Sunday, July 8, 2007

July 8 Flow


Het is de manier waarop ge leert vallen, die de kwaliteit van een mensenleven bepaalt. De ladders die men telkens weer wil beklimmen vragen om een positieve houding. Vallen hoort erbij, het is de normale loop der dingen. Niets blijft. Alleen de afwisselende beweging van op naar af en omgekeerd, is zeker. (80)
De artificiële intelligentie is niet gediend met automatische bewegingen. doch met bewegingen die op het eerste zicht in het wilde weg gebeuren en op het tweede gezicht volgens drijfveren van psychologische aard. Terwijl de software kontrole krijgt over de ontwikkeling van de hardware. 85)

It's the way you learn to fall that defines the quality of a human life. The ladders which one time and again wants to climb, demand a positive attitude.
Falling is part of it, it is the normal course of things. Nothings stays. Only the alternating movement from up to down and the other way around, is certain. (80)
The artificial intelligence doesn't need automatic movements, except movements which at first sight happen at random and at a second look happen according impulses of a psychological nature. When the software is in command of the development of the hardware. (85)

No comments: