Wednesday, May 30, 2007

May 30 Mechanisms


De beschaafde omgangsvormen die dankzij de formules van toegestane communicatievormen een soort subplateau van communicatie beschrijven - laten ons toe persoonlijke en intuïtieve drijfveren en reakties te verbergen en ze onschadelijk te maken. Reeds alvorens ze aan de oppervlakte komen.
"In vertrouwelijke sfeer" laat men de remmen dan los.
De computer nu neutraliseert al deze zwaar om dragen hypocrisie door ons te confronteren met een taal die tegelijk simpel is, volledig en afstandelijk. En toch onder de oppervlakte woelt.
De computertaal is een catalysator van agressie, weerzin, minachting en haat die vanzelf ontstaan in gebieden met teveel mensen, met teveel verschillende mensen. Te weinig eenzaamheid, teveel contact.
De inhibitiegrens bestaat. Dit is het punt waarop men de indrukken en de corresponderende gevoelens niet meer verwerkt.
Door de evolutie van het maatschappij systeem zijn we verplicht om altijd met meer en andere mensen te maken te hebben.
Het nuchtere van de computer is een mooi schild.
De ontdubbeling naar een parallel bestaan, de situatie waarin de mechanisch analyseerbare intelligentie aan een machine wordt toevertrouwd gebeurt ten voordele van de ontginning van de intuïtie.
Uitgaande van de stelling dat het gevoel het toppunt is van verstand en dat de intuïtie de versmelting is van denken en gevoel, ontdekt men dat kreativiteit het punt is waarop denken overgaat in gevoel.
De tussenflits is het niets waaruit iets ontstaat. Het toeval, de anarchie, de vrije wil. En dat kan men niet in een computer stoppen.
De artificiële intelligentie brengt ons dichter tot wat we zijn: dieren en geen machines met het denken als meester.
Artificiële intelligentie zal ons de vrijheid van de dieren weer doen proeven. De wereld van de computer heeft dezelfde textuur als geloof en metafysica. De cirkel is rond. De exacte kennis versmelt zich weer met parallelle werelden. (87)

Civilised manners that describe some kind of subplateau of communication thanks to formulas of accepted means of communication - allow us to hide personal and intuitive impulses and reactions and thus to render them harmless. Even before the come to the surface.
"Confidentially" one lets it all hang out.
The computer neutralizes all this heavy to carry hypocrisy by confronting us with a language that is at the time simple, complete and detached. And yet tossing and turning underneath the surface.
Computer language is a catalyst of aggression, disgust, contempt and hate that come automatically into being in areas with too many people, too many different people. Too little isolation, too much contact.
The inhibition limit does exist. At this point impressions and corresponding feelings can no longer be coped with.
Because of the evolution of the system of society we are forced to deal with more and different people.
The neutrality of the computer is a beautiful shield.
The doubling up to a parallel existence, the situation in which the mechanical analytical intelligence is entrusted to a machine happens in favour ot the cultivation of the intuition.
Making the assumption that feelings are the zenith of the mind and that the intuition is the fusion of reason and feelings, one discovers that creativity is the point at which reason turns to feeling.
The flash in between is the void out of which everything comes into being. Coincidence, anarchy and free will. And one can't put that into a computer.
The artificial intelligence brings us closer to what we are: animals and not machines having reason as their master;
Artificial intelligence will give us back the taste of freedom of the animals. The world of the computer has the same texture as religion and metaphysics. The circle is round. The exact knowlegde fuses again with parallel worlds. (87)

No comments: