Wednesday, February 28, 2007

February 28 Solution


In de beperking toont zich de meester, in de verbinding toont zich de meesteres. (90)

In the limitation the master is shown, in the connection the mistress is shown. (90)Ik als kunstenaar mag de voorbeelden uit het verleden slechts tendele raadplegen en volgen omdat ze exponenten zijn van een tijd waarin het spel bestond een strukturele overlevingsstrijd te leven tussen de macht van de man en de kracht van de vrouw.
De volheid van de vrouw, maatschappelijk uiteengerukt tot een aan te vullen onvolledigheid, beschouwt verward de langzame niet ter zake doende "hereniging". Een ijdele poging een spiegelbeeld te scheppen daar waar de verbondenheid even onmiskenbaar als onvermijdelijk is.
Via een artificieel net van gedragingen, aanwezige en gekreëerde overeenkomsten duldend, wil het mannelijke zich als een losstaand gegeven manifesteren. Een proces dat een saturatiepunt bereikte. Het geheel rust louter nog op de peilers van zelfbedrog en blind fanatisme.
Tegen beter weten in wordt de puinhoop onoverzichtelijker, de kunstmatigheid waarmee afval geschapen wordt is onvergeeflijk. Een blijkbaar niet te stoppen beweging blijft ballast baren. Door splijting en ontdubbeling worden aangename globalen in bruikbaar en onbruikbaar verdeeld omdat beheersing en overheersing het best gedijen in een klimaat van systema- afgebakende, overzichtelijke, politiek en economisch afrembare evolutie.
Dit alles gebeurt ten koste van diepgang en samenhang. Dat deze laatste een innerlijke noodzaak voeden die gezondheid van individu en gemeenschap verzekert, schijnt van geen belang te zijn.
Als metafoor voor de specie die de hereniging der delen betracht, onder vele vormen, stel ik de 5de kracht.
Hiermee bedoel ik de kracht die het geheel in beweging houdt, en ook de kracht die haar oorsprong was. Voegt men daarbij het inzicht hieraan verbonden dan bekomt men de 3ledigheid van de "5de kracht"
(29.90.)
Nationalisme + Socialisme = Fascisme
(=/Nazisme)
(Zeev Sternhell)

Me being an artist can only partially consult the examples of the past and follow them because they are exponents of a time when the game of living a structural survival battle existed between the power of the man and the strength of the woman.
The fullness if a woman, socially torn apart into an incompleteness to be completed, confusedly considers the slow irrelevant "reunification". A conceited attempt to create a mirror image there where the connection is as unmistakable as it is inevitable.
Via an artificial web of behaviours, present and created similarities, the masculin wants to manifest itself as an unrelated fact. A process that has reached a point of saturation. The whole merely rests on the pillars of self deceit and blind fanaticism.
Against better knowlegde the chaos becomes more obscure, the artificiality that creates the waste matter, is unforgivable. A seemingly unstopable movement continues to bear dead weight. By splitting and de-doubling, pleasant globals are devided into useful and useless because control and oppression thrive best in a climate of systematically well-defined, conveniently arranged, policital and econimical containable evolution.
All this happens at the expense of depth and cohesion. The fact that these last ones feed an inner need assuring the health of the individual and the society, does not seem to be of any importance.
As a metaphore for the cement that works towards the reunification of the parts, in many shapes, I propose the 5th force.
With this I refer to the force that keeps the whole in motion, and also to the force that used to be her origin. If one furthermore adds to this the associated insight, one becomes the 3fold of the "5th force".
(29.90)
Nationalism + Socialism = Fascism
(=/Nazism)
(Zeev Sternhell)

Tuesday, February 27, 2007

February 27 Delirium


Ik moet proberen duidelijk te stellen dat de mogelijkheid bestaat zinvolle dingen te zeggen zonder dat ze verstaan kunnen worden. M.a.w. de weg vrijmaken voor onuitlegbare uitingen, waarvan men aanvaardt dat ze onbewust aan te voelen zijn. De onuitlegbaarheid moet hierbij bewust aangewend worden om alle uitwegen naar overeenkomstigheden in bestaande dogmatisch verantwoorde strukturen de pas af te snijden. Dit is een toegang tot vrijheid en hernieuwing. (26) (90)

I have to try to make clear that the possibility exists to say meaningful things without them being understood. In other words, to clear the way for unexplainable expressions, generally accepted to be felt unconsciously. The unexplainability must be consciously applied in order to block all solutions to similarities with existing dogmatic justified structures. This is the gate to freedom and renewal. (26) (90)

Monday, February 26, 2007

February 26 Seduced


De avant-garde is er om de burgerij te krenken op een manier die ze zelf uitgevonden heeft en kontroleert. De mogelijkheid wordt gekreëerd minzaam de eigen gebreken te ridikuliseren, de eigen afstotelijkheden weg te laten. Ze mentaal onschadelijk te maken alvorens het plebs er aanstoot aan kan nemen.
De evolutie die deze avant-garde fabriceert, die daaruit voorspruit, is een produkt van eigen masturbatie dat daarenboven volmondig als nakomeling erkend wordt.
De markt die voor dit mechanisme als plantaarde fungeert is op alle vlakken vergelijkbaar met een soufflé: ge duwt er zo'door en het vult de buik niet. (86)

Avant-garde exists in order to affront the middle class, in a way invented and controlled by itself. The possibility is created to graciously ridiculize its own shortcomings, to omit its own repulsions. To mentally disharm them before the plebs can take offence at it.
The evolution produced by this avant-garde, which results from it, is a product of its own masturbation, whole-heartedly recognized as an offspring.
The market that acts as garden soil for this mechanism, is on all levels comparable to a soufflé: you push right through it and it doesn't fill the stomach. (86)

Sunday, February 25, 2007

February 25 Chosen


Ik vermoed dat mannen de onverbondenheid der dingen rond de vrouw onbewust in stand houden door een wereldsysteem volgens een welbepaalde methode van de ene generatie op de andere vast te ankeren. Ze hebben er absoluut geen baat bij dat nieuwe strukturen en systemen op onafhankelijke leesten en geesten geschoeid worden.
Chaos en onstandvastigheid zijn in al hun negativiteit nu eenmaal vrouwelijke omgevingsvelden en ze blijven het beste zo.
Zolang die elementen in al hun troebelheid naar mannelijke omkadering smachten.
Het is in feite negatieve interpretatie van de onverbondenheid die in stand wordt gehouden. (90)

I suspect that men unconsciously keep up the disconnection of things concerning the woman by anchoring a world system from one generation onto another, according to a well defined method. They absolutely don't benefit when new structures and systems are revamped along independent models and minds.
Chaos and instability in all their negativity already are simply female environments and they best stay that way.
As long as these elements in all their murkiness long for a masculine framework.
In fact this is the negative interpretation of the disconnection that is being maintained. (90)

Saturday, February 24, 2007

February 24 Achievement


Ouderdom baart onderandere het besef dat grillen behoeftes zijn. (22)
Wat vroeger als willekeurige ingevingen ervaren werd, blijken terugkerende daden te zijn. Hier is wel sprake van ingevingen die in daden werden omgezet, waaraan werd toegegeven.
Later ontdekt men ook de kleine kanten van de eigen aard, men herkent signalen uit het eigen lichaam en naarmate een rijpheid intreedt wordt alles klaarder en de redenen der dingen verschijnt. Men ageert verstandelijker in vertrouwen met de groeiende hoeveelheid aanknopingspunten bij andere personen, bij de dingen, bij de fenomenen. Men stijgt terwijl men simultaan de grond inzinkt. Zo is het om een vrouw te worden. (90)

Age brings forth among other things the understanding that whims are needs. (22)
What used to be experienced as arbitrary impulses, seem to be recurring actions. This is a matter of impulses converted into actions, to which was given in.
Later on one also discovers the weak points of one's own nature, one recognizes signals from one's body and the more a certain maturity sets in, the more it all becomes clear and the reasons for things appear. One acts more rationally trusting the growing amount of common points with other people, with things, with phenomina. One rises while one simultaneously sinks into the ground. So it is to become a woman. (90)

Thursday, February 22, 2007

February 22 Period


Het element 5 geeft rekreatie aan de geest.
Abnormaal hoge of lage hoeveelheden politiek-economische input in de alledaagsheid vragen om een geneesmiddel dat volgens mijn berekeningen bij de opioïden gerekend wordt.
De ontspanning, de ontsnapping, de geestelijke slaap die ons de metafoor "5de kracht" aanreikt is levensnoodzakelijk voor de geestelijke gezondheid van elke bevolkingslaag. Ongekontroleerd denken vermindert. Waanbeelden en hallucinaties als gevolg van random speculatie verminderen. Emotioneel gedrag wordt weer aangepaster.
Deze natuurlijke substantie ontwikkelt zichzelf vanuit een noodzaak in het onderbewuste en manifesteert zich steeds als een 5-luik waarvan de elementen elk een 3-1heid voorstellen.
Het effect versmelt met de andere belangrijke eigenschap van de 5, namelijk de unificatie met de rest, voor beperkte tijd weliswaar, maar er is een opening naar 1wording te bespeuren. (90)

The element 5 gives recreation to the mind.
Abnormal high or low quantities political-economical input in the commonplace require a medicine which, according to my calculations, can be included with the opioids.
The relaxation, the escape, the mental sleep that the "5th force" metaphore is offering us, is a necessity of life for the mental health of every section of the population. Uncontrolled thinking diminishes. Illusions and hallucinations as a result of at random speculation decrease. Emotional behaviour is again more adjusted.
This natural substance develops itself out of a need in the subconsciuos and always manifests itself as a 5-fold, of which the elements each represent a 3-unity (triad).
The effect merges with the other important property of the number 5, namely the unification with the rest, although for a limited time, but an opening towards unification can be noticed. (90)

Wednesday, February 21, 2007

February 21 Technique


Kortfilms laten het 2de deel over om na te denken. De toeschouwer wordt op een punt achtergelaten waar er nog werk is.
Langspeelfilms doen het werk voor u. Als maker is men dan ook meer aan de reglementen gebonden om zich algemeen verstaanbaar te maken. (85)

Short films leave the second part for us to think about. The spectator is left behind at a point where there is still work to be done.
Full-length films do the work for you. As a producer one is more bound to the rules in order to make oneself understood. (85)

Tuesday, February 20, 2007

February 20 Marginality


Een 3-hoornige zesvoeter en een 4-potige zonderkop: ik moet alles accepteren met vriendelijke, nette onwetendheid. (89)

A 3-horned six-footer and a 4-legged no-head: I have to accept everything with friendly, neat ignorance. (89)Elke weergave, elke interpretatie van de natuur die niet "gelijkt" op de natuur, is een daad met onmacht. De onmacht tot onderwerping aan dat wat gegeven wordt.
Het is een daad van rebellie die het rondom gebruikt in plaats van zelf gebruikt te worden. Men noemt dat persoonlijke interpretatie. (90)

Every representation, every interpretation of nature that does not "look" like nature, is an act of incapacity. The incapacity to submit to what is given.
It is an act of rebellion that is being used by the surrounding instead of being used itself. This is called personal interpretation. (90)

Monday, February 19, 2007

February 19 Deviance


De opdracht is de opbouw van een harmonieuze samenleving in onze binnenwereld.
Elk moment verdient zijn vrucht.
Van de juistheid van een koers overtuigen ons de aangename raakpunten met het rondom. De te aanvaarden toevalligheden, ontdaan van elk mysterieus afleidingsmechanisme, zijn de dialoog met de levende onderwerpen.
Het is de dialoog met de materialen, de elementen, de tijd, de eenheid, het verband, de 5de kracht. (90)

The task is to construct a harmonious society in our inner world.
Every moment deserves its fruit.
The pleasant common grounds with the surrounding convince us of the correctness of a course. The coincidences to be accepted, stripped of each mysterious diversion mechanism, form the dialogue with the living subjects.
It is the dialogue with the materials, the elements, the time, the simplicity, the connection, the 5th force. (90)

Saturday, February 17, 2007

February 17 Hardening


Eens zei men mij dat ik nooit zal vinden wat ik zoek. Maar ik ben niet op zoek naar iets. Dus kan ik het ook niet vinden. "Het" bestaat trouwens niet. (Ik zoek alleen naar zin, achteraf bekeken). (89)

Once I was told that I would never find what I am looking for. But I am not looking for something. So I cannot find it. Anyway, "it" doesn't exist. (Looking back, I only look for meaning). (89)Het irreële trekt iedereen aan. Omdat de realiteit inderdaad ondraaglijk is op de momenten van bewustwording dat de macht aangereikt wordt de verantwoordelijkheid ervoor te nemen.
Het besef dat het hier en nu door de bewuste persoon gevormd kan worden, is voor velen genoeg in het wilde weg een andere schijf op te zoeken en genoemde verantwoordelijkheid te ontvluchten. Men loochent, men relativeert, men lost op.
Als een geschenk uit de hemel komt de gedachte op dat er veel gebeurt waar geen vat op te krijgen valt. Alsof een kracht buitenaf het leven regeerde en er kontrole wordt uitgeoefend over onze daden. We staan niet alleen.
Samenhang, ondoorgrondelijke gelijktijdigheden willen ons overtuigen van de geheimzinnige grootheid die het bestaan bestuurt. Niets is minder waar.
De aanvaarding van de irrationaliteit is een daad van verantwoordelijkheidsontvluchting.
En ook:
Niets is meer waar. De opdracht is een harmonie op te bouwen met de eigen binnenwereld. Elk moment zijn vrucht. (90)

The unreal is attractive to everybody. Because reality is indeed unbearable at the moments of realization that power is given to take up responsiblity for it.
Realizing that the here and now can be manipulated by the conscious person, is enough for many people to search at random for another target and to escape from the said responsibility. One denies, one puts into perspective, one resolves.
Like a present falling from the sky, comes the thought that a lot is happening and we have no grip on it. As if a force from outside life is ruling and is having control over our actions. We don't stand alone.
Coherence, incomprehensible synchronisms, want to convince us of the mysterious greatness that governs the existence. Nothing is further from the truth.
The acceptance of the irrationality is an act of responsibility-flight.
And also:
Nothing is more true: The task is to build a harmony with one's internal world. Every moment its fruit. (90)

Thursday, February 15, 2007

February 15 Career


De elektronika bereikt door haar fijnheid van opbouw, de kontrole over haar details. Een niveau dat rechtstreeks kan worden aangesloten op de cognitieve en perceptieve processen van een toeschouwer. Het blijft de kwestie de ogen van een videokijker op het scherm te houden, niet dankzij de entertainmentwetten van "televisie", maar inspelend op de alfaritmes van het brein dat men kapteren wil.
Omdat nu alle breinen verschillende alfaritmes vertonen, blijkt het een moeilijkheid een grote gemene deler te vinden die niet naar onder nivelleert. Proefondervindelijke testen, uitgespreid over vele jaren en vele gebieden, kunnen een inzicht geven over de tolerantie en inhibitiegrenzen van onze toeschouwer. Hoeveel informatie heeft hij nodig om te begrijpen, tot waar kan het reduceren van aangevoerd materiaal gaan?
Tot waar gaat de limiet alvorens verwarring optreedt, men zich aan de verwarring overgeeft, men loskomt van gekonditioneerd gedachtengoed en een opening vertoont naar nieuwe impulsen van buitenaf?
U wordt via andermans wereld naar de eigen vrijheid geleid. (88) 14

Electronics succeed in controlling details by the fineness of their structure. A level that can be directly connected to the cognitive and perceptive processes of an observer. Question remains to keep the eyes of a video watcher onto the screen, not thanks to the entertainment laws of "television", but taking advantage of the alfa rythms of the brain that one intends to capture.
Since all brains display different alfa rythms, it turns out to be a problem to find a big commom denominator that doesn't level down. Experimental tests, spread over many years and many fields, can provide an insight into the tolerance and the inhibition limits of our observer. How much information does he need in order to understand the limits of reducing the supplied material?
How far stretches this limit before it creates confusion, before one surrenders to the confustion, or one is released from conditioned body of thought and one gives evidence of an opening to new impulses from the outside?
You are guided to your own freedom via another person's world. (88) 14

Wednesday, February 14, 2007

February 14 Identity


Als er dan al een wil tot macht bij een individu aanwezig is, zou het de wil moeten zijn de realiteit, zijn realiteit te beheersen. Die realiteit ervaart men, als men er moeite voor doet. En het vergt moed omdat alles met elkaar verweven is, kan het steeds op zo'n manier veranderen dat de konstante stroom zeer trage evolutie alles positief opslokt. Terwijl ze zichzelf verbuigt naar de geest van individuelen, minzaam. Dezen zorgen echter slechts voor de intensiteit van de pieken. (82)

If already a will to power would exist with an individual, it should be the will to control reality, his reality.
One experiences this reality when one makes an effort. And it takes courage because everything is intertwined and it can always change in such a way that the constant flow of slow evolution positively swallows up everything. While it bends itself to the spirit of individuals, graciously. These however only create the intensity of the pinnacles. (82)

Tuesday, February 13, 2007

February 13 Ambiguity


Eerst maakte ik tekeningen als reaktie op een wereld rondom mij die ik niet te vatten vond.
De tekens en invloeden van buitenaf katalogeerde ik op geregelde tijdstippen door middel van tekeningen reeksen die rond een specifiek onderwerp draaiden tot het uitgeput was en ik het onderwerp van me kon afschudden. Een frisse kijk kreeg ik ahw op de realiteit die ik telkens opnieuw aankon, op die manier. Toen lukte dat nog.
Op een gegeven moment moet men uitleggen waarom iets getekend wordt, waarom de aangewende techniek uitgekozen en van waar de kombinaties komen. Dan is alles ingewikkeld geworden. (88)

At first I made drawings as a reaction to the world around me, being impossible for me to grasp.
I catalogued the signs and influences from the outside at regular points in time by means of series of drawings, which evolved around a specific topic until depletion, and when I could shake off that topic. That way, I got a fresh look as it were on reality, which I was able to manage again. It used to work then.
At a certain moment one has to explain why something is drawn, why a certain technique has be chosen and from where the combinations are coming. That is when everything has become complicated. (88)

Monday, February 12, 2007

February 12 Ritual


Verblindend succes werkt automatiserend en is vervloekt. Zo ontstaan moordenaars en vervloekten. Er moet, zoals bij dromen, voor de drang om te werken een andere betekenis gezocht worden. Een andere betekenis dan jaloersheid en imitatie.
Ik beklaag u, duplikator.
De exploratie van de kunde van reorganisatie van leven d.m.v. het heruitvinden van de betekenis van tijd en de beperking van kreatieve momenten, is zeker nuttig. Onderandere is er de microdeterminatie in 2de opvoeding zoals de liefde is waar wanneer de betreffende persoon voor u staat, tesamen met de biologische effekten van extra-persoonlijk gedrag op hersenen die zichzelf soms vergeten. (81)

Dazzling success has an automatizing effect and is damned. Thus murderers come into being and the damned. A different meaning to the urge to work needs to be looked for, as with dreams. Another meaning than jealousy and imitation.
I pity you, duplicator.
The exploration of the knowledge of reorganizing life by means of reinventing the meaning of time and the constraint of creative moments, is certainly very useful. Amongst other things there exists the micro-determination in the second education as it is with love true when the person in question stands in front of you, together with the biological effects of extra-personal behaviour on the brains, sometimes forgetting themselves. (81)

Sunday, February 11, 2007

February 11 Bottomlike


Eigenbelang keert zich steeds tegen de persoon die daaruit handelt. (81)

Self-interest always turns itself against the person acting as such. (81)Richting. Onderhandelen. Coalitieformatie. Beloning. Status. Leiderschap. Macht. Invloed. (88)

Direction. Negotiate. Coalition formation. Reward. Status. Leadership. Power. Influence. (88)

Saturday, February 10, 2007

February 10 Catharsis


Vooraf de struktuur weten, het systeem waarin uw aktiviteit moet passen, is allesbehalve bevorderlijk voor de kreativiteit die men in die aktiviteit steken kan. (88)

To know the structure in advance, the system wherein your activity needs to fit, is anything but conducive to the creativity that one can put in that activity. (88)Mijn oren tuiten. Vrienden zijn geen vrienden meer. (81)

My ears burn. Friends are no longer friends. (81)

Friday, February 9, 2007

February 9 Synthesis


1 deel van de mens blijft de 25jarige... wat erna komt, komt er bovenop. Er komt een 2de bij.
Die 25jarige is degene die nog niet bezoedeld werd door normalisatie, verwerkingssystemen en relativatie. Ook die blijft zitten naast degene die anders wordt van dag tot dag. (86)

1 part of a person remains the 25 year old... what comes later, comes on top of it. A second one comes with it.
The 25 year old is the one who is not yet stained with normalization, processing systems and relativation. This one also remains next to the other who changes from day to day. (86)

Thursday, February 8, 2007

February 8 Flow


Het zijn juist de dingen waarvan men overtuigd is dat iedereen ze op dezelfde manier voelt die de grootste verschillen blijken uit te maken. (78)

Things of which one is convinced everybody feels the same just seem to form the biggest differences. (78)De tijd is gekomen voor het beschermen van lege ideeën. Niet alleen beschermt het negatieve veld van voorspelbaar hersenwerk zichzelf, het beschermt ook andere specimen van bloedarmoedige voorspellingen.
(Hoe bruikbaar zijn ze in een omgeving van onmacht, zo verdraagbaar, zo amusant - soms - en om te bewijzen wat bewezen moet worden) (81)

Time has come to protect empty ideas. Not only does the negative field of predictable brainwork protect itself, but it also protects other species from anaemic predictions.
(How useful they are in an environment of powerlessness, so tolerant, so amusing – sometimes – and to prove what needs to be proven) (81)

Wednesday, February 7, 2007

February 7 Destabilising


Ik ontdek de komplete professionele kracht van persoonlijk politiek stressdom, economisch of chemisch plezier.
Wat is het goed vrienden te hebben!
Artiesten met gevoel voor humor?
Wat is het dat ze aspiratie/inspiratie noemen?
Het getuigt in ieder geval niet van gevoeligheid aan kunst te denken als aan een feedback proces.
De enige uitweg is het niets.
niets = (alles + intelligentie):
: (realiteit x hoop) (81)

I discover the complete professional power of personal policital stress, economical or chemical pleasure.
How good it is to have friends!
Artists with a sense of humour?
What is the thing they call aspiration/inspiration?
It would, in no case, be a sign of sensitivity to think of art as a feedback process.
The only escape is nothingness.
Nothing = (everything + intelligence):
: (reality x hope) (81)

Tuesday, February 6, 2007

February 6 Continuities


Wij zijn persoonlijke ervaringen.
De toevalligheden die ik dagelijks ontmoet zijn zo talrijk dat de keuze die ik eruit maak voor bruikbaar materiaal, reeds een nieuw werk op zich is. (81)

We are personal experiences.
The coincidences that I encounter every day are so numerous that making a selection for useful material, already becomes a work in itself. (81)

Monday, February 5, 2007

February 5 Issues


De wereld waarin wij leven vraagt om bepaalde abnormaliteiten _
dwingt ons tot…
geeft ons het recht…_
abnormaliteiten die,
eens we bewust zijn dat ze dat zijn,
in kontroleerbare doses op juiste tijdstippen begaan kunnen worden
zonder blijvende schade aan te richten aan de omgeving. (88)

The world in which we live, asks for certain abnormalities _
Forces us to...
Gives us the right..._
Abnormalities which,
once we are aware that is what they are,
can be commited in verifiable doses at the right times
without causing permanent damage to the environment. (88)De geboorte van een idee loopt als volgt:
Een kramp neemt volledig het bezit over;
Het binnenste kreunt; koppig komt er iets aan de oppervlakte;
Het neemt op een vervelende manier vaste vorm aan. Onmacht. Superenergie. (81)

The birth of an idea goes as follows:
A spasm takes complete possession;
the inside groans; stubbornly somethings comes to the surface;
It adopts a firm shape in an annoying way. Powerlessness. Superenergy. (81)

Sunday, February 4, 2007

February 4 Geometry


Symmetrie is rustgevend omdat iets of iemand tesamen met zijn spiegelbeeld, steeds een soort ideaal vormt. De eenheid als statement, een statement als eenheid. (88)

Symmetry is calming because something or somebody together with its/his mirror image, always forms some kind of ideal. The unity as statement, a statement as unity. (88)Bedwelmd door verstand, abstraktie, woorden en begrippen, kan ik, analoog aan de werking van het orakel van Delphi, deze multi-interpretabele verzameling noodwendigheden aanbieden. Maak er gebruik van. Ze zijn er voor u. (90)

Overcome with intellect, abstraction, words and concepts, I am able, in analogy to the working of the Delphi Oracle, to offer the multi-interpretable collection of necessities. Use them. They are here for you. (90)

Saturday, February 3, 2007

February 3 Rigid


Alles verdwijnt plotseling om weer langzaamaan op te duiken. (78)
Everything disappears suddenly only to slowly turn up again. (78)Ik heb de indruk dat ik zot wordt. (86)
I have the impression that I becomes crazy. (86)

Friday, February 2, 2007

February 2 Dynamic


Op het moment dat iemand sterft wordt hij terug een deel van de natuur, het ontzaglijke, het geduldige, onze meester. Daarom hebben wij respekt voor de doden. (86)

The moment somebody dies, he becomes part of nature again, the immense, the patient, our master. That is why we have respect for the dead. (86)

Thursday, February 1, 2007

February 1 Psychosexual


Voortdurend op zoek ben ik naar nieuwe systemen tussen reeksen. Reeksen beelden, reeksen woorden, reeksen begrippen, alle reeksen.
Die reeksen worden tesamen met hun systemen obsessies en komen uiteindelijk in een geordend systeem ten val.
De gebruikte elementen (waaruit de systemen in breedste zin bestaan) komen telkens onder een andere vorm weer aan de oppervlakte. (83)

Constantly I am looking for new systems amongst series. Series of images, series of words, series of concepts, all series.
These series together with their systems become obsessions and finally are overthrown in a well-ordered system.
The used elements (that the systems consist of in the broadest sense) repeatedly come to the surface in a different form. (83)