Tuesday, June 5, 2007

June 5 Issues


Dromen zijn de vermenging van de verwerking van dagelijkse indrukken met de genetische programma's, de persoonlijke buiten de tijd staande beseffen.
Deze versmelting, de onbewuste toetsing van het ene aan het andere, het zeer individuele aan het zeer gemeenschappelijke, heeft kwa belang een grootte of niet-grootte naargelang de in wakende toestand zuiverheid van intenties. Men kan dat ook onschuld noemen nl. de toestand waarin men verkeert wanneer men zonder ergernis, jaloezie, nijd of haat een nieuwe dag begint. (Of dromen al dan niet bedrog zijn...) (88)

Dreams are the mix of the assimilation of daily impressions with the genetic programs, the personal realizations not involved in time.
This merging, the unconscious testing of one against the other, the very individual against the very social, has a significant greatness or non-greatness depending on the watchful state of pureness of intentions. One could also call this innocence, that is a state where one starts a new day, without irritation, envy, hatred and malice. (Whether or not dreams are a deception...) (88)

No comments: