Thursday, February 22, 2007

February 22 Period


Het element 5 geeft rekreatie aan de geest.
Abnormaal hoge of lage hoeveelheden politiek-economische input in de alledaagsheid vragen om een geneesmiddel dat volgens mijn berekeningen bij de opioïden gerekend wordt.
De ontspanning, de ontsnapping, de geestelijke slaap die ons de metafoor "5de kracht" aanreikt is levensnoodzakelijk voor de geestelijke gezondheid van elke bevolkingslaag. Ongekontroleerd denken vermindert. Waanbeelden en hallucinaties als gevolg van random speculatie verminderen. Emotioneel gedrag wordt weer aangepaster.
Deze natuurlijke substantie ontwikkelt zichzelf vanuit een noodzaak in het onderbewuste en manifesteert zich steeds als een 5-luik waarvan de elementen elk een 3-1heid voorstellen.
Het effect versmelt met de andere belangrijke eigenschap van de 5, namelijk de unificatie met de rest, voor beperkte tijd weliswaar, maar er is een opening naar 1wording te bespeuren. (90)

The element 5 gives recreation to the mind.
Abnormal high or low quantities political-economical input in the commonplace require a medicine which, according to my calculations, can be included with the opioids.
The relaxation, the escape, the mental sleep that the "5th force" metaphore is offering us, is a necessity of life for the mental health of every section of the population. Uncontrolled thinking diminishes. Illusions and hallucinations as a result of at random speculation decrease. Emotional behaviour is again more adjusted.
This natural substance develops itself out of a need in the subconsciuos and always manifests itself as a 5-fold, of which the elements each represent a 3-unity (triad).
The effect merges with the other important property of the number 5, namely the unification with the rest, although for a limited time, but an opening towards unification can be noticed. (90)

No comments: