Thursday, November 8, 2007

November 8 Flow


Praktisch alle directe interesses zijn present. Persoonlijke profijten in verband met verholen gevoelens. Verholen gevoelens om te bestuderen, en uit te werken, verder en verder. Men kan lijden ja. Probeer het. Er bestaan vele overdoses. Contactname en er niet meer toe in staat zijn. Haat. Afkeer. Mijn registers staan open: lijsten vol tranen. De metingen van alle omringende protocols zijn eindeloos; zeer geregelde aanwezigheid van de wens alles te stoppen. Het doodcertificaat. Het overzicht van mijn leven staat elk moment van de dag klaar. De doseringsmeters slaan te vaak tilt. een blijvende uitwerking van het goede is praktisch onbestaande. Ik vergeleek mijn gemoed met dat van velen, maar bij mij is het geen spel. Ik lijd aan geheime explosies van haat, hopeloosheid en verdriet. (83)

Almost all direct interests are present. Personal profits with respect to concealed feelings.
Concealed feelings to be studied, and to be worked out, further and further. One can suffer yes. Try it.
There are many overdoses. Making contact and no longer being able to. Hate. Aversion. My registers are open: lists full of tears. Measurements of the surrounding protocols are endless; very regular presence of the wish to stop everything. The death certificate. The survey of my life is ready every moment of my life. The meters of the dose crash too often. A permanent effect of the good is practically impossible. I compared my mind with that of many, but to me it is not a joke. I suffer from secret explosions of hate, hopelessness and grief. (83)

No comments: