Wednesday, February 14, 2007

February 14 Identity


Als er dan al een wil tot macht bij een individu aanwezig is, zou het de wil moeten zijn de realiteit, zijn realiteit te beheersen. Die realiteit ervaart men, als men er moeite voor doet. En het vergt moed omdat alles met elkaar verweven is, kan het steeds op zo'n manier veranderen dat de konstante stroom zeer trage evolutie alles positief opslokt. Terwijl ze zichzelf verbuigt naar de geest van individuelen, minzaam. Dezen zorgen echter slechts voor de intensiteit van de pieken. (82)

If already a will to power would exist with an individual, it should be the will to control reality, his reality.
One experiences this reality when one makes an effort. And it takes courage because everything is intertwined and it can always change in such a way that the constant flow of slow evolution positively swallows up everything. While it bends itself to the spirit of individuals, graciously. These however only create the intensity of the pinnacles. (82)

No comments: