Thursday, May 31, 2007

Wednesday, May 30, 2007

May 30 Mechanisms


De beschaafde omgangsvormen die dankzij de formules van toegestane communicatievormen een soort subplateau van communicatie beschrijven - laten ons toe persoonlijke en intuïtieve drijfveren en reakties te verbergen en ze onschadelijk te maken. Reeds alvorens ze aan de oppervlakte komen.
"In vertrouwelijke sfeer" laat men de remmen dan los.
De computer nu neutraliseert al deze zwaar om dragen hypocrisie door ons te confronteren met een taal die tegelijk simpel is, volledig en afstandelijk. En toch onder de oppervlakte woelt.
De computertaal is een catalysator van agressie, weerzin, minachting en haat die vanzelf ontstaan in gebieden met teveel mensen, met teveel verschillende mensen. Te weinig eenzaamheid, teveel contact.
De inhibitiegrens bestaat. Dit is het punt waarop men de indrukken en de corresponderende gevoelens niet meer verwerkt.
Door de evolutie van het maatschappij systeem zijn we verplicht om altijd met meer en andere mensen te maken te hebben.
Het nuchtere van de computer is een mooi schild.
De ontdubbeling naar een parallel bestaan, de situatie waarin de mechanisch analyseerbare intelligentie aan een machine wordt toevertrouwd gebeurt ten voordele van de ontginning van de intuïtie.
Uitgaande van de stelling dat het gevoel het toppunt is van verstand en dat de intuïtie de versmelting is van denken en gevoel, ontdekt men dat kreativiteit het punt is waarop denken overgaat in gevoel.
De tussenflits is het niets waaruit iets ontstaat. Het toeval, de anarchie, de vrije wil. En dat kan men niet in een computer stoppen.
De artificiële intelligentie brengt ons dichter tot wat we zijn: dieren en geen machines met het denken als meester.
Artificiële intelligentie zal ons de vrijheid van de dieren weer doen proeven. De wereld van de computer heeft dezelfde textuur als geloof en metafysica. De cirkel is rond. De exacte kennis versmelt zich weer met parallelle werelden. (87)

Civilised manners that describe some kind of subplateau of communication thanks to formulas of accepted means of communication - allow us to hide personal and intuitive impulses and reactions and thus to render them harmless. Even before the come to the surface.
"Confidentially" one lets it all hang out.
The computer neutralizes all this heavy to carry hypocrisy by confronting us with a language that is at the time simple, complete and detached. And yet tossing and turning underneath the surface.
Computer language is a catalyst of aggression, disgust, contempt and hate that come automatically into being in areas with too many people, too many different people. Too little isolation, too much contact.
The inhibition limit does exist. At this point impressions and corresponding feelings can no longer be coped with.
Because of the evolution of the system of society we are forced to deal with more and different people.
The neutrality of the computer is a beautiful shield.
The doubling up to a parallel existence, the situation in which the mechanical analytical intelligence is entrusted to a machine happens in favour ot the cultivation of the intuition.
Making the assumption that feelings are the zenith of the mind and that the intuition is the fusion of reason and feelings, one discovers that creativity is the point at which reason turns to feeling.
The flash in between is the void out of which everything comes into being. Coincidence, anarchy and free will. And one can't put that into a computer.
The artificial intelligence brings us closer to what we are: animals and not machines having reason as their master;
Artificial intelligence will give us back the taste of freedom of the animals. The world of the computer has the same texture as religion and metaphysics. The circle is round. The exact knowlegde fuses again with parallel worlds. (87)

Tuesday, May 29, 2007

May 29 Positions


Misschien is de verhouding tussen de gemiddelde menselijke gestalte en de omtrek van de aarde hetzelfde als de capaciteit en de wil die aarde onder kontrole te krijgen. (86)
Zoals de kat met de wonde zich verdrinkt in zachtheid en rust, zo bevredigt men zich aan kalmte als uitdeining in ruimte en tijd na het toeslaan van menselijk gedrag, nog eens.

The relationship between the average human body and the circumference of the earth are possibly the same as the capacity and the will to have control of this earth. (86)
Like the wounded cat drowns itself in softness and peace, one pleases oneself with the calmness as expansion in space and time, after the attack of human behaviour, once again.

Monday, May 28, 2007

May 28 Solution


Ik wil beelden vastleggen, maar met de afstand van een drukprocédé. (82)
Het geheel van een installatie funktioneert als een individualiteitorgaan dat ik d.m.v. ingebeelde strijkbewegingen in gang zet.
Getemperd licht, op de stoel en ontspannen, regelmatig en diep ademhalen.
De houding van het menselijk lichaam t.o.v. beeldmateriaal is te bestuderen. De richtingen van uw beweging hoogst interessant.
En dan zijn er de suggestieve en relatieverwekkende impulsen die opkomen bij het zien en verstaan van teksten in verschillende talen. (82)

I want to record images, but detached from a printing procedure. (82)
The totality of an installation functions as a individuality body that I get going by means of imaginary strokes.
Tempered light, on the chair and relaxed, regular and deep breathing.
The position of the human body as opposed to the visual material can be studied. The directions of your movements highly interesting.
And then there are the suggestive and relationship-forming impulses that show up by watching and understanding the texts in different languages. (82)

Sunday, May 27, 2007

May 27 Delirium


Soms denk is dat het de koffie is, dat gebonk, maar het is de inspiratie. (?)
Er zijn zoveel manieren om de dingen te bekijken. De meeste mensen kennen maar 1 gezichtspunt, zijn zich zelfs niet bewust van de andere. (79)
Wanneer men ouder wordt blijken grillen geen grillen, maar uitvloeisels van lichamelijke tekortkomingen te zijn. Het onbewust besef van die tekortkomingen baart zelfverdedigingstaktiekjes die dan grillen heten. Zij die grillen terugdringen achter de hekwerken der principes dragen daar na jaren de gevolgen van: tics, haaruitval, zweren en zware abnormaliteiten in het sociaal gedrag. (90)

Sometimes I think it is the coffee, that banging, but it is the inspiration. (?)
There are so many ways to look at things. Most people know only one point of view; moreover they are not aware of the others. (79)
When one grows older, whims don't appear to be whims, but consequences of physical shortcomings. The subconscious realization of these shortcomings gives rise to self-defence tactics, these are then called whims. Those who repress whims behind the gates of principles bear the consequences of it years later: tics, hair loss, boils and serious abnormalities in social behaviour. (90)

Saturday, May 26, 2007

May 26 Seduced


Ik hou van dogma's, wetten en restrikties. Al is het om hun uiteinden af te tasten, tot waar nog net gegaan kan worden, en daarna verder. Want eigenlijk zijn mensen dieren en het allermenselijkste aan hun mechanisme is de drang driften te leiden, aan banden te leggen, als bescherming tegen zichzelf.
Het is daarom dat ik met eenzekere warmte alle instituties aanschouw, ze in hun konteksten zie baden, botsend en draaiend, ze koester als verworvenheden, zeer dierbaar.
Regels en strukturen, opsommingen en onderverdelingen liggen me daarom aan het hart. Ze stralen een goedgemeende bemoeizucht uit, die heilzaam werkt. (90)

I love dogmas, laws and restrictions. Even if only to feel their extremities, just up to where one still can go, and later further down.
Because people are actually animals and the most human aspect of their mechanism is the instinct to control their urges, to restrain them, as a protection from themselves.
That is why I observe all institutions with certain warmth, to see them bathed in their contexts, clashing and spinning, to cherish them like acquisitions, very preciously.
Rules and structures, lists and subdivisions, are very dear to me. They radiate a sincere interference, which has a wholesome effect. (90)

Friday, May 25, 2007

May 25 Chosen


Discipline is dingen tegen uw zin doen. (85)

Discipline is to do things against your liking. (85)

Thursday, May 24, 2007

May 24 Achievement


De op associaties berustende, beluste, ideeënvorming leidt lijnrecht in de richting van een algemeen veld waar waarheden en zekerheden geen tijdelijke dooddoeners meer uitmaken. Maar door hun afwezigheid een leegte van voldoening kreeëren bij het besef van elk moment dat losse en kompromisloze ervaring is.
Slechts de associatie blijft over, daar waar het ontbreken van een vooraf ingenomen standpunt een wellustig gevoel van macht over de realiteit schept.
Realiteit heeft aldus niets met "het" idee, een plan te maken (81).

The generation of ideas, based and bent on associations, leads straight into the direction of a common field where truths and certainties no longer make up temporary 'killers'. But due to their absence create a void of satisfaction when realizing every moment to be a detached and uncompromising experience.
Only the association remains, there where the lack of an anticipated point of view generates a lascivious feeling of power over the reality.
Reality thus has nothing to do with "the" idea, to make a plan. (81)

Wednesday, May 23, 2007

May 23 Screen


De volgende kracht. Op zoek in mezelf en buiten mezelf naar een struktuur, een geheime kode die zin en samenhang aan de volgende, stromende gedachten geven kan, ben ik gestrand op de waarheid dat stuurloosheid best in naakte vorm getoond wordt.
De rest is aanpassing aan geschiedenis, dubbelzinnig, omkeerbaar en in feite oneerlijk.
In de onvoorspelbaarheid van de raakpunten, gevormd door bewust gebruikte elementen in een funktie, ontvouwt zich de essentie van een kreatief moment.
Meer wil ik aan de rest niet toevoegen. (89)

The next power. In search of a structure inside and outside myself, a secret code that can give sense and context to the subsequent thoughts pouring in, I am stranded on the truth that disorientation can best be shown naked.
What remains is adjustment to history, ambiguous, reversible and in fact dishonest.
In the unpredictability of the common interests, made up by consciously chosen elements in a function, the essence of a creative moment is unfolding itself.
That's all I want to add to the rest. (89)

Tuesday, May 22, 2007

May 22 Period


Er is een dringende noodzaak aan negatieve impulsen; subversiviteit, vulgair.
Zenuwen, de hersenen, weet je. (82)
Wat vervelend dat het verstand de gedachten niet in bedwang kan houden. (82)
Soms is het alsof ik oplos. Alsof de betekenissen langzaam verwijden, tot er niets meer is. Drijfveren en redenen worden onbestaande, de zin om te handelen verandert zich in een huilerig gevoel, alsof een sluimerend verdriet verdrongen moet worden.
Waar moet ik naartoe met dat wat mij omringt? Met dat trage gezoem van samengekoekte aktie in alle richtingen denkbaar? (90) 21

There is an urgent need for negative impulses; subversivity, vulgar.
Nerves, the brain, you know. (82)
How annoying, the brain can't contain the thinking. (82)
Sometimes it seems as if I am dissolving. As if the meaning slowly dilate, until there is nothing left. Motives and reasons become non-existent, the reason to act changes into a tearful feeling, as if a slumbering grief needs to be repressed.
Where can I go to with what encloses me? With that slow buzzing of congealed action possible in all directions? (90)

Monday, May 21, 2007

May 21 Technique


Er is niets verkeerd met broederschappen. Broederschappen zijn er om het eeuwigheidprincipe in al haar bodemloosheid te onderscheppen. Als alternatief dient het, van het nihilisme.
Ontworteld zoals we zijn, tracht elk mens naar de geruststelling van een nest gelijkgestemde zielen: verbonden smeden! Die achterwerelden veronderstellen met gebruiksaanwijzigingen voor ingewijden. Het moet op een komplot lijken. Buitengesloten vormen is ook een overlevingsmechanisme. Wij tegen de rest, schept sterkte, geeft kracht en motivatie. En dat, tenslottte, is wat we nodig hebben om menswaardig te verslijten. (89)

There is nothing wrong with brotherhoods. Brotherhoods exist in order to intercept the principle of eternity in all its bottomlessness.
It serves as an alternative, to the nihilism.
Uprooted as we are, everybody longs for the comfort of a nest tuned up souls. Excluding forms is also a survival mechanism. Us against the rest, creates strength, gives power and motivation. And that, after all, is what we need wear out decently. (89)

Sunday, May 20, 2007

May 20 Marginality


De systemen van beschrijving, afstandname en de gedachtesfeer die dat bij zichzelf + de anderen oproept moet passen in stramienen. Alles moet gevolgd kunnen worden. Kontroleren noemt men dat - van de verbeelding.
Men wordt konstant en overal geremd. (87)
Intelligentie ontstond daar waar gevoelens onder woorden werden gebracht. De dwang was meesterschap over "onkontroleerbare" impulsen en het gebruik van woorden veronderstelt kontrole. (89)

The systems of description, detachment and the realm of thoughts that one evokes for oneself + the others must match with the plans.
It must be possible to trace everything. It is called controlling - of the imagination.
One is constantly and everywhere restrained. (87)
Intelligence originated there where feelings were put into words. The obligation was mastery of "uncontrollable" impulses and the use of words assumes control. (89)

Saturday, May 19, 2007

May 19 Deviance


Tegenwoordig verlangt men van kunstenaars dat ze zich als leraars gedragen, konstant refererend naar voorbeelden. Op de kennis van zijn klassiekers wordt de nadruk gelegd. Eenvoudiger dan de elementen in het eigen oeuvre te verwerken wordt het aanwenden van citaten om werken mee samen te stellen.
Een onvoorwaardelijke garantie op succes zeggen dat er niets nieuws onder de zon is, is gelijk aan de weg effenen voor ongegeneerd plagiaat en platte éénvormigheid. Voorbeelden uit het verleden zijn nu eenmaal geen aangroeiende gewassen en gezien de onzichtbare beïnvloeding door smaakbepalende zifters, zoals heersende normen, pers, geld, kunnen we op de duur nog slechts allemaal dezelfde paden afstruinen, van voor naar achter en terug en nog eens naar opzij, ook. (87)

Today artists are expected to behave themselves like teachers, constantly referring to examples. Importance is attached to his knowledge of the classics. Instead of using the elements in one's own work, it becomes easier to use citations to compose works.
An unconditional guarantee to success by saying that there is nothing new under the sun is similar to pave the way for impertinent plagiarism and plain monotony. Examples from the past simply aren't growing crops and because of the invisible influence by trendsetting nitpickers, like ruling norms, press, money, we can only comb the same paths in the end, from back to front and back again and once more to the side, also. (87)

Friday, May 18, 2007

May 18 Stabilising


Mijn werk gaat over de levende verhoudingen van begrippen onderling en de verandering die elk afzonderlijk onder elke andere toestand ervaart. Ondergaat.
Ook over de essentie van de levensstandaard,
levensstilstand,
dit is alles wat onder elke omstandigheid hetzelfde blijft. (87)

My work deals with the living relations of concepts internally and the change that each separately experiences in any other situation. Submits to.
Also about the essence of the living standard,
the living standstill,
this is all that remains unchanged whatever the circumstance. (87)

Thursday, May 17, 2007

May 17 Hardening


Hebt u dat ook, innerlijke gevechten als oorlogen van ideeën, woorden en beelden, die bijna explosies van het brein tot gevolg hebben? Kan u op een plaats blijven staan zonder te bewegen, terwijl gedachten u in de grond zuigen, implosies van het innere zelf? U leeg achterlatend en ongelooflijk waardeloos? (87)

You also have this; inner fights like wars of ideas, words and images, which almost cause explosions of the brain? Can you stand still in one spot without moving, while your thoughts suck you into the ground, implosions of inner self? Leaving you empty and incredibly worthless? (87)

Wednesday, May 16, 2007

May 16 Material


Het is nutteloos anderen proberen te boeien zonder zich volledig te geven. Men werpt een barrière op tussen de toegang tot de essentie en de wil iets echt te begrijpen. De toeschouwer wordt achterdochtig, speurt zinloosheid en loopt verder.
Wanneer er bij de kunstenaar een bepaald soort fijngevoeligheid aanwezig is die hem drijft druppelsgewijs en zeer gekontroleerd informatie prijs te geven, kan dit door een rusteloze toeschouwer als onmacht afgedaan worden.
Ondanks zijn terughoudendheid verliest de betreffende kunstenaar weliswaar losse elementen en gedragingen, op een kompromisloze manier die sterker is dan zichzelf. A.h.w. ten prooi aan zijn temperament... (83)

It is useless to try and capture someone's attention without giving everything one's got. One puts up a barrier between the access to the essence and the desire to really understand something. The spectator becomes suspicious, smells senselessness and walks on.
When an artist represents a certain kind of sensitivity that moves him to divulge information, little by little and in a very controlled manner, this could be considered by a restless spectator as lack of power.
Despite his reserve, the artist in question indeed looses separate elements and behaviours, in an uncompromising manner, stronger than himself. Victims of his temperament as it were.... (83)

Monday, May 14, 2007

May 14 Identity


Schoonheid is sympathiek. Sympathie is nodig om aandacht vast te houden, is nodig om te accepteren dat een personage het juiste, het doel voorstelt. Daarom zijn filmsterren steeds van een zekere schoonheid. (89)

Beauty is sympathetic. Sympathy is necessary to keep the attention, is necessary to accept that an individual represents the correct, the purpose. That's why movie stars are always of a certain beauty. (89)

Sunday, May 13, 2007

May 13 Ambiguity


Relatie tussen de anatomie van de mens en zijn wereldbeeld zou wel eens dezelfde kunnen zijn als de relatie van de anatomie van de mens tot de samenstelling van het heelal.
Men kreëert dan begrippen als symbolische anatomie en anatomisch symbolisme. (89)

The relationship between the anatomy of man and his worldview could possibly be the same as the relationship of the anatomy of man to the structure of the universe.
Thus one creates concepts as symbolic anatomy and anatomical symbolism. (89)

Saturday, May 12, 2007

May 12 Ritual


Na schijnbare tegenstellingen en onderscheiden tot op het bot te ontleden, stel ik ze klaar voor en naast elkaar. Dit wordt als blasfemie afgedaan en ook nog als tot cryptisch gedrag vermomde domheid.
Ik neem het risico zo'n reakties te moeten ondergaan, met pijn in het hart, want ik vind het tegennatuurlijk mij te verdedigen om mijn opzet en de uitwerking ervan niet te ontkrachten. (88)

After dissecting apparent contradictions and differences, I depict them neatly and next to each other. This is regarded as blasphemy and also as stupidity in the disguise of cryptic behaviour.
I take the risk to undergo such reactions, with pain in my heart, because I find it unnatural to defend myself in order not to enfeeble my intention and the effect of it (88).

Friday, May 11, 2007

May 11 Bottomlike


Via het onredelijke van mijn relaties tussen onderwerpen en de indeling waaraan ik het onderwerp, beroer ik speciale aspecten van de realiteit. Ik vind op deze manier alleszins de aspecten van het begrip "betekenis". (82) 7

Via the absurdity of my relationships between subjects and the classification to which I subject it, I disturb special aspects of the reality. In this way, I entirely find the aspects of the notion "meaning". (82) 7

Thursday, May 10, 2007

May 10 Catharsis


Elke beweging bloedt dood in een lied. (88)
Every movement bleeds to death in a song. (88)

Wednesday, May 9, 2007

May 9 Synthesis


Het verband tussen de elementen klopt, de rest is uitgewerkt in funktie van de heersende prioriteiten.
(nm. interpretatie/vervorming. Bij natekenen realiteit.) (90)
The connection between the elements corresponds, the rest is developed in function of the ruling priorities.
(i.e. interpretation/deformation. When tracing reality.) (90)

Tuesday, May 8, 2007

May 8 Flow


Het is via een overkompensatie aan affektie dat onverschilligheid naar boven komt. (82)
Vernielde herinneringen en een geblokkeerde cortex maken wegen vrij voor de optische zenuwen. Op zo'n manier dat het de afgescheiden brein hemisfeer van een dier wordt. De neuronanatomische tests maken rustpunten, apart. (88)

It is through overcompensation to affection that indifference comes to the surface. (82)
Destroyed memories and a blocked cortex clear the way for the optic nerves. In such a way that it becomes the separated brain hemisphere of an animal. The neuro-anatomical tests produce pauses, separately. (88)

Monday, May 7, 2007

May 7 Destabilising


Ik zit hier en de realiteit zit over mij. De gang tussen mijn ogen en mijn handen heeft vele deuren die zelden of nooit dichtgaan. Wat er aan de ene kant binnenkomt, gaat er veranderd uit.
Ik kan de illusie scheppen de realiteit voor mij te imiteren, objektief, als 1 of dé geijkte versmelting van lichtvlekken en diepte verschillen.
De illusie wordt best door fotografen beoefend.
Ik beoefen de interpretatie.
Tegen wil en dank. (88) 8

I sit here and the reality sits opposite me. The passage between my eyes and my hands has many doors that rarely if ever close. What goes in from one side, comes out transformed.
I can create the illusion to imitate the reality for myself, objectively, if 1 or the standard blending of light patches and depth differ.
The illusion is best practised by photographers.
I practise the interpretation.
Reluctantly. (88) 8

Sunday, May 6, 2007

May 6 Continuities


Het is belangrijk een entiteit, een kracht voor u te hebben die mentaal te omringen is.
Hoe groter de afmetingen, des te bevredigender het besef dat de kans bestaat er kontrole over te krijgen. Het onderwerp wordt letterlijk een subjekt en het betreffende besef is belangrijker dan de daad ook werkelijk die kontrole uit te oefenen.
Ook mag men niet vergeten dat elke grote kracht vele en steeds veranderende details in zich draagt, die het leven van het geheel garanderen. Die het mysterie vormen. (88) 8

It is important to have an entity, a force before you that can be surrounded mentally.
The bigger the dimensions, the more satisfying it is to realize that there is a chance of getting control. The matter literally becomes a subject and realizing this is more important than the act of exerting control.
Moreover, one should not forget that every great power bears many and always changing details, these guarantee the life of the whole. These make up for the mystery. (88) 8

Saturday, May 5, 2007

May 5 Issues


De werking van ons lichaam is ons niet vreemd. In grote mate weten we welke uitwerking dat heeft wat erin gaat, op wie het reageert en op wat. Op dat wat eruit komt blijken visies te bestaan.
De substantie, de kleur, de afmetingen en de plaats van de verschillende organen zijn ons bekend, doch het hoe en waarom van de onderscheiden, van hun bestaan en het niet-bestaan van andere zal ons een mysterie blijven.
Waarom is vlees vlees? En waarom is bloed bloed?
De oorzaken van veel willekeur dienen niet gekend te worden. (89)

The working of our body is not unfamiliar to us. To a large extent we know the effect of what goes in, to whom it reacts and to what. To what comes out if it, there seem to be points of view.
The substance, the colour, the dimensions and the location of the different organs are known to us, yet the how and why of the differences, of their existence or the non-existence of others will remain a mystery to us.
Why is meat meat? And why is blood blood?
The reasons for arbitrariness don't need to be known. (89)

Wednesday, May 2, 2007

May 2 Dynamic


Wanneer de lucht bijna geheel bedekt is met wolken, roerloze wolken, en het wit schittert voor en achter mijn ogen, doe ik het liefst de gordijnen dicht en voel ik, als een schoolkind, de eentonigheid van het leven in een zijwaartse baan op 4 uur afstevenen.
De zinloosheid van al het geruis, het over en weer gerij, gestap, bekommert me mateloos en behoort tot een andere wereld.
Nu maak ik het liefst afspraken om ze daarna te kunnen afzeggen wat me in een opwelling van razernij een ziekelijk gevoel van macht geeft. Als een drenkeling roep ik: Regelmaat, a.u.b. geef me regelmaat en laat me niet aan mezelf over! (84)

When the sky is almost entirely covered with clouds, immovable clouds, and when white is shining before and behind my eyes, I prefer to close the curtains and, like a schoolgirl, I feel the monotony of life heading towards 4 o'clock in a sideward path.
The absurdity of all the rustling, the driving up and down, the footsteps, bothers me immensely and belongs to a different world.
Now I prefer to make appointments in order to cancel them at a later stage, which, in an fit of madness, gives me a sick feeling of power.
Like a drowning person I shout: Regularity please, give me regularity and don't leave me to my own devices! (84)