Tuesday, March 6, 2007

March 6 Continuities


Het zien van specifieke beelden kan aanzetten tot het denken in een bepaalde richting. Via de logika komt men tot verder denken dan de toekomst.
Kunst, met haar visionair karakter, is aangewezen tot het uitfilteren van nieuwe denksystemen.
Onze toekomst is - op dit moment - blijkbaar direkt afhankelijk van de ontwikkelingen in de wetenschap.
Onze evolutie vindt in de kunst een testzone die zowel positieve als negatieve uitkomsten voortbrengt - alles wat de kunst biedt is nog niet bruikbaar.
De kunst is de logische evolutie van haar tijd steeds vooruit. Vroeger was dit vanzelfsprekend, +/- onbewust. Nu niet meer. (86)

Seeing specific images can prompt the thinking in a specific direction. Via logic one gets to further thinking than the future.
Art, with its visionary character, is well appointed to filter out of new ways of thinking.
Our future is - at this moment - apparently directly dependent on the developments in science.
Our evolution finds in art a test zone that produces positive as well as negative solutions - everything offered by art isn't useful yet.
Art is always ahead of the logical evolution of its time. It used to be obvious, +/- unconscious. Not any longer. (86)

No comments: