Monday, February 12, 2007

February 12 Ritual


Verblindend succes werkt automatiserend en is vervloekt. Zo ontstaan moordenaars en vervloekten. Er moet, zoals bij dromen, voor de drang om te werken een andere betekenis gezocht worden. Een andere betekenis dan jaloersheid en imitatie.
Ik beklaag u, duplikator.
De exploratie van de kunde van reorganisatie van leven d.m.v. het heruitvinden van de betekenis van tijd en de beperking van kreatieve momenten, is zeker nuttig. Onderandere is er de microdeterminatie in 2de opvoeding zoals de liefde is waar wanneer de betreffende persoon voor u staat, tesamen met de biologische effekten van extra-persoonlijk gedrag op hersenen die zichzelf soms vergeten. (81)

Dazzling success has an automatizing effect and is damned. Thus murderers come into being and the damned. A different meaning to the urge to work needs to be looked for, as with dreams. Another meaning than jealousy and imitation.
I pity you, duplicator.
The exploration of the knowledge of reorganizing life by means of reinventing the meaning of time and the constraint of creative moments, is certainly very useful. Amongst other things there exists the micro-determination in the second education as it is with love true when the person in question stands in front of you, together with the biological effects of extra-personal behaviour on the brains, sometimes forgetting themselves. (81)

No comments: