Tuesday, August 7, 2007

August 7 Destabilizing


Er zijn momenten waarop het even betekenisvol is te weten dat alle elementen en omstandigheden binnen bereik zijn om een doel te bereiken als de taak te volbrengen. (79)
De grootste bliksem in het kleinste lichaam is nooit als het licht der ogen onder de oogleden. (89)
Vecht men tegen het vanzelfsprekende uit angst voor het probleemloze? Het is moeilijk zich neer te vlijen in gemakzuchtige beddingen.
Als een vlot zou ik me voelen dat zoetjes aan de waterval nadert. Liever de pijn om strijd en onvolledigheid gevolgd door het niets van de gemakzucht.
Het einde is dan tenminste een bevrijding. (90)

There are moments at which it is as significant to know that all elements and circumstances are within reach in order to achieve a target as it is to perform the task.(79)
The biggest lightning in the smallest body is never like the light of the eyes beneath the eyelids. (89)
Is one fighting against the obvious for fear of the uncomplicated? It is difficult to settle down in lazy beddings.
I would feel like a raft that softly approaches the waterfall. Rather the pain of struggle and incompleteness followed by the nothingness of laziness.
Then the end is at least a release. (90)

No comments: