Friday, November 9, 2007

November 9 Synthesis


Menselijke relaties in kreatieve middens zijn niet zo simpel als daarbuiten omdat men communiceert met specifieke talenten gekoppeld aan bepaalde individuen t.t.z. omhulsels.
Deze omhulsels zijn zoals alle andere gedreven en gedetermineerd door genetische en meer willekeurige omgevingsfaktoren doch worden bij diepere kontaktname, en dit in tegenstelling tot algemeen aanvaarde gedragsnormen, terzijde geschoven.
Eens de waarde van voornoemde talenten gepeild en ondervonden is het dus vaak nodig persoonlijk en/of principiële vooroordelen, afkeer en afkeur te overwinnen en zich vrij en open ten opzichte van de kracht in kontakt te stellen. (83)

Human relationships in creative environments are not that simple as out of it because one communicates with specific talents linked to particular individuals that is to say shells.
These shells are like all others driven and determined by genetic and more arbitrary environmental factors yet they are pushed aside at more profound contacts, and this in contrast to the generally accepted standards of behaviour.
Once the value of above-mentioned talent has been probed and experienced it is therefore often necessary to overcome personal and/or principal preconceptions, aversion and rejection and to position oneself freely and openly with regard to the power of contact. (83)

No comments: