthetisering. (82)

The pursuit of the ultimate proportion, literally as well as figuratively, physically as well as mentally, always leads to over-aestheticizing. (82)

Sunday, March 18, 2007

March 18 Stabilising


Geestelijke droogte en zwarte nachten. (90)

Mental drought and black nights. (90)Een zin, onverschillig welke, is beter dan geen enkele zin. Verbale toelichting van een beeld is meer een vormelement. (82)

A phrase, no matter which one is better than no phrase. Verbal illustration of an image is more an element of form. (82)

Saturday, March 17, 2007

March 17 Hardening


Men is inderdaad in staat zijn eigen uitzicht in die mate te vormen + te vervormen dat de manier waarop men eruitziet een teken op zichzelf wordt. (85)

One is indeed capable of forming and transforming one's own looks to such an extent that the way one looks becomes an indication in itself. (85)Ik heb zo'n behoefte aan eenzaamheid, maar ik ben te onrustig om het te regelen. Het is onmogelijk behoefte aan eenzaamheid te hebben als men er zich niet naar regelt. (82)

I have such a need for solitude, but I am too restless to get it organized. It is impossible to have a need for solitude when one doesn't organize oneself to it. (82)

Friday, March 16, 2007

March 16 Material


Elk probleem verdraagt slechts een gelimiteerd aantal voor- en tegenwerpingen. Waarschijnlijk evenredig aan het belang van het probleem. Deze limiet bepaalt het punt waarop het probleem absurd wordt in het kader van de omgevende stellingen, waarna het zichzelf oplost en er tenslotte niets meer overblijft. (90)

Every problem can bear only a limited amount of reproaches and objections. Probably proportional to the importance of the problem. This limit determines the point where the problem becomes absurd within the framework of the surrounding positions taken, after which it deals with itself and in the end there is nothing left. (90)

Thursday, March 15, 2007

March 15 Career


Ik ben ervan overtuigd dat de televisie een behoefte bevredigt. De mens kan niet voortdurend en onverbiddelijk aan zijn eigen gedachten overgeleverd zijn. Dit "ontlopen" heeft zijn zin. (89)

I am convinced that the television satisfies a need. A human being can't continuously and relentlessly be left to his own thoughts. This "escape" has its meaning. (89)

Wednesday, March 14, 2007

March 14 Identity


Amerikanen antwoorden meestal met de buitenkant, terwijl het hun uiteindelijk toch ook om de binnenkant te doen is. Om de 1 of andere reden negeren ze de essentiële dingen omdat ze die relateren aan zwakte, onprofessionaliteit of niet te rijmen met geld.
Ze antwoorden dan ook meestal met termen in funktie van geld en funktionaliteit op zich, een kwetsbaarheid verhullend die klaarblijkelijk niet zelf gedragen kan worden. Zie ook de predikers, de psychiaters en de behoefte aan de boeman. (90)

Americans usually answer with the surface, while they are ultimately also after the inside. For one reason or the other, they ignore the essential things because they relate them to weakness, unprofessionalism or to be incompatible with money.
They mostly answer with terms in function of money and functionality in itself, concealing a vulnerability that obviously can't be carried by them. Likewise the preacher men, the shrinks and the need for the bogyman. (90)

Tuesday, March 13, 2007

March 13 Ambiguity


Ik denk niet. Ik teken. (85)

I don't think. I draw. (85)Een evenwicht te vinden tussen dwang en vrije keuze, tussen thuis en buitenwereld, tussen eenzaamheid en informatie, tussen narcisme en liefdadigheid, tussen egoïsme en geven, tussen spanning een deemoed, tussen liefde en koppigheid, tussen aanrakingen en isolement, tussen stilte en infiltratie, tussen opgenomenheid en trots, tussen schizofrenie en normaal, tussen klaarheid en beneveling. 8. (82)

To find a balance between force and free choice, between home and the outside world, between solitude and information, between narcissism and charity, between egoism and giving, between tension and humility, between love and stubbornness, between touching and isolation, between silence and infiltration, between admission and pride, between schizophrenia and normal, between clarity and obscurity. 8. (82)

Monday, March 12, 2007

March 12 Ritual


In het midden van een sociaal, maatschappelijk universum, krijgt het abstrakte beeld dat zich als een symbool manifesteert, de vorm van een figuur. En dit op een complexe manier, fragmentair. (82)

In the center of a social universe, the abstract image, which manifests itself as a symbol, gets the shape of a figure. This happens in a complex way, fragmented. (82)Poëzie is 1 van de sentimentaliteiten.
Sentimentaliteit lijkt me een bruikbaar uitgangspunt tot het maken van dingen. Wat men "het poëtisch gevoel" in een werk noemt, vind ik te algemeen, te vrijblijvend.
Men kan er teveel kanten mee uit. Daarentegen komt sentimentaliteit uit een taboe sfeer en windt er geen doekjes om. Te nemen of te laten. Daarbij is de enig toelaatbare poëzie tegenwoordig die van de natuur en haar elementen. (89)

Poetry is 1 of the sentimentalities.
Sentimentality seems to me a useful point of departure for the making of things. What is called 'the poetic sentiment' in a work, is to me too general, too informal. It serves too many purposes. Sentimentality on the other hand, comes from a taboo atmosphere and does not beat about the bush. Take it or leave it. Besides the only acceptable poetry today is that of nature and its elements. (89)

Sunday, March 11, 2007

March 11 Bottomlike


Ik opper de suggestie mijn emoties als louter fantasie te bestempelen, ten einde een symbool te ontwikkelen voor mijn stemmingen. (82)

I suggest designating my emotions as sheer fantasy, in order to develop a symbol for my moods. (82)Het toppunt van samenwerking tussen 2 personen kan omslaan in een wrang, onvoorspelbaar indringend voorspel tot komplete gespletenheid. Er is 1 manier om te ontkomen; de beide partijen een spiegel voor te houden. (88)

The climax of cooperation between 2 people can turn into a nasty, unpredictable penetrating prelude to complete dissension. There is one way to escape; to hold up a mirror to both parties. (88)

Saturday, March 10, 2007

March 10 Catharsis


Er is mij niets zoveel waard als de drang om de wereld door mijn tekeningen iets of wat bewuster te maken van haar verval en uitzichtloze evolutie.
Alleen wanneer ze zich niet meer gelukkig voelen met hun zogezegde dagelijkse voldoeningen en enkel dan, dan is er kans op verbetering.
Ik zal ze bewust maken van wat er in hen schuilt, gewoon door ze te tonen hoe vies ik van ze ben. (74)

Nothing has more value to me than the need to make the world more aware, by means of my drawings, of its decay and dead-end evolution.
Only when they will no longer feel happy with their so-called daily satisfactions and only then, then there is a chance for improvement. (74)Mijn probleem is dat haat en minachting konstant en kracht om onderdrukking vragen. (89)

My problem is that hate and contempt constantly and forcefully demand to be suppressed. (89)

Friday, March 9, 2007

March 9 Synthesis


bewustzijn
wetenschap
=onwetendheid
waarheid

conscience
science
=ignorance
truth


Het is voor mij zeer moeilijk een verband te leggen tussen mijn eigen waarnemingen en hun benaming enerzijds en de waarnemingen van anderen die dezelfde naam dragen anderzijds. Die waarnemingen houden trouwens een algemeenheid in die voor mij nauwelijks aanvaardbaar is.
Men leeft zo' in eigen werelden dat ik met verstomming sta hoe het mogelijk blijkt verstaanbaar met elkaar te communiceren. (78)

It is very difficult for me on the one hand to associate my own perceptions and their names with the perception of others, which have the same name on the other hand. Moreover these perceptions contain a generality that is hardly acceptable to me.
One lives so in one's own worlds that I am amazed at how it seems possible to clearly communicate with each other. (78)

Thursday, March 8, 2007

March 8 Flow


Het probleem met vroeger en nu is dat wat vroeger als eindpunten ervaren werd in de omgeving van het ouder worden slechts als een onderdeel van een geheel gezien kan worden.
Het kasteel waarin mijn grootouders een hotel uitbaatten en waar ik alle vrije uren van de zoetzure jaren tot mijn 16de doorbracht was een volledig universum, zonder ontkomen aan. Met weilanden als woestijnen rond de donkergroen oase waarin mijn monoliet regeerde als een krachtcentrale van geborgenheid en afzondering. De bomen en de bossen zijn doorzichtig geworden: wat er rond is, is konstant aanwezig. Dit is niet meer zichzelf. (99)

The trouble with past and present is that, which was experienced in the past as the end, can only in the aging environment be regarded as a part of an entity.
The castle which was run by my grandparents as a hotel and where I used to spend all the free hours of my sweet and sour years up to my 16th, was a complete universe, there was no escape to it. With pastures like desserts around the dark green oasis in which my monolith ruled like a power station of security and isolation. The trees and the forests have become transparent: what is around, is forever present. This is no longer itself. (99)

Wednesday, March 7, 2007

March 7 Destabilising


Bij kontakt heeft men 2 kanten en een bufferzone.
Die bufferzone is de nuloptie, de optie tot neutralisatie van elk kontakt. Hoe meer de ene partij in 1 bepaalde richting buigt, hoe minder de andere van zijn kant prijsgeeft. Een logische opvulling van leegte vindt niet plaats. De ruimte wordt daarentegen bij elke beweging verdubbeld t.o.v. de uiteinden. De bufferzone fungeert als spiegelend vlak.
Deze bewegingen zijn permanent, de te isoleren punten zeer tijdelijk, het geheel zeer complex in haar veelheid van afgaande en komende richtingen. De punten winnen in de tijd als richting konstant aan konsekwentie. (88)

Upon contact there are 2 sides and one buffer zone.
This buffer zone is the zero option, the option to neutralization of every contact. The more the one party bends into 1 specific direction, the less the other relinquishes its side.
A logical filling of the emptiness does not take place. The space by contrast is doubled with each moment as opposed to the extremities. The buffer zone functions as a reflecting surface.
These movements are permanent, the points to isolate very temporary, the whole very complex in its multitude of descending and ascending directions. In the time as direction, the points gain

Tuesday, March 6, 2007

March 6 Continuities


Het zien van specifieke beelden kan aanzetten tot het denken in een bepaalde richting. Via de logika komt men tot verder denken dan de toekomst.
Kunst, met haar visionair karakter, is aangewezen tot het uitfilteren van nieuwe denksystemen.
Onze toekomst is - op dit moment - blijkbaar direkt afhankelijk van de ontwikkelingen in de wetenschap.
Onze evolutie vindt in de kunst een testzone die zowel positieve als negatieve uitkomsten voortbrengt - alles wat de kunst biedt is nog niet bruikbaar.
De kunst is de logische evolutie van haar tijd steeds vooruit. Vroeger was dit vanzelfsprekend, +/- onbewust. Nu niet meer. (86)

Seeing specific images can prompt the thinking in a specific direction. Via logic one gets to further thinking than the future.
Art, with its visionary character, is well appointed to filter out of new ways of thinking.
Our future is - at this moment - apparently directly dependent on the developments in science.
Our evolution finds in art a test zone that produces positive as well as negative solutions - everything offered by art isn't useful yet.
Art is always ahead of the logical evolution of its time. It used to be obvious, +/- unconscious. Not any longer. (86)

Monday, March 5, 2007

March 5 Issues


Business. Moeder. Systeem. (81)

Business. Mother. System. (81)Is het: the devil is a busy man,
of is het: The man is a busy devil?
In ieder geval is Satan degene die mij aanklaagt. (90)

Is it: the devil is a busy man,
or is it: The man is a busy devil?
Anyway, it is Satan who sues me. (90)Found Target. Stop. Thanks. Over and out. (81)

Found Target. Stop. Thanks. Over and out. (81)Het familie-embargo is een frustratiepreventie. De globale impotentie heeft aldus veel te maken met uw persoonlijke crisissen. (82)

The family-embargo is a frustration prevention. The global impotence has thus got a lot to do with your personal crisisses. (82)

Sunday, March 4, 2007

March 4 Geometry


Elk wezen heeft zijn eigen ontwikkeling, een normale evolutie van onontkoombare stadia. Deze zouden 100% bewust ervaren moeten worden, want ze zijn eenmalig, en kostbaar materiaal. (86)

Every being knows its own development, a normal evolution of inevitable stages. These should be 100% consciously experienced, because they are unique, and very valuable material. (86)

Saturday, March 3, 2007

March 3 Rigid


Wanorde. Nervositeit. Overbelasting. Overconcentratie. Hersenschimmen. (81)

Chaos. Nervousness. Overload. Over-concentration. Phantasms. (81)Het is zo' dat de kleuren en de kleurvlakken op zichzelf, een strijd voeren met het figuratieve, het getekende, met dat wat als struktuur niet over het hoofd gezien kan worden. (85)

It is so that colors and colored areas compete as it is with the figurative, the drawn, with everything that can't be looked over as a structure. (85)

Friday, March 2, 2007

March 2 Dynamic


Men ontwikkelt persoonlijk in een nauw verband met reeksen van normen. Normen die achteraf bekeken steeds kodes blijken, die bijzonder achterhaalbaar zijn. (83)

One develops personally in a close relationship with series of norms. Norms that in retrospect always appear to be codes, which are particularly retrievable. (83)Met het niets in de bossen heb ik altijd een dialoog gehad. Ik heb de bomen gekust en erin gebeten. Van elk minstens 1 blad opgegeten en tussen hun stammen gesprekken voorbereid met mensen. Er waren teveel dingen die ik wist alvorens ze van anderen te horen. De dingen stonden reeds teveel op zichzelf toen ik met mensen in kontakt kwam. De mensen werden voor mij slechts de verbinding, de interpretatie der dingen. Ik kijk naar de mensen als naar de dieren in de zoo. (86)

I have always had a dialogue with the nothingness in the forests. I have kissed the trees and bitten into them. Of each I have eaten at least 1 leaf and have prepared conversations with people in between their trunks. There were too many things that I knew before I heard them from the others. Things stood alone already when I came into contact with people. People for me were only the connection, the interpretation of things. I look at people the way I look at animals in the zoo. (86)

Thursday, March 1, 2007

March 1 Psychosexual


In de regenboog geeft het licht zichzelf bloot als een reeks van 5 kleuren, in konfrontatie met het element water.
Het 5de getal is ook dat van de androgyne, de 2slachtige, het mannelijk en vrouwelijke verenigd, wat tamelijk normaal is omdat we uit het licht ontstonden en in het water ontwikkelden. (90)
Er is het onberekenbare, het beklemmende. Er is de potentie, de energie en het probleem dat alles er tegelijk uitwilt.
Men moet kontrole hebben en kunnen doseren. (84)

In the rainbow, light reveals itself as a series of 5 colors, in confrontation with the element water.
The 5th number is also the number of the androgenic, the hermaphrodite, the male and female united, which is quite normal because we originated from light and we developed in the water.
There is the incalculable, the oppressive. There is the potency, the energy and the problem that everything wants to come out at the same time.
One needs to have control and to
be able to dose. (84)