Wednesday, March 7, 2007

March 7 Destabilising


Bij kontakt heeft men 2 kanten en een bufferzone.
Die bufferzone is de nuloptie, de optie tot neutralisatie van elk kontakt. Hoe meer de ene partij in 1 bepaalde richting buigt, hoe minder de andere van zijn kant prijsgeeft. Een logische opvulling van leegte vindt niet plaats. De ruimte wordt daarentegen bij elke beweging verdubbeld t.o.v. de uiteinden. De bufferzone fungeert als spiegelend vlak.
Deze bewegingen zijn permanent, de te isoleren punten zeer tijdelijk, het geheel zeer complex in haar veelheid van afgaande en komende richtingen. De punten winnen in de tijd als richting konstant aan konsekwentie. (88)

Upon contact there are 2 sides and one buffer zone.
This buffer zone is the zero option, the option to neutralization of every contact. The more the one party bends into 1 specific direction, the less the other relinquishes its side.
A logical filling of the emptiness does not take place. The space by contrast is doubled with each moment as opposed to the extremities. The buffer zone functions as a reflecting surface.
These movements are permanent, the points to isolate very temporary, the whole very complex in its multitude of descending and ascending directions. In the time as direction, the points gain

No comments: