Wednesday, August 8, 2007

August 8 Flow


Mijn vrijwillige en weloverwogen gebruik van het randomverschijnsel schijnt vele mensen parten te spelen.
Men spreekt van random op het moment dat de ontcijfering van de logika tot een gegeven minstens even veel moeite vraagt als het absorberen van de aangebrachte informatie in verband met vorm en in houd.
Algemeen genomen wordt dit als een tekort gevoeld, een soort glibberigheid die onmacht suggereert. Terwijl we hier te doen hebben met de aanbreng van een vrijheid die aanzet een uitdaging al of niet te aanvaarden. (90)

My voluntary and deliberate use of the random phenomenon seems to play tricks on many people.
One talks about random the moment the deciphering of the logic to a fact is asking as much effort as the absorbing of the applied information concerning form and contents.
Generally speaking this is felt as a shortcoming, a kind of trickiness suggesting lack of power. While in fact we are dealing here with the proposition of a freedom that urges to whether or not accept a challenge. (90)

No comments: