Thursday, July 26, 2007

July 26 Seduced


Het oppervlakkige denksysteem is een visitekaartje. Het verkleint associaties, invloeden, indrukken en normenschalen zodat ik ze als de punt van een potlood op elk voorhoofd kan planten. U fronst en dat is de eerste stap.
U reist om via impulsen en verrassingen. Vers licht als postkaartjes vast te drukken en geplande wegen opnieuw als "doel" aan te voelen. Dit is een randopmerking en zeer persoonlijk.
Beïnvloeding is de tweede stap. De schok komt later, door mij bepaald.
Imperfektie is de korrektie van zinsbegoocheling. (18) (81)

The superficial system of thought is a business card. It diminishes associations, influences, impressions and standards scales so that I can plant them like the tip of a pencil on each forehead. You frown and that is the first step.
You travel round via impulses and surprises. To pin up fresh light like postcards and to sense planned routes again as “target”. This is a border remark and very personal.
Influence is the second step. The shock comes later, determined by myself.
Imperfection is the correction of delusion. (81)

No comments: