Thursday, November 29, 2007

November 29 Position


Macht als gevolg van ambitie is gevaarlijk, obsceen, wekt hoofdzakelijk agressie op, is verwerpelijk. Deze macht ontstaat vanuit een drang die genetisch vernietigd zou moeten worden.
Enkel de macht die voortspruit uit een kombinatie van bekwaamheid, inzicht en doorzicht is aanvaardbaar. Deze macht wordt in stand gehouden door respekt, dat automatisch opduikt bij de personen door en voor wie die macht geclaimd wordt. Macht mag immer slechts de grootte hebben van de zaak waarvoor ze wordt aangewend.
Verwerpelijk ook is vrijwillige en doelmatige machtsontplooiing. Ze mag slechts ontstaan daar waar een behoefte leeft, m.a.w. daar waar een probleem bestaat dat niet door enkelen of een groep opgelost kan worden. Eens de macht haar taak volbracht heeft, haar doel bereikt, dient ze zich tegen zichzelf te beschermen en zich bij gebrek aan behoefte te ontbinden.
Er is slechts behoefte aan macht als er mensen zijn die erom vragen. Deze vraag mag echter niet ontstaan uit gemakzucht, na ophitsing of berekening van de betreffenden.
Ik spreek hier over macht op voetpaden, in trams, in cafés, klaslokalen, kantoren en parlementen. (83)

Power resulting from ambition is dangerous, obscene, provokes mainly aggression, is obnoxious. This power originates from an urge that should be annihilated genetically.
Only the power that springs from a combination of skill, insight and understanding is acceptable. This power is preserved through respect which crops up automatically with people by and for whom that power is being exerted.
Also objectionable is the voluntary and functional ostentatious display of power. This can only come into being where a need arises, in other words when there is a problem that can’t be resolved by some or a group of people. Once power has completed its task, reached its goal, it has to protect itself against itself and to disband itself when there is no need for it.
There is only a need for power when there are people who ask for it. This demand should however not come out of laziness, after instigation or calculation of the concerned.
I am talking here about power on sidewalks, in trams, in bars, classrooms, offices and parliaments. (83)

Wednesday, November 28, 2007

November 28 Solution


Beperking maakt vindingrijk.
Men mag dan ook alleen rijk worden op een vindingrijke manier. (79)

Restrictions create inventiveness.
Hence one should only become rich in an inventive way. (79)

Tuesday, November 27, 2007

November 27 Delirium


De donkere mensen, zij die gebukt gaan onder een te klare, nuchtere kijk op het rondom,
kortom
aan de rand van de dansvloer staan -

De lichte mensen, zij die zich ongerept overgeven aan de vanzelfsprekendheid van lage driften, deze toepassen zonder omzien, kortzichtigheid om eigen bestwil + om dat van anderen,
te pas en te onpas -
deze laatsten leven. (87)

The dark people, those who are weighed down with an all too clear, plain perspective on the environment,
in short
standing at the edge of the dance floor –

The light people, those who surrender unrestrainedly to the casualness of low impulses, applying them without looking back, short-sightedness for own benefit + for the benefit of others,
whether it is relevant or not –
these last ones live. (87)

Sunday, November 25, 2007

November 25 Chosen


Wat ik geïnstitutionaliseerd, gekontroleerd bijgeloof noem zijn naslagwerken over kunst, over filosofie, over wetenschap, over magie, etc.
Stuk voor stuk zijn het pogingen tot het verstandelijk ombuigen van originele ideeën tot in overzichtelijke patronen gepast leefvoer. (88)

What I call institutionalised, controlled superstition are reference works about art, about philosophy, about science, about magic, etc.
Every one of them, they are attempts to the intellectual restructuring of original ideas into conveniently apportioned food for life. (88)

Saturday, November 24, 2007

November 24 Achievement


Kunst komt voort uit onbeleefde momenten, is ongeleefd leven. Het zijn momenten die intens ervaren worden van buitenaf.
De angst voor de dood is volgens de Tao angst voor ongeleefd leven, onbeleefde momenten.
Kunst zou dan ook ontstaan uit een angst het leven niet ten volle te kunnen leven. De stelling dat kunst een werk tegen de natuur is wordt hierdoor bewezen: de rechtlijnige voortgang en ondergang der dingen wordt tegengesproken door kunst.
Kunst is daarom een filosofisch overlevingsmechanisme en behoort als dusdanig tot het efemere in de levenscyclus. (87) (22)

Art originates from un-experienced moments, is unlived life. The moments that are experienced intensely from the outside.
According to the Tao fear of death is fear for unlived life, un-experienced moments.
Art could therefore also originate from a fear not to be able to live life to the fullest. The proposition that art is a work against nature is being proven by this: the straightforward progress and decline of things is being contradicted by art.
Art therefore is a philosophical survival mechanism and as such belongs to the ephemeral in the life cycle. (87)

Friday, November 23, 2007

November 23 Screen


Tesamen met het uitmoorden van diersoorten moordt de mens zijn eigen capaciteit uit de eigen gebreken te assimileren en te verwerken. Er ontstaat altijd wel een geldige reden om deze of gene diersoort te bestrijden.
Zoals er altijd ene geldige rede ontstaat om dit of dat gebrek weg te moffelen.
Na zekere tijd wordt er zoveel verdoezeld dat enkel de zeer vuile en onverzadigde oprispingen een herinnering oproepen aan de wezens die we zijn. Niet zo mooi als we pretenderen. De pampers om al dat vuil omzichtelijk op te vangen dienen voortdurend van formaat te vergroten. (84)

Together with the massacre of the animal species the human being massacres his capacity to assimilate and to deal with one’s own weaknesses. There is always a valid reason to fight one or the other animal species.
Likewise a valid reason is always found to cover up some or other shortcoming.
After a certain time so much is obscured that only the very dirty and unsaturated outpourings arouse a memory to the creatures that we are. Not so beautiful as we pretend. The nappies to carefully collect all that dirt constantly need to be increased in size. (84)

Thursday, November 22, 2007

November 22 Period


De wisselwerkingen tussen de grootte van iets, het volume, het aantal elementen waaruit het is samengesteld.
Zijn zij die bepalen hoe iets er algemeen gesproken uitziet.
Men kan zich bij het begin slechts beperken tot een overzicht op elementaire delen.
Deze losse delen leiden via materiaal en produktiemogelijkheden tot een eindresultaat dat de verbeelding van de eenling in verre mate overschrijdt. (87)

The reciprocities between the size of something, the volume, the number of elements of which it is composed.
Are what define how something generally speaking looks like.
At the beginning one can only confine oneself to a summary of elementary parts.
These loose parts lead via material and production possibilities to a final result that exceeds to a large extent the imagination of the individual. (87)

Wednesday, November 21, 2007

November 21 Technique


Alvorens ik begon te "denken" kende ik noch eerzucht, hebzucht, noch wellust.
Die dingen heb ik mezelf moeten aanleren.
Om niet als een ondier vertrappeld te worden.
Tenkoste van mijn trots en zelfverzekerdheid heb ik mezelf aangeleerd om op die manier ten dienste van - voort te leven.
Absurditeit is mijn deel, reeds lang en het besef van de eindigheid der dingen betekent moedeloosheid. (82)

Before I started to "think" I neither knew ambition, greed nor lust.
I had to teach myself these things.
In order not be trampled like a beast.
At the expense of my pride and self-confidence and I have taught myself that way for the purpose – to live on.
Absurdity is my share, already for a long time and the realization of the finiteness of things means despondency. (82)

Monday, November 19, 2007

November 19 Deviance


Gisteren heb ik gedroomd dat de maan ontplofte, een zilveren licht in een donkergrijze hemel. We hadden allemaal schrik. Alle vrouwen kregen tegelijk nog 1 keer hun maandstonden. Daarna was het donker 's nachts. Voor altijd. (85)

Yesterday I dreamt that the moon exploded, a silver light in a dark grey sky. We were all afraid. All women did get their periods together 1 more time. After that it was dark at night. Forever. (85)

Saturday, November 17, 2007

November 17 Hardening


Good morning! Yes, it is. (88)

Good morning! Yes, it is. (88)

Thursday, November 15, 2007

November 15 Career


De slotsom is dat de manier waarop het gemaakt wordt en het materiaal waarvan het gemaakt wordt, even belangrijk zijn als dat wat het voorstelt. (88)

The conclusion is that the way it is made and the material it is made of, are just as important as what it represents.

Wednesday, November 14, 2007

November 14 Identity


Wat ge wilt worden, moet ge spelen. Alles, na een tijdje, draait zich verbazingwekkend intens naar uw spel, zodat de omgeving het overneemt.
En zo dat ge op uw gemak kunt zijn, wat ge ondertussen geworden zijt. (88)
De onzekerheid en de strijd als stijlelement? Tot stijlelement verheven! (89)

What you want to become, you have to play. Everything, after a while, turns amazingly intense towards your game, so that the environment assumes it.
And so you can be relaxed, what you have become in the meantime. (88)
The uncertainty and the struggle as style element? Proclaimed to style element! (88)

Monday, November 12, 2007

November 12 Ritual


De tolerantie voor vele stress toestanden wordt telkens groter en dit met het oog op plezierreizen, ontspannende intermezzi om de psychologische druk van zelf in het leven geroepen stapeltoestanden af te laten.
Men verplaatst zich zonder overgang, op geregelde tijdstippen van over-naar onderdruk. Wat op zich niet slecht is.
De fout zit hem in de negatie, de annihilatie van de konsekwenties van het gebrek aan tussenstappen.
Van positief naar positief is niet positief. Het ganse gestel met al zijn aanhangers vraagt om aanknopingspunten. Bij elke verandering; Zo' dat er een algemene groei kan plaatsvinden: niets in en om de gedachten- en spierwereld verdraagt het achteruit gestoken te worden. Een verwaarloosd element wreekt zich automatisch op absurde sprongen, en dit gebeurt meestal op lange termijn, wanneer de heilzame uitwerking allang vervlogen is.
De onaangenaamheden die aanpassing en traagheid met zich meebrengen zijn levensnoodzakelijk voor de algemene gezondheid van een gestel dat hogerop wil.
Vanuit een stresstoestand met een vliegtuig de gezonde skilucht aandoen, waarna weer de stresstoestand ingeduikeld wordt, is er 1 voorbeeld van. (88)

The tolerance to many stress situations increases each time and this with respect to pleasure trips, relaxing intermezzi meant to cease the psychological pressure of situations accumulated and created by oneself.
One changes places without switching, at regular times from over- to underpressure. In theory this is not a bad thing.
The mistake though lies in the negation, the annihilation of the consequences of the lack of intermediate steps.
From positive to positive is not positive. The entire system with all its followers asks for points of departure. With every change; That way a general growth can take place: nothing in and around the world of thought and muscles can bear it to be set back. A neglected element automatically seeks revenge on absurd jumps, and this usually happens in the long run, when the wholesome effect has been long gone.
The troubles which result from this adjustment and slowness are of vital importance for the general health of a system that wants to get on.
To visit the healthy ski air from a stress situation in a airplane, and afterwards again dive into the stress situation, is 1 instance of this. (88)

Sunday, November 11, 2007

November 11 Bottomlike


Alleen de mensen tesamen met de abstraktheden die ze verbinden, met zichzelf en met de anderen, zijn relevant. (88)

Only people together with the abstractions that they link, with themselves and with the others, are relevant. (88)

Saturday, November 10, 2007

November 10 Catharsis


Hoe intenser je leeft, hoe trager de tijd. (79)

The more intense you live, the slower the time. (79)

Friday, November 9, 2007

November 9 Synthesis


Menselijke relaties in kreatieve middens zijn niet zo simpel als daarbuiten omdat men communiceert met specifieke talenten gekoppeld aan bepaalde individuen t.t.z. omhulsels.
Deze omhulsels zijn zoals alle andere gedreven en gedetermineerd door genetische en meer willekeurige omgevingsfaktoren doch worden bij diepere kontaktname, en dit in tegenstelling tot algemeen aanvaarde gedragsnormen, terzijde geschoven.
Eens de waarde van voornoemde talenten gepeild en ondervonden is het dus vaak nodig persoonlijk en/of principiële vooroordelen, afkeer en afkeur te overwinnen en zich vrij en open ten opzichte van de kracht in kontakt te stellen. (83)

Human relationships in creative environments are not that simple as out of it because one communicates with specific talents linked to particular individuals that is to say shells.
These shells are like all others driven and determined by genetic and more arbitrary environmental factors yet they are pushed aside at more profound contacts, and this in contrast to the generally accepted standards of behaviour.
Once the value of above-mentioned talent has been probed and experienced it is therefore often necessary to overcome personal and/or principal preconceptions, aversion and rejection and to position oneself freely and openly with regard to the power of contact. (83)

Thursday, November 8, 2007

November 8 Flow


Praktisch alle directe interesses zijn present. Persoonlijke profijten in verband met verholen gevoelens. Verholen gevoelens om te bestuderen, en uit te werken, verder en verder. Men kan lijden ja. Probeer het. Er bestaan vele overdoses. Contactname en er niet meer toe in staat zijn. Haat. Afkeer. Mijn registers staan open: lijsten vol tranen. De metingen van alle omringende protocols zijn eindeloos; zeer geregelde aanwezigheid van de wens alles te stoppen. Het doodcertificaat. Het overzicht van mijn leven staat elk moment van de dag klaar. De doseringsmeters slaan te vaak tilt. een blijvende uitwerking van het goede is praktisch onbestaande. Ik vergeleek mijn gemoed met dat van velen, maar bij mij is het geen spel. Ik lijd aan geheime explosies van haat, hopeloosheid en verdriet. (83)

Almost all direct interests are present. Personal profits with respect to concealed feelings.
Concealed feelings to be studied, and to be worked out, further and further. One can suffer yes. Try it.
There are many overdoses. Making contact and no longer being able to. Hate. Aversion. My registers are open: lists full of tears. Measurements of the surrounding protocols are endless; very regular presence of the wish to stop everything. The death certificate. The survey of my life is ready every moment of my life. The meters of the dose crash too often. A permanent effect of the good is practically impossible. I compared my mind with that of many, but to me it is not a joke. I suffer from secret explosions of hate, hopelessness and grief. (83)

Wednesday, November 7, 2007

November 7 Destabilizing


Drijft men specialisatie en normalisatie door, past men de wetten van symmetrie op alles en nog wat toe, dan is het mogelijk vele handelingen door computers te laten uitvoeren.
Deze overname maakt van ons terug bloot intellekt dat op zoek moet gaan.
Een periode wordt bereikt, er wordt iets afgesloten.
We slagen het tijdperk in van het andere doel. (84)

If one enforces specialisation and normalisation, if one applies the laws of symmetry to all and everything, than it is possible to have computers perform many actions.
This take-over makes us again into nude intellect obliged to seek.
A period is reached, something is round off.
We enter the era of another goal. (84)

Tuesday, November 6, 2007

November 6 Continuities


Bij het binnenkomen van mijn ouderlijk huis overvalt me vaak de sensatie dat ik deze trap en de keuken rechts niet ken. Ik zie ze helemaal anders dan anders. Dit komt vanzelf en belet me te antwoorden op personen die me iets zeggen, want ik denk dan dat het nacht is en dat ik droom.
De donkere kronkeltrap naar boven wordt helemaal gevaarlijk in zijn onbekendheid en eens ik boven ben, weet ik niets meer van het feit dat ik er weer op de andere manier geraakt ben.
Alleen op het moment zelf voel ik dat en nu, jaren later, ben ik me bewust dat het me wel eens overkwam. (84)

When I enter my parental home I am often overcome with the sensation that I do not know this staircase and the kitchen to the right. I see them completely differently than otherwise. It happens automatically and it prevents me from answering people who want to tell me something, because I am thinking that it is night time and that I am dreaming.
The dark twisting staircase to upstairs becomes quite dangerous in its obscurity and once I am up, I don’t remember anything from the fact that I got up there again in a different way.
I only feel it at that particular moment and now, years later, I realize it did happen sometimes. (84)

Monday, November 5, 2007

November 5 Issues


De aanzet tot een nieuw creatief systeem is voldoende. De rest doen de anderen wel. Mijn taak is het niet 1 element tot op het bot af te pellen. Mijn kracht ligt in de oppervlakte bindingen en, ongekontroleerd, soms in de tussen- en onderverbindingen. Het is namelijk enkel de oppervlakte die kontroleerbare inputs verdraagt.
Het resultaat is voor de rest een direkt gevolg van een intuïtieve nadruk op invloedsgolven. (83)

The initiative to a new creative system is enough. The others surely do the rest. It is not my duty to peel off one element to the bone. My strength lies in the surface bonds and, uncontrolled, sometimes in the intermediate and sub-connections. The fact is, only the surface endures those controllable inputs

Sunday, November 4, 2007

November 4 Geometry


Elk moment is tegelijkertijd onbestaande en eeuwig. (79)

Every moment is at the same time non-existent and eternal. (79)

Saturday, November 3, 2007

November 3 Rigid


De zin is inherent aan menselijke handelingen. Daarom laat ik me totaal gaan in mijn associatie wereld. Absoluut geen rekening houdend met het feit dat een kunstwerk een werk is dat overkomt op het publiek, zich duidelijk stelt.
Ik hou met niets rekening. Ook met mezelf niet. Ik zou graag hebben dat iedereen het verstaat maar het enige wat ik niet laten kan is mezelf volgen op het pad van de waanzin. (81)

The meaning is inherent to human actions. That is why I let myself go completely in my world of association. Absolutely not taking into account the fact that a work of art is a work that comes across with the public, positions itself clearly.
I take nothing into account. Not even myself. I would like for everybody to understand this but the only thing I can’t give up is to follow myself on the path of madness. (81)

Friday, November 2, 2007

November 2 Dynamic


Het komt er bij kleding vooral op aan te gaan zover ge kunt in smakeloosheid, de vormen zo' te kombineren dat het modieuze aspekt simultaan aanwezig is. Met een doorgevoerde lijn of evolutie die slechts door 1 karakter gedragen kan worden. Lukraak kombineren levert dikwijls resultaten op, daar waar het zuiver geestelijke afwegen nog steeds de meest efficiënte manier blijkt. (80)

What mostly matters with respect to clothing is to go as far as you can in tastelessness, to combine forms is such a way that the fashionable aspect is present simultaneously. With an enforced line or evolution which can only be carried by 1 character. Haphazard combining often gives results, whereas the pure mental consideration still seems to be the most efficient way. (80)

Thursday, November 1, 2007

November 1 Psychosexual


Wanneer men in staat is de dingen te vergeten die vroeger beslist zijn, heeft men de sleutel voor eeuwige onschuld in het gezicht van de mooie momenten van het leven. Ik spreek hier van de momenten waarin ik kreëer zowel als van de periodes waarin nieuwe deuren geopend worden. (86)
Het vacuüm dat stilaan bereikt wordt is als een zoete wind waar ik me gewillig laat door wiegen. Heen en weer. zoals ik me aan een 200m lang koord over het oeuvre van een bevriend en succesvol schilder laat vliegen. Gewiekst, door berg en dal in een open vliegtuig over het mooie van de wereld. (84)

When one is capable of forgetting the things that have been decided in the past, one has the key to eternal innocence in the sight of the beautiful moments of life. I talk here about the moments during which I create as well as about the periods when new doors are being opened. (86)
The vacuum that is slowly reached is like the sweet wind by which I let myself rock willingly. To and fro, as I let myself fly on a 200m long rope over the work of a successful artist friend. Artfully, through mountains and valleys in an open airplane over all the beauty of the world. (84)