Wednesday, August 29, 2007

August 29 Positions


Elk moment waarop een gedachte, een idee een ontwikkeling ten opzichte van de vorige betekent, de staat van onwil en luiheid overwinnend, is willekeurig. Het gebeurt in totale vrijheid en lijkt, vooral op het moment van uitvoering, absoluut niet van belang.
Het moment zelf is niet van wezenlijk belang, het gevolg van de daad altijd. (81)

Every moment at which a thought, an idea signifies a development with regard to the previous one, conquering the state of unwillingness and laziness, is arbitrary. It happens in total freedom and it seems to be absolutely unimportant, especially at the moment of execution.
The moment itself is not of major importance, the consequence of the action always is. (81)

No comments: