Wednesday, September 5, 2007

September 5 Issues


Irrationaliteit = bestaansveld dat enerzijds rust op vele verschillende elementen die men niet echt wil of kan doorgronden, en anderzijds op de dogmatisch gekonstrueerde samenhang tussen al genoemde elementen onderling. De patronen, de strukturen die deze samenhang vormen zijn de grondfunkties van de theorie op zich.
Dit alles wordt dan gekoppeld aan en geïnspireerd door figuratieve en/of abstrakte symboliek. Het gebeurt in een sfeer van geromantiseerde dweperij met ideeën, die, gefilterd door de eeuwen heen, een ongrijpbare kracht door eenvoud in zich dragen. Ook vertegenwoordigen deze ideeën de kracht zelf, en, afgerond als ze zijn, ontdaan van dubbelzinnigheid en éénduidigheid tesamen, trotseren ze elke relativerende bijgedachte.
Is irrationaliteit een teken voor zwakte, zoals emotionaliteit, kontrole verlies over gedragsintenties en hun specifieke uitwerking op derden, de gevolgen van daden onderkennend?
In hoeverre is wiskunde irrationeel en heeft irrationaliteit met abstrakt denken te maken?
Misschien is de enige uitweg absurd denken. (88)

Irrationality = field of existence that on the one hand rests on many different elements which one does not really want or can penetrate, and on the other hand on the dogmatic constructed connection between all the mentioned elements together. The patterns, the structures that form this connection are the basic functions of the theory in itself.
All this is then linked to and inspired by figurative and/or abstract symbolism. It happens in an atmosphere of romanticized rave about ideas, that, filtered through the ages, carry in them an intangible force through simplicity. These ideas also represent the force themselves, and, winded up as they are, stripped of ambiguity and univocality together, they defy all relativating association.
Is irrationality a sign of weakness, such as emotionality, loss of control over behavioural intentions and their specific effect on third parties, identifying the consequences of actions.
To what extent are mathematics irrational and has irrationality got to do with abstract thinking?
Maybe absurd thinking is the only way out. (88)

No comments: