Sunday, September 30, 2007

September 30 Mechanisms


Een intensiteit geladen met bedreiging werkt van buiten uit naar iets dat veel dieper zit.
Wat zijn ze zwaar, uw valiezen!
Een vervelende dood.
De onsterfelijkheid van een meesterwerk. (83)

An intensity charged with threat works from the outside towards something that is a lot deeper.
How heavy they are, your suitcases!
An bothersome death.
The immortality of a masterpiece. (83)

Saturday, September 29, 2007

September 29 Positions


Wie vraagt dit?
  • - Wie zijn zij? - Hoe zijn zij leiders geworden? - Zijn ze subversief?
Wie roept dit?
  • Zet het onder water! - Vergiftig het met onderdrukkingsgas! - Blokkeer al de ingangen! - Bezet het met troepen! (89)

Who is asking this?
  • Who are they? – How did they become leaders? – Are they subversive?
Who is shouting this?
  • Put them under water! – Poison them with oppression gas! – Block all the entrances! – Occupy it with troops! (89)

Thursday, September 27, 2007

September 27 Delirium


De materie is hetzelfde als de geest, doch onder een andere bestaansvorm.
Het geheim, of het niet-geheim, is in de materie.
De bestaansvormen, hun diversiteit en de aard ervan, het aantal, het niet-aantal, zijn de onderwerpen, te bestuderen. (89)
Het is als een raderwerk. Men moet vat krijgen op de tanden. Op alle, 1 voor 1. Daarna kunnen ze u niet meer loslaten. (85)

Matter is the same as spirit, but in a different form of existence.
The secret, or the non-secret, is in the matter.
The forms of existence, their diversity and their nature, the number, the non-number, are the subjects to be studied. (89)
It is like a gear mechanism. One has to get hold on the cogs. On all of them, one after the other. After that they will not let you go. (85)

Monday, September 24, 2007

September 24 Achievement


Mensen met geld in hun hart plegen daden uit plichtsbesef in plaats van met liefde. (90)

People with money in their heart perform acts out of a sense of duty instead of with love. (90)

Sunday, September 23, 2007

September 23 Screen


Angst. Hoop. Ontroering. (82)

Anxiety. Hope. Emotion/ (82)

Saturday, September 22, 2007

September 22 Period


Beelden verschijnen eerst zonder een verbinding met taal. Het woord is nodig om van een gevoel; dat schijnbaar een absurd gegeven is, een overdraagbare emotie te maken. (90)

Images appear first without a connection to language. The word is needed in order to make a feeling, which apparently is an absurd fact, into a communicable emotion. (90)

Friday, September 21, 2007

September 21 Technique


De aard van toestanden is niet zo erg gebonden aan mensen, maar wel aan het stadium waarin men zich bevindt, in de evolutie van de frekwentia. (80)
De weerzin voor het nu gebruikt roken en alcohol als afremmers om het bewustzijn, de hersenen vlugger af te breken dan fysiologisch vanzelf gebeurt.
Door hun stimulerende werking versnellen ze de afbraak, het slijtageproces.
Vermoed ik hier een zeker ongeduld voor de dood? (90)

The nature of situations isn’t very much connected to people, but it is indeed to the phase in which one is, in the evolution of the frequency. (80)
The aversion to the now uses smoking and alcohol as a brake on the conscience, the brains thus breaking down faster than physiologically happening naturally.
Because of their stimulating effect they accelerate the breakdown and wear and tear process.
Do I here suspect a certain impatience for death? (90)

Thursday, September 20, 2007

September 20 Marginality


Mijn grootste zwakte is dat ik het gebrek aan respekt voor mijn sterkte niet kan accepteren. Dus moet ik dat tonen. Regelmatig. (86)

My biggest weakness is that I can’t accept the lack of respect for my strength. So I have to show it. Frequently. (86)

Wednesday, September 19, 2007

September 19 Deviance


Suggestie. Emotie. Fantasie. Symbolen. Stemmingen. (82)

Suggestion. Emotion. Fantasy. Symbols. Moods. (82)

Tuesday, September 18, 2007

September 18 Stabilising


Mijn selektiesysteem werkt fout na een tijd. Een fout, in het gebruik een dankbaar systeem. (81)

My selection system works incorrectly after a while. One fault, in the application of a rewarding system. (81)

Monday, September 17, 2007

September 17 Hardening


Sorteren. Elimineren. Kombineren. (81)
Wil is machtswil.
De enige macht is wilskracht. (88)

Sorting. Eliminating. Combining. (81)
Will is will of power.
The only power is will power. (88)

Sunday, September 16, 2007

September 16 Material


Waarin de schrijver zwicht voor de publieke behoeften van lager niveau ontbloot.
Eens was ik een man, daarna een vrouw. (87)

Where the writer yields to the public needs of lower level devoid.
Once I was a man, after that a woman. (87)

Saturday, September 15, 2007

September 15 Career


De "kunstenaar" moet zogezegd zijn eigen wereld aan de rest ervan openbaren. Maar als ik nu zeg dat ik geen wereld heb, maar een maan die rond mij draait, en die niet wezenlijk aan mij verbonden is.
Voor mezelf wordt die maan, wat u de wereld rondom noemt, alleen in mijn licht zichtbaar - alle relativeringprocessen, altruïstische gedachten en overeenkomsten met u ten spijt. Hierbij verzaak ik aan de schijnheiligheid van de grote ego's.
Ik ben zeer klein. (86)

The "artist" has to as it were reveal his own world to the rest of it. But if I now say that I have no world, but a moon that orbits around me and that actually isn’t connected to me.
For myself the moon becomes, what you call the world around, only visible in my light – in spite of all processes of perspective, altruistic thoughts and similarities with you. I hereby renounce the hypocrisy and the big ego’s.
I am very small. (86)

Thursday, September 13, 2007

September 13 Ambiguity


Het belang van aangeboden informatie is dikwijls omgekeerd evenredig met de mate van het bewust aanwenden en manipuleren van de manier waarop, de intenties, de keuze van de onderwerpen en de plaats die ze onderling, in elkaars aanschijn, aangemeten krijgen. (85)

The importance of offered information is often in reverse
The importance of the given information is often inversely propotional to the extent of the conscious use and manipulation of the way in which, the intentions, the choice of subjects and the place they mutually, in each other's presence, assume.

Tuesday, September 11, 2007

September 11 Bottomlike


De gedachte bij een bepaald beeld is éénmalig. Later roept het beeld de herinnering aan een gedachte op, het is slechts een herinnering.
De associatie beeld-gedachte heeft men maar 1 keer. Later, onder invloed van ervaring, kan het beeld naast de herinnering ook een nieuwe associatie oproepen. (79)
Bij hevige concentratie, té langdurige en/of intens, ondervind ik een verschijnsel dat best te omschrijven is als feedback.
De beelden die ik observeer veroorzaken een reaktie (ik verzet de beelden, verander ze, ...) in mijn hersenen, die de onmiddellijke konfrontatie met nog steeds hetzelfde beeld niet verdraagt. Alvorens de motorische reaktie in gang te kunnen zetten is er reeds een volgende reaktie op weg die botst op de visuele input die duidelijk maakt dat een eerste handeling nog niet uitgevoerd werd.
Tegelijkertijd is er zelf een derde op weg die dan weer botst met de 2 vorige, lopende konstataties. Het besef ontstaat dat er stappen worden overgeslagen die essentieel zijn voor het verwerken van het ogenblik. Waarop een diep gevoel van impotentie en verwarring volgt. Als ik deze verwarring met een struktuur konfronteer, in een struktuur giet, kan dit als een bevredigend, een geslaagd kunstwerk geïnterpreteerd worden.
Dat laatste gebeurt erg fakultatief omdat het feedbackeffect mij de duur verhindert te zien, fysiologisch gezien dan.
Ik moet dan een minuut of zo mijn ogen sluiten om weer normaal door die ogen te kunnen kijken, zonder dat mijn dieptescherpte trilt. (85)

The thought with a particular image is non-recurring. Later on the image evokes the memory of a thought, it’s only a memory.
The association image-memory one experiences just once. Later, under influence of experience , the image can, in addition to the memory, evoke a new association. (79)
During intense concentration, too long and/or too intense, I experience a symptom that can best be described as feedback.
The images that I observe cause a reaction (I resist the images, change them, …) in my brains, these can’t stand the immediate confrontation with still the same image. Before being able to start the motorial reaction there is always a next reaction on its way, which collides with the visual input, explaining that a first action hasn’t been performed.
At the same time there is even a third on on its way, which in turn collides with the 2 previous ones, running observations. The realization is made that steps are being skipped that are essential in order to deal with the moment. Whereupon an intense feeling of impotence and confusion follows. When I confront this confusion with structure, mould it into a structure, this can be interpreted as a satisfactory, successful work of art.
The latter happens very optionally .because the feedback effect prevents me from observing the duration, physiologically speaking.
I then have to close my eyes for a minute or so in order to look through these eyes normally again, without my depth field shaking. (85)

Wednesday, September 5, 2007

September 5 Issues


Irrationaliteit = bestaansveld dat enerzijds rust op vele verschillende elementen die men niet echt wil of kan doorgronden, en anderzijds op de dogmatisch gekonstrueerde samenhang tussen al genoemde elementen onderling. De patronen, de strukturen die deze samenhang vormen zijn de grondfunkties van de theorie op zich.
Dit alles wordt dan gekoppeld aan en geïnspireerd door figuratieve en/of abstrakte symboliek. Het gebeurt in een sfeer van geromantiseerde dweperij met ideeën, die, gefilterd door de eeuwen heen, een ongrijpbare kracht door eenvoud in zich dragen. Ook vertegenwoordigen deze ideeën de kracht zelf, en, afgerond als ze zijn, ontdaan van dubbelzinnigheid en éénduidigheid tesamen, trotseren ze elke relativerende bijgedachte.
Is irrationaliteit een teken voor zwakte, zoals emotionaliteit, kontrole verlies over gedragsintenties en hun specifieke uitwerking op derden, de gevolgen van daden onderkennend?
In hoeverre is wiskunde irrationeel en heeft irrationaliteit met abstrakt denken te maken?
Misschien is de enige uitweg absurd denken. (88)

Irrationality = field of existence that on the one hand rests on many different elements which one does not really want or can penetrate, and on the other hand on the dogmatic constructed connection between all the mentioned elements together. The patterns, the structures that form this connection are the basic functions of the theory in itself.
All this is then linked to and inspired by figurative and/or abstract symbolism. It happens in an atmosphere of romanticized rave about ideas, that, filtered through the ages, carry in them an intangible force through simplicity. These ideas also represent the force themselves, and, winded up as they are, stripped of ambiguity and univocality together, they defy all relativating association.
Is irrationality a sign of weakness, such as emotionality, loss of control over behavioural intentions and their specific effect on third parties, identifying the consequences of actions.
To what extent are mathematics irrational and has irrationality got to do with abstract thinking?
Maybe absurd thinking is the only way out. (88)

Tuesday, September 4, 2007

September 4 Geometry


De vloek die ligt over het "ik" belet de arabieren mensen uit te beelden en bewoog de Egyptenaren ertoe profielen te schilderen. (84)

The curse that rests over the "me" prevents the Arabs from portraying people and moved the Egyptians to paint profiles. (84)