Wednesday, August 29, 2007

August 29 Positions


Elk moment waarop een gedachte, een idee een ontwikkeling ten opzichte van de vorige betekent, de staat van onwil en luiheid overwinnend, is willekeurig. Het gebeurt in totale vrijheid en lijkt, vooral op het moment van uitvoering, absoluut niet van belang.
Het moment zelf is niet van wezenlijk belang, het gevolg van de daad altijd. (81)

Every moment at which a thought, an idea signifies a development with regard to the previous one, conquering the state of unwillingness and laziness, is arbitrary. It happens in total freedom and it seems to be absolutely unimportant, especially at the moment of execution.
The moment itself is not of major importance, the consequence of the action always is. (81)

Tuesday, August 28, 2007

August 28 Solution


Een periode van intense aktiviteit, niet toegespitst op eigen ontwikkeling, brengt ongevraagd turbulente gemoeds- en gedachteklimaatveranderingen met zich mee.


Hoe langer ik leef, des te talrijker worden de te onderscheiden fasen in mijn leven. Ze overlappen elkaar soms, doch gedeeltelijk.
Elke fase ontwikkelt zich los van de andere, daar waar ze simultaan in dezelfde richting evolueren. Duidelijker gesteld is het een wirwar van bewegingen die zelfstandig een richting kreëert. Soms is het lezen van 1 woord in een notaboek voldoende om een fase in werking te stellen. Versneld, weliswaar, want de onbewuste evolutie is er voortdurend terwijl elke bewuste daad een algemene versnelling teweegbrengt. (81)

A period of intense activity, not pointed at own development, brings with it unasked turbulent changes of states of mind and of thoughts.
The longer I live, the greater number of phases in my life to be distinguished. They overlap, but only partially.
Every phase develops separate from the other, whereas they evolve simultaneously in the same direction.
To put it more clearly it is a jumble of movements independently creating a direction. Sometimes it is sufficient to read 1 word in a notebook in order to activate a phase. Accelerated, indeed, because the unconscious evolution is constantly there while every conscious actions causes a general acceleration. (81)

Monday, August 27, 2007

August 27 Delirium


De realiteit in haar extremisme wordt abstract. (89)

The reality in its extremism becomes abstract. (89)

Sunday, August 26, 2007

August 26 Seduced


Ik ben een streep tussen buiten- en binnenbeelden. (87)
Terwijl hij door het oog van een toeschouwer kijkt versmelt de ik-persoon zich met de omgeving. (89)

I am a line between external- and internal images. (87)
Looking through the eye of the expectator the me-person merges with the environment. (89)

Friday, August 24, 2007

August 24 Achievement


Het gaat om de wereld vol begrippen, idiomen, normen en geijkte termen, van haar eenzijdigheid te ontdoen. Alles is niets en niets is alles. Het aantal oplossingen is onbeperkt. (81)

The point is to strip the world full of concepts, idioms, norms and standard terms, of its one-sidedness. Everything is nothing and nothing is everything. The amount of solutions is unlimited. (81)

Tuesday, August 21, 2007

August 21 Technique


Ik hou hartsgrondig van de mensen en het leven, doch enkel in hun pure staat, zonder tweeslachtigheid.
Ik verkies de innerlijke tweeslachtigheid, die boven de wetten der sexen staat, en boven traditie en gemeenschap.
Ik verkies ze boven de tweeslachtigheid die vanzelf ontstaat wanneer men "normale" menselijke omgangsvormen cultiveert.
Wat op een bepaalde wijze een onmenselijk standpunt is, vermoed ik. (87)

I whole-heartedly love people and life, but only in their pure state, without ambiguity.
I prefer the inner ambiguity, which stands above the laws of the sexes, and above tradition and society.
I prefer it above the ambiguity that occurs automatically when one cultivates “normal” human manners.
Which in a certain way is a inhuman point of view, I presume. (87)

Monday, August 20, 2007

August 20 Marginality


Alles moet zo' gemaakt worden dat het vervolg erin verweven zit - en wel op zo'n manier dat het nooit af is. (79)
Liefde is een koord die van materiaal verandert in een vochtige atmosfeer. (81)
Een zeker soort fanatisme ontstaat als een direkte reaktie op de aantijging middelmatig en besluiteloos te zijn.
Op deze manier wordt fanatisme verward met eerlijkheid en middelmatigheid.
Ik spreekt hier over diegenen die zich willen onderscheiden zonder het komfort op te geven dat behoudend en retrograad gedrag biedt. (87)

Everything needs to be made so that the continuation is interwoven with it - and in such way too that it is never finished. (79)
Love is the rope that alters material when in a humid atmosphere. (81)
A certain fanaticism develops as a direct reaction to the allegation of being mediocre and indecisive.
That way fanaticism is confused with honesty and mediocrity.
I am talking here about those who want to stand out without giving up the comfort offered by cautious and retrograde behavior. (87)

Sunday, August 19, 2007

August 19 Deviance


Iets is slechts goed als men het allemaal niet vatten kan. Wanneer er altijd nog dingen onduidelijk blijven ondanks een feitelijke oververzadiging aan betekenissen.
Het is goed van dingen te houden die hun geheimen niet volledig prijsgaven. Totale kontrole staat elk aangenaam gevoel in de weg.
Is het een probleem dat ik te lang in sprookjes heb geloofd en er eigenlijk nog in geloof? (85)

Something is good when one doesn’t understand all of it. When there are still things unclear notwithstanding an actual surfeit of meanings.
It is good to love things that didn’t yield all their secrets. Total control stands in the way of every pleasant feeling.
Is it a problem that I believed in fairytales for too long and that I actually still believe in them? (85)

Saturday, August 18, 2007

August 18 Stabilising


Een uitgesproken lineair georiënteerd brein ontwikkelt steeds een uitgesproken hang naar poëzie.
Afhankelijk van een konstante zweem naar vloeibaar oponthoud struikelt dit brein het halfslachtige, het middel- en kunstmatige achterna.
Tussen de "poëzie" van een bloem en die van de Grand Canyon staat die van een middelmatig kunstwerk. (90)

A downright linear oriented brain always develops a marked tendency towards poetry.
Dependent on a constant touch of liquid delay this brain stumbles after the half-hearted, the mediocre and the artificial. (90)
Among the “poetry” of a flower and that of the Grand Canyon there is the mediocre work of art. (90)

Thursday, August 16, 2007

August 16 Material


Ik verwerk nooit iets, maar al wat op mij toekomt, wat met mij gebeurt, tast mijn hele wezen aan, tot aan de wortel, tot in de zin.
Vernietiging die keer op keer de herwaardering van het leven vraagt, die meestal krijgt. Meestal. (90)
Onze tijd heeft als voordeel dat een goed verstaander de daad en de reperkutie van die daad in tijd en ruimte praktisch simultaan kan ervaren. Ongeveer zoals bij de bliksem en de donder als het onweer zeer nabij is. (90)

I never assimilate something, but everything that comes up to me, what happens to me, affects my whole being, down to the root, down to the meaning.
Destruction asking time and again for the revaluation of life, usually getting it. Usually. (90)
Our time has the advantage that the wise one can experience the deed and the repercussion of that deed in time and space virtually simultaneously. Almost like lightning and thunder when the storm is very close. (90)

Wednesday, August 15, 2007

August 15 Career


De enige wil is machtswil. De enige macht = wilskracht. (88)

The only will is will of power. The only power = willpower. (88)

Tuesday, August 14, 2007

August 14 Identity


De 3-1heid is de "evokatie", de triomf van de losmaking van de geest uit de aarde. Uit de vrouw. (88)

The 3-1ness is the "evocation", the triumph of the liberation of the mind from the earth. Out of the woman. (88)

Monday, August 13, 2007

August 13 Ambiguity


Bij het streven naar authenticiteit belandt men automatisch op het terrein van aangeboren en eventueel ontwikkelde gebreken.
De perfektie in 1 of andere richting kan steeds bereikt worden. Van het grootste belang hierbij is "volhouden". Alleen betwijfel ik of dit stadium dient volgehouden te worden en dit niet een moment inluidt om zich op andere richtingen te concentreren.
Volhouden kan een deugd ongemerkt in een dwaasheid veranderen.(81)
Of men verliest zijn onschuld + kweekt paranoia of speelt het spel mee, of men verliest ze niet. (88)

When striving for authenticity one automatically lands on the field of congenital and possible developed shortcomings. The perfection in 1 or other direction can always be reached. Of the utmost importance here is “perseverance”. Only I doubt whether this stage needs to be seen through and that this doesn’t herald a moment of concentrating on a different direction.
Persisting can inadvertently change a virtue into a folly. (81)
Either one loses one’s innocence + breed paranoia or play the game, or one doesn’t loose it. (88)

Sunday, August 12, 2007

August 12 Ritual


Vele mensen rond mij zijn verstard, verdord, onpersonen. Zij hebben de opportune sfeer van lichtvoetige behaagzucht gekoesterd als bloemen die nu, gedroogd, slechts verbleekte, platte overblijfselen blijken. Voelden zij dan niet de verstikkende pijn die het besef was slechts een op bevrediging beluste evolutie door te maken? Gekwetst als ze waren wanneer ik me dingen begon af te vragen en ze te veranderen...
De koelbloedigheid waarmee ik ze terzijde kan schuiven is een gevolg van hun desinteresse in een persoon die geen onderdeel kan zijn van kwasi-gekomplikeerde intriges. Misschien mag men slechts liefde en energie investeren in échte mensen en niet in serieprodukten. (3) (84)

Many people around me are petrified, withered, un-persons. They have cherished the opportune atmosphere of light-footed coquetry like flowers that now, dried, only seem to be faded, empty remains. Did they not feel the stifling pain that was the realization to merely experience an evolution keen on satisfaction? Hurt as they were when I started questioning myself about things and change them...
The cool-headedness with which I can put them aside is a consequence of their disinterestedness in a person who can’t be a part of quasi-complicated intrigues. Maybe one can only invest love and energy in real people and not in series products (84)

Saturday, August 11, 2007

August 11 Bottomlike


Strijd en onvolledigheid gevolgd door de val in het niets van de gemakzucht. Het einde is dan tenminste een bevrijding. (90)

Struggle and incompleteness followed by the fall in the void of laziness. The end then is at least a liberation. (90)

Friday, August 10, 2007

August 10 Catharsis


Volgens mijn bescheiden mening is het pentagram de vormelijke beteugeling van een chaos. Het is het middel waarmee men die chaos tot stilstand wil dwingen. Het pentagram is eerder een richtingaanwijzer dan een statisch symbool, eerder een open deur dan een venster. (90)

In my humble opinion the pentragram is the formal control of a chaos. It is the means by which one wants to force this chaos to a standstill. The pentagram is more a direction indicator than a static symbol, more an open door than a window. (90)

Thursday, August 9, 2007

August 9 Synthesis


Een essentieel verschil met de grootste gemene deler van de kunstenaarsloopbaan is dat er per leven gemiddeld 1 logisch stelsel uitgeprobeerd wordt. Terwijl ik per werk of sequens van werken een nieuwe logika bepaal + uitprobeer. (90)

An essental difference with the biggest common denominator of the artists' carreer is that per life an average of 1 logic system is being tried out. While I per work or sequence of works define a new logic + try it out. (90)

Wednesday, August 8, 2007

August 8 Flow


Mijn vrijwillige en weloverwogen gebruik van het randomverschijnsel schijnt vele mensen parten te spelen.
Men spreekt van random op het moment dat de ontcijfering van de logika tot een gegeven minstens even veel moeite vraagt als het absorberen van de aangebrachte informatie in verband met vorm en in houd.
Algemeen genomen wordt dit als een tekort gevoeld, een soort glibberigheid die onmacht suggereert. Terwijl we hier te doen hebben met de aanbreng van een vrijheid die aanzet een uitdaging al of niet te aanvaarden. (90)

My voluntary and deliberate use of the random phenomenon seems to play tricks on many people.
One talks about random the moment the deciphering of the logic to a fact is asking as much effort as the absorbing of the applied information concerning form and contents.
Generally speaking this is felt as a shortcoming, a kind of trickiness suggesting lack of power. While in fact we are dealing here with the proposition of a freedom that urges to whether or not accept a challenge. (90)

Tuesday, August 7, 2007

August 7 Destabilizing


Er zijn momenten waarop het even betekenisvol is te weten dat alle elementen en omstandigheden binnen bereik zijn om een doel te bereiken als de taak te volbrengen. (79)
De grootste bliksem in het kleinste lichaam is nooit als het licht der ogen onder de oogleden. (89)
Vecht men tegen het vanzelfsprekende uit angst voor het probleemloze? Het is moeilijk zich neer te vlijen in gemakzuchtige beddingen.
Als een vlot zou ik me voelen dat zoetjes aan de waterval nadert. Liever de pijn om strijd en onvolledigheid gevolgd door het niets van de gemakzucht.
Het einde is dan tenminste een bevrijding. (90)

There are moments at which it is as significant to know that all elements and circumstances are within reach in order to achieve a target as it is to perform the task.(79)
The biggest lightning in the smallest body is never like the light of the eyes beneath the eyelids. (89)
Is one fighting against the obvious for fear of the uncomplicated? It is difficult to settle down in lazy beddings.
I would feel like a raft that softly approaches the waterfall. Rather the pain of struggle and incompleteness followed by the nothingness of laziness.
Then the end is at least a release. (90)

Monday, August 6, 2007

August 6 Continuities


Slechts nadat aan een gedachte, aan een nieuwe abstraktie of aan een nieuwe formulering een beeld gekoppeld werd, slechts dan is alles af, geregeld, verwerkt en op punt gesteld. (89)
Een boom is nooit af. Toch bekijken we hem met bewondering in de wetenschap dat hij slechts op dit moment is, wat hij nu is. (89)

Only after linking an image to a thought, to a new abstraction or to a new formulation, only then everything is completed, regulated, processed and finalized. (89)
A tree is never finished. Still we look at it with admiration in the knowledge that at the moment it just is, what it is now. (89)

Sunday, August 5, 2007

August 5 Issues


Kunstenaars zijn mortel, specie die de dagelijkse dingen en hun alledaagsheid met elkaar verbinden, er soms in slagen 1 nieuw te aanvaarden geheel te suggereren.
Ze zijn de specie die de dagen, de weken, de maanden, de jaren, de eeuwen en de werelden in kontakt met elkaar brengen. Ze zijn dat wat generaties onderscheidt en ze versmelt. (89)

Artists are mortar, cement that connects the things of everyday with their triviality, and sometimes succeed in suggesting 1 new to be accepted entity.
They are the cement joining the days, the weeks, the months, the years, the centuries and the worlds to one another. They are that what distinguishes generations and merges them. (89)

Saturday, August 4, 2007

August 4 Geometry


Wanneer het mogelijk is door het bos te kijken...
Waar is het bos? (87)
Een generatie neemt zijn problemen mee, een heel leven lang. Ze verwerkt ze, ze pluist ze uit, ze veralgemeent ze, ze institutionaliseert ze. De schuif van 1 generatie sleurt alles gezamenlijk mee, de verzinsels, de idee-fixen. Tot aan de dood. In ekonomie, politiek en kunst. En zo wordt alles toch nog anders en anders. (79)
Het kontakt. Het voortdurend kontakt met mensen veroorzaakt verlammingsverschijnselen in mijn geest. (85)

When it is possibile to look through the forest...
Where is the forest? (87)
A generation brings along its own problems, for an entire life. It processes them, unravels them, generalizes them, institutionalizes them. The slide of 1 generation drags along everything together, the concoctions, the idées fixes. Up to death. In economy, politics and art. And so everything changes and changes. (79)
The contact. The constant contact with people causes signs of paralysis in my mind. (85)

Friday, August 3, 2007

August 3 Rigid


Sur les chantiers du monde, je me promène,
sur le cheval du temps. (87)
Essentieel is het de capaciteit herinneringen te verdringen, te stimuleren. En dat gaat over herinneringen die zowel in de bewuste als onderbewuste lagen van de perceptie resideren.
Het is essentieel voor de konstante aanpassing en ontwikkeling van het individu in een wereld die in zijn veelheid aan mogelijkheden en bruikbaarheden om de ontvouwing van nieuwe wegen vraagt. (90)

On the building site of the world, I walk,
on the horse of time. (87)
Essential it is to stimulate the capacity to repress memories. And this regards memories that reside in the conscious as well as in the subconscious layers of the perception.
It is essential to the constant adjustment and development of the individual in a world with its multitude of possibilities and utilities, asking for the unfolding of new ways. (90)

Thursday, August 2, 2007

August 2 Dynamic


Onze weg is simpel, recht, lang, moeilijk, maar hij laat ons toe eerlijk te blijven en in stijgende lijn te evolueren, dag na dag, onze spirituele en materiële mogelijkheden verhogend. (87) (over "de weg")

Our path is simple, straight, long, difficult, but it allows us to remain honest and to evolve in upward trend, day after day, increasing our spiritual and material possibilities. (87) (about "the path")

Wednesday, August 1, 2007

August 1 Psychosexual


Het is de alledaagse realiteit die de mens naar beneden trekt, naar zijn kern, het binnenste. (85)
Het filosofisch fundament wankelt. De psychologie is onderhevig aan trends. Een mode-denken. De artificiële intelligentie is de link tussen exacte wetenschap en psychologie. De filosofie zoekt naar de zin van het bestaan; A.I. zoekt naar de zin van het denken, de instandhouding van het bestaan. A.I. is de link tussen het harde en het zachte en brengt ons terug dichter tot wat we zijn: dieren en geen machines die het denken tot slaven maakte. A.I. zal ons de vrijheid van de dieren weer doen proeven. (4) (85)

It is the daily reality that pulls man downwards, to his centre, the inner self. (85)
The philosophical foundation shakes. The psychology is subject to trends. A fashion-thought. The artificial intelligence is the link between the exact science and psychology. The philosophy looks for the meaning of the existence; A.I. looks for the meaning of thinking, the preservation of the existence. A.I. is the link between the hard and the soft and brings us again closer to what we are: animals and not machines made into slaves by thought. A.I. will let us taste the freedom of the animals.(4) (85)