Wednesday, February 28, 2007

February 28 Solution


In de beperking toont zich de meester, in de verbinding toont zich de meesteres. (90)

In the limitation the master is shown, in the connection the mistress is shown. (90)Ik als kunstenaar mag de voorbeelden uit het verleden slechts tendele raadplegen en volgen omdat ze exponenten zijn van een tijd waarin het spel bestond een strukturele overlevingsstrijd te leven tussen de macht van de man en de kracht van de vrouw.
De volheid van de vrouw, maatschappelijk uiteengerukt tot een aan te vullen onvolledigheid, beschouwt verward de langzame niet ter zake doende "hereniging". Een ijdele poging een spiegelbeeld te scheppen daar waar de verbondenheid even onmiskenbaar als onvermijdelijk is.
Via een artificieel net van gedragingen, aanwezige en gekreƫerde overeenkomsten duldend, wil het mannelijke zich als een losstaand gegeven manifesteren. Een proces dat een saturatiepunt bereikte. Het geheel rust louter nog op de peilers van zelfbedrog en blind fanatisme.
Tegen beter weten in wordt de puinhoop onoverzichtelijker, de kunstmatigheid waarmee afval geschapen wordt is onvergeeflijk. Een blijkbaar niet te stoppen beweging blijft ballast baren. Door splijting en ontdubbeling worden aangename globalen in bruikbaar en onbruikbaar verdeeld omdat beheersing en overheersing het best gedijen in een klimaat van systema- afgebakende, overzichtelijke, politiek en economisch afrembare evolutie.
Dit alles gebeurt ten koste van diepgang en samenhang. Dat deze laatste een innerlijke noodzaak voeden die gezondheid van individu en gemeenschap verzekert, schijnt van geen belang te zijn.
Als metafoor voor de specie die de hereniging der delen betracht, onder vele vormen, stel ik de 5de kracht.
Hiermee bedoel ik de kracht die het geheel in beweging houdt, en ook de kracht die haar oorsprong was. Voegt men daarbij het inzicht hieraan verbonden dan bekomt men de 3ledigheid van de "5de kracht"
(29.90.)
Nationalisme + Socialisme = Fascisme
(=/Nazisme)
(Zeev Sternhell)

Me being an artist can only partially consult the examples of the past and follow them because they are exponents of a time when the game of living a structural survival battle existed between the power of the man and the strength of the woman.
The fullness if a woman, socially torn apart into an incompleteness to be completed, confusedly considers the slow irrelevant "reunification". A conceited attempt to create a mirror image there where the connection is as unmistakable as it is inevitable.
Via an artificial web of behaviours, present and created similarities, the masculin wants to manifest itself as an unrelated fact. A process that has reached a point of saturation. The whole merely rests on the pillars of self deceit and blind fanaticism.
Against better knowlegde the chaos becomes more obscure, the artificiality that creates the waste matter, is unforgivable. A seemingly unstopable movement continues to bear dead weight. By splitting and de-doubling, pleasant globals are devided into useful and useless because control and oppression thrive best in a climate of systematically well-defined, conveniently arranged, policital and econimical containable evolution.
All this happens at the expense of depth and cohesion. The fact that these last ones feed an inner need assuring the health of the individual and the society, does not seem to be of any importance.
As a metaphore for the cement that works towards the reunification of the parts, in many shapes, I propose the 5th force.
With this I refer to the force that keeps the whole in motion, and also to the force that used to be her origin. If one furthermore adds to this the associated insight, one becomes the 3fold of the "5th force".
(29.90)
Nationalism + Socialism = Fascism
(=/Nazism)
(Zeev Sternhell)

No comments: