Saturday, February 24, 2007

February 24 Achievement


Ouderdom baart onderandere het besef dat grillen behoeftes zijn. (22)
Wat vroeger als willekeurige ingevingen ervaren werd, blijken terugkerende daden te zijn. Hier is wel sprake van ingevingen die in daden werden omgezet, waaraan werd toegegeven.
Later ontdekt men ook de kleine kanten van de eigen aard, men herkent signalen uit het eigen lichaam en naarmate een rijpheid intreedt wordt alles klaarder en de redenen der dingen verschijnt. Men ageert verstandelijker in vertrouwen met de groeiende hoeveelheid aanknopingspunten bij andere personen, bij de dingen, bij de fenomenen. Men stijgt terwijl men simultaan de grond inzinkt. Zo is het om een vrouw te worden. (90)

Age brings forth among other things the understanding that whims are needs. (22)
What used to be experienced as arbitrary impulses, seem to be recurring actions. This is a matter of impulses converted into actions, to which was given in.
Later on one also discovers the weak points of one's own nature, one recognizes signals from one's body and the more a certain maturity sets in, the more it all becomes clear and the reasons for things appear. One acts more rationally trusting the growing amount of common points with other people, with things, with phenomina. One rises while one simultaneously sinks into the ground. So it is to become a woman. (90)

No comments: