Tuesday, March 20, 2007

March 20 Marginality


Dikwijls wordt dieper inzicht, m.a.w. "verstaan" als een vuil gevoel ervaren. In een boog wordt errond gegaan, de kennis tot op een zelf bepaald niveau als draagbare bagage vrijblijvend meenemend, op naar een volgende ervaring.
Het konkrete wordt aldus een soort taboe omdat het ongewild aan de alledaagse ledigheid des werelds herinnert.
Aangenamer is het zich als een geest te wentelen in de onvatbaarheden van de irrationaliteit. (86)

Often deeper insight, in other words "understanding" is experienced as a dirty feeling. One skirts around it, informally carrying the knowledge up to a self-defined level as portable baggage, up to a next experience.
More pleasant it is to wallow like a ghost in the elusiveness of the irrationality. (86)

No comments: