Monday, June 4, 2007

June 4 Geometry


Het is onontbeerlijk bij intervallen weinig of geen informatie in te winnen of zich slechts met "belachelijke" feiten in te laten.
Het kan nooit kwaad daarenboven geregeld oog in oog te staan met dat wat men verafschuwt. (86)
De echte intelligentie is die van het automatische weten; dat wat niet in wetsystemen en mechanismen te vatten is. We moeten ons bevrijden van de steeds nauwer wordende ijzeren doornen kroon van het wetenschappelijk denken en de voeling met het heelal herontdekken. (85)

It is indispensable to gather little of no information at intervals or to just become involved with "ridiculous" facts.
Moreover it never harms to come face to face with what one detests. (86)
The only real intelligence is the one of the automatic knowing; that which is beyond legal systems and mechanisms. We have to free ourselves from the ever tightening iron thorn crown of the scientific thought and to rediscover how to tune into the universe. (85)

No comments: