Monday, April 9, 2007

April 9 Synthesis


Het mysterie rond de scheppingsdrang komt me hoogst verdacht voor, temeer daar een bevalling minder met een offer dan wel met het begrip "bescherming" te maken heeft. Voorouderlijke hulp a.h.w. ten dienste van de wijsheid. (82)

The mystery around the creative urge looks very suspicious to me, moreover since a delivery has less to do with an offer than with the concept of "protection". Ancestral aid as it were at the service of wisdom. (82)

No comments: