Monday, November 12, 2007

November 12 Ritual


De tolerantie voor vele stress toestanden wordt telkens groter en dit met het oog op plezierreizen, ontspannende intermezzi om de psychologische druk van zelf in het leven geroepen stapeltoestanden af te laten.
Men verplaatst zich zonder overgang, op geregelde tijdstippen van over-naar onderdruk. Wat op zich niet slecht is.
De fout zit hem in de negatie, de annihilatie van de konsekwenties van het gebrek aan tussenstappen.
Van positief naar positief is niet positief. Het ganse gestel met al zijn aanhangers vraagt om aanknopingspunten. Bij elke verandering; Zo' dat er een algemene groei kan plaatsvinden: niets in en om de gedachten- en spierwereld verdraagt het achteruit gestoken te worden. Een verwaarloosd element wreekt zich automatisch op absurde sprongen, en dit gebeurt meestal op lange termijn, wanneer de heilzame uitwerking allang vervlogen is.
De onaangenaamheden die aanpassing en traagheid met zich meebrengen zijn levensnoodzakelijk voor de algemene gezondheid van een gestel dat hogerop wil.
Vanuit een stresstoestand met een vliegtuig de gezonde skilucht aandoen, waarna weer de stresstoestand ingeduikeld wordt, is er 1 voorbeeld van. (88)

The tolerance to many stress situations increases each time and this with respect to pleasure trips, relaxing intermezzi meant to cease the psychological pressure of situations accumulated and created by oneself.
One changes places without switching, at regular times from over- to underpressure. In theory this is not a bad thing.
The mistake though lies in the negation, the annihilation of the consequences of the lack of intermediate steps.
From positive to positive is not positive. The entire system with all its followers asks for points of departure. With every change; That way a general growth can take place: nothing in and around the world of thought and muscles can bear it to be set back. A neglected element automatically seeks revenge on absurd jumps, and this usually happens in the long run, when the wholesome effect has been long gone.
The troubles which result from this adjustment and slowness are of vital importance for the general health of a system that wants to get on.
To visit the healthy ski air from a stress situation in a airplane, and afterwards again dive into the stress situation, is 1 instance of this. (88)

No comments: