Monday, May 28, 2007

May 28 Solution


Ik wil beelden vastleggen, maar met de afstand van een drukprocédé. (82)
Het geheel van een installatie funktioneert als een individualiteitorgaan dat ik d.m.v. ingebeelde strijkbewegingen in gang zet.
Getemperd licht, op de stoel en ontspannen, regelmatig en diep ademhalen.
De houding van het menselijk lichaam t.o.v. beeldmateriaal is te bestuderen. De richtingen van uw beweging hoogst interessant.
En dan zijn er de suggestieve en relatieverwekkende impulsen die opkomen bij het zien en verstaan van teksten in verschillende talen. (82)

I want to record images, but detached from a printing procedure. (82)
The totality of an installation functions as a individuality body that I get going by means of imaginary strokes.
Tempered light, on the chair and relaxed, regular and deep breathing.
The position of the human body as opposed to the visual material can be studied. The directions of your movements highly interesting.
And then there are the suggestive and relationship-forming impulses that show up by watching and understanding the texts in different languages. (82)

No comments: