Wednesday, October 31, 2007

October 31 Time


Nauwelijks is er besef van de reële toestand waarin onze persoon zich bevindt.
Gewoonten gaan hun gang aan de zelfkant van de bepalende organen.
1. Terwijl dezen in handen hebben elke tel van elk levend individu,
2. Terwijl onze persoon algemeen gesproken en dit misplaatst, evolueert naar een nooit gezien egocentrisme van het platte soort, dient hij erop gewezen te worden dat hij ondanks voornoemde vaststelling 2, konstant tegen "de ander" aangedrukt wordt; zijn lot is namelijk dat van allen. (88)

There is hardly any sense of the real situation in which our person dwells.
Habits go as usual on the fringe of defining organs.
1. While these have every move of every living individual under control,
2. While our person generally speaking and this out of place, evolves towards an unprecedented egocentricity of a low kind, it needs to be pointed out to him that contrary to afore-mentioned conclusion 2, he is constantly pushed against “the other”; as it happens his fate is that of each and every one. (88)

Tuesday, October 30, 2007

October 30 Mechanisms


Ad nauseam. O altituda divinitatis.
Homo bulla. Unde malem? (83)

Ad nauseam. O altituda divinitatis.
Homo bulla. Unde malem? (83)

Monday, October 29, 2007

October 29 Positions


Het is via het interdisciplinair toepassen van de systemen dat men een brein ontwikkelen kan tot het uitvoeren van volledigheid.
Hier wordt gesproken over het systeem van boeken schrijven, schilderijen opbouwen, gebouwen ontwerpen, het organisch ontstaan van een stad, de banen door planeten beschreven en de manier om de mensen te bekijken terwijl ze met u spreken. De volledigheid is dat wat elk volmaakt "kunstwerk" in zich moet dragen: elementen van de toekomst verbonden met al wat nu is. (85)

It is by means of the interdiciplinary application of the systems that one develops a brain capable of producing funllness.
One talks here about the system of writing books, constructing paintings, designing buildings, the organic creation of a city, the orbits followed by the planets and the way to look at people while you talk to them. The fullness is what each perfect “work of art” has to carry with it: elements of the future connected to all that is now. (85)

Sunday, October 28, 2007

October 28 Solution


Bidden is een poging het toeval te hypnotiseren. (79)
Ik zeg dikwijls dingen die ik nooit zou durven denken.
Omstandigheden en omgeving brengen de spreker vaak in zo'n toestand dat de gedachtegang volledig bepaald wordt van buitenaf. (79)
De kwaliteit van de Belg is zijn a-nationaliteit. Het kenmerk van onze natie is een merkwaardige, ongezien, zelfrelativerende openheid naar invloeden. Zonder die als sponzen te absorberen. Daar is de Belg te individueel, te koppig en te gemakzuchtig voor. En traag genoeg, ook. (89)

Praying is an attempt to hypnotize faith. (79)
I often say things that I wouldn’t dare to think.
Circumstances and surroundings often bring the speaker in such a state that lines of thought are completely determined from the outside. (79)
The quality of a Belgian is his a-nationality. The distinguishing characteristic of our nation is a remarkable, unseen, self-relativizing openess to influences. Without absorbing these like sponges. The Belgian is too individual, too stubborn and too lazy for that. And slow enough, also. (89)

Saturday, October 27, 2007

October 27 Delirium


De meest perfekte staat van geluk is luiheid zonder schuldgevoelens. (78)

The most perfect state of happiness is laziness without a guilty conscience. (78)

Friday, October 26, 2007

October 26 Seduced


Ik besef zeer goed dat tijd niet bestaat. Het is daarom volstrekt na te laten 2x exact hetzelfde te doen. (79)
Gecontroleerde, doelbewuste eenvoud maakt sterk. (83)

I am fully aware that time does not exist. That is why it is a prerequisite to refrain from doing the same thing 2x. (79)
Controlled, determined simplicity creates strength. (83)

Thursday, October 25, 2007

October 25 Chosen


Mijn probleem is niet dat ik geen doorzetter ben. Het is gewoon dat ik elk moment alles opnieuw in vraag stel. (80)
Bij het ouder worden groeit dat wat men het beste onderhoudt aan, de rest floreert, stagneert en sterft af. Mijn innerlijk wordt terug de chaos van weleer en zal zo blijven omdat ik zo mezelf ben.
De rechtlijnige exclusiviteit van opsommingen en reglementen vlei ik als een parallelle wereld tegen me aan, deze koesterend als de reling tussen mezelf en de afgrond die "buitenaf" heet. (89)

My problem isn’t that I am not a go-getter. It is just that I question everything time and again. (90)
With age that what grows is what one maintains best, the rest florishes, stagnates and dies off.
My inner self turns back to the chaos of before and will remain that way because that is how I am myself.
The straightforward exclusivity of lists and rules I coaxingly hold close to myself like a parallel world, cherishing this like the rail between myself and the abyss called “outside”. (89)

Tuesday, October 23, 2007

October 23 Screen


Schokkend in de tram raakt mijn gezichtsveld dat van een smachter die onverwacht een diepte terugvindt in de onbevangen attitude van de provinciaal die ik tenslotte ben. Waar heb ik dit verdiend, dit lijden, dit besef dat het leven waaronder ik gebukt ga, hetzelfde leven is waar ik destijds mijn leven voor op het spel zette.
Mijn geest laat mijn lichaam terug los, het stadium waarom ik verbeten gestreden heb, is achter de rug en het is goed zo.
Bij nader inzien is komplete kontrole een zinsbegoocheling omwille van de nauwte die men langzaam en zeker aanspant. Die nauwte is zo irreëel dat ze voor iedereen die zich erbuiten bevindt bespottelijk moet zijn.
Het wekt heimelijk de lachlust op een persoon voor zich te vermoeden die ervan uitgaat dat alles voor zichzelf onder kontrole is; de nauwte daaraan verbonden kennende voel ik medelijden.
Deze gezichtshoek kan men zich natuurlijk slechts toemeten na zelf jarenlang in die bespottelijke waanruimte vertoefd te hebben. (89)

Shaking in the tram, my field of view touches that of a languisher who unexpectedly discovers a depth in the uninhibited attitude of the provincial that I am after all. Where did I deserve this, this suffering, this realization that the life that bows me down, is the same life for which I then risked my life.
My mind releases my body again, the stage for which I struggled doggedly is over and it is good this way.
On further consideration complete control is an illusion because of the narrowness that one slowly but surely tightens. That narrowness is so unreal that it must be absurd to all those who are not included.
It secretly gets one laughing to presume a person in front of oneself who is convinced that everything is under control for himself; knowing the narrowness connected to this I feel pity.
One can of course only allot oneself this point of view after having dwelled for many years in this ridiculous delusion oneself. (89)

Monday, October 22, 2007

October 22 Period


Geef me wetten, zodat ik ze kan breken. Bestraf mij, zodat ik kan vertrappelen.
- langs de ene kant - langs de andere kant.
Altijd maar terug, opnieuw.
Tot er nummers ontstaan. (88)

Give me laws, so that I can break them. Punish me, so that I can crush.
-on the one side – on the other side.
Always anew, again and again.
Until numbers arise. (88)

Sunday, October 21, 2007

October 21 Technique


De liefde die spontaan opwelt bij de gedachte aan sterke personen is weldaad. Geeft hoop op een toch vollediger vervullen van wat leven zou moeten zijn.
Die ziel te mogen aaien, die wil te betasten.
Strakke pezen vol kracht zouden het zijn.
Geometrische figuren beschrijvend in het samenkomen van gedragingen.
De richtingen die ik om en rond het lichaam dat mij aantrekt, beschrijf zijn de wegen die ik me in mijn hoofd afvraag: hoe kom ik nog dichter? (88)

The love that wells up spontaneously at the thought of strong persons is a blessing. Gives hope of a yet more complete fulfilling of what life should be.
To be allowed to caress that soul, to feel that will.
Strong muscles filled with strength it should be.
Portraying geometrical figures at the meeting of behaviours.
The directions that I portray, describe on and around the body that attracts me, are the ways I ask myself mentally: how do I get any closer? (88)

Saturday, October 20, 2007

October 20 Marginality


De kunst verhindert mij van iets anders te houden. (79)
Hoe meer men zich bezighoudt met intellektuele zaken, des te moeilijke het wordt het ouderschap als vanzelfsprekend, laat staan als een roeping te zien. Vergevorderd intellektualisme verhindert aldus onmiddellijk nageslacht, wat eigenlijk kan aanzien worden als een veiligheidssysteem: doorgedreven verstandelijking is in bepaalde opzichten een verziekelijking van de geest. Een kwaal die best slechts op het betroffen individu invloed kan uitoefenen en best niet in een familieverband ontwikkelt. (85)

Art prevents me from loving something else. (79)
The more one is occupied with intellectual matters, the more difficult it becomes to take parenthood for granted, let alone consider it a vocation. Advanced intellectualism thus hinders immediate offspring, which in fact can be considered as a security system: extreme intellectuality is in certain respects a degeneration of the mind. An disease that best only influences the individual concerned and best does not develop in a family context. (85)

Friday, October 19, 2007

October 19 Deviance


Men heeft de 3de wereld, de 4de dimensie en er is de 5de kracht.
Die 5de kracht, dat is de potentie aanwezig in de hersenen van alle denkers.
Ook is de 5de kracht Europa.
Rond 3500 v.C. ontwikkelden de hersenen zich, tesamen met de dodenverering en de kunst. De intelligentie ontstond daar waar de collectiviteit ontstond. Men werd verplicht solidair te zijn, gedwongen vriendelijk te zijn, men moest berusten in gelijkheid.
Kunst is de weergave van een ideologie. (89)

There is the 3rd world, the 4th dimension and there is the 5th force.
That 5th force, that’s the potential present in the brains of all thinkers.
Also, the 5th force is Europe.
Around 3500 BC the brains developed, together with the cult of the death and with art. The intelligence originated there where the collectivity originated. One was forced to be solidary, forced to be friendly, one had to resign oneself to equality.
Art is the representation of an ideology. (89)

Thursday, October 18, 2007

October 18 Stabilising


Men moet een nieuwe ideologie aanraken, vanuit het nihilisme waarden maken.
Zoekend naar het lichtpunt, dat bewijst dat Europa zoals Griekenland niet gedoemd is onder te gaan. In onze tijd kan zelfs zo iets verhinderd worden. (83)

One has to touch a new ideology, create values out of the nihilism.
Searching for the point of light, which proves that Europe like Greece is not doomed to fall. In our time such a thing can even be prevented. (83)

Wednesday, October 17, 2007

October 17 Hardening


Onrecht. Verdriet. Schuld.

Injustice. Sorrow. Guilt.

Tuesday, October 16, 2007

October 16 Material


De schijn. De spanning. De strijd. De tragiek. De val.
Het offer. Het gebed. (83)

The appearance. The tension. The fight. The tragedy. The fall.
The offer. The prayer. (83)

Monday, October 15, 2007

October 15 Career


Het kwaadwillende. Het sluwe. Het schenkende. Het bedreigende. Het dreigende.Het demonische.
De betoverde weemoed. (83)

The evil-minded. The sly. The giving. The menacing. The threatening. The demonic. The enchanted melancholy. (83)

Sunday, October 14, 2007

October 14 Identity


Wil men iets begrijpen, dan is de oplossing simpel tegenwoordig: lees er een goed boek over en het onbehagen van onwetendheid wordt marktvriendelijk uit de weg geruimd. Alsof elk vervelend gevoel onmiddellijk geneutraliseerd dient te worden. (85)

If one wants to understand something, the solution is then very simple these days: read a good book about it and the discomfort of ignorance is removed in a market-friendly way. As if every unpleasant feeling needs to be neutralized immediately. (85)

Saturday, October 13, 2007

October 13 Ambiguity


Vanuit de wanorde komen steeds weerkerende toestand die systemen worden, eigen kodes ontwikkelen en ijkbare tekens vormen.
Het geheel wordt daarna voor onbepaalde doch gelimiteerde periode in levens- en gedragspatroon opgenomen. (80)

From the chaos rise ever returning situations which become systems, develop own codes and form gaugeable signs.
The entirety is then included for undefined but limited periods in patterns of life and behaviour. (80

Friday, October 12, 2007

October 12 Ritual


Hoe meer de tijdvulling overeenkomt met de eigen wensen, hoe vlugger de tijd gaat.
Omdat de meeste mensen slechts wensen dat de tijd door anderen voor hen wordt opgevuld hebben ze naast een vaag geluksgevoel konstant het idee dat de tijd hen ontsnapt, wat hen de kans geeft daarover te klagen. En is er iets aangenamer dan te klagen over een zelfgekozen toestand? (90)

The more the filling-in of time matches with one’s wishes, the faster time passes.
Because most people only wish that the time is filled in for them by others they constantly have, apart from a vague feeling of happiness, the idea that time is slipping away from them, which gives them a reason to complain about it. And what is more pleasant than to complain about a self-chosen situation? (90)

Wednesday, October 10, 2007

October 10 Catharsis


De vrouw is het centrum van 4 draaiende kubussen, die als satellieten en op gelijke afstand van elkaar rond haar als as draaien. De 4 polen zijn de kastelen, de paarden, de mannen en de bomen.
Vanuit het standpunt van elk van deze 4 polen is het alsof de vrouw als een maan aan hen verschijnt. Slechts verlicht door hun licht.
Ze vervult op deze manier een vertrouwen wekkende funktie die slechts een illusie is van het centrum. Ze bestaat slechts bij de gratie van de bron die haar verlicht.
De 4 polen van de wereld slagen er door hun existentiële verscheidenheid in de illusie te wekken dat alles om hen draait, juist omdat een allesomvattend beeld onmogelijk is. Het is dat beeld wat zo onontbeerlijk is om kontrole te krijgen, te demystifiëren, te doorgronden.
Wordt dit beeld reëel, dan storten de waarden in, want de waarheid is de lichtbron, de zon. (88)

The woman is the centre of 4 rotating cubes, like satellites and at equal distance from each other pivoting around her as axis. The 4 poles are the castles, the horses, the men and the trees.
From the point of view of each of these 4 poles is looks as if the woman appears to them like a moon. Only lit by their light.
In that way she fulfils a confidence-building function which is only an illusion of the centre. She merely exists by the grace of the source that illuminates her.
The 4 poles of the world manage by their existential diversity to create the illusion that everything evolves around them, exactly because the impossibility of an all-embracing image. It is that particular image which is so essential in order to get control, to demystify, to get to the bottom of it.
When this images becomes real, all values collapse, because the truth is the light source, the sun. (88)

Tuesday, October 9, 2007

October 9 Synthesis


Er is in mijn naaste omgeving niets dat mij in die mate interesseert dat ik het wil uitbeelden.
Mijn fantasie abstraheert zich meer en meer - op zoek naar een nieuwe uitdrukkingstaal en esthetische wetten. (79)

There is nothing in my close entourage that interests me to such an extent that I want to express it.
My fantasy abstracts itself more and more – looking for a new language of expression and ethical laws. (79)

Sunday, October 7, 2007

October 7 Destabilising


Ongeluk. Ramp. Dood. Vergissing. Mislukking.

Accident. Disaster. Death. Mistake. Failure.

Saturday, October 6, 2007

October 6 Continuities


De fixatie van derden op het kunstwerk als eindprodukt wordt twijfelachtig indien men onder ogen neemt dat het toeval waarmee dat werk onder die bepaalde toestand eindigde het best kan vergeleken worden met de plaats waar een moordenaar een lijk dumpt. De mystificatie van pers en omstaanders, nieuwsgierigen, voor de plaats staat in wanverhouding tot de essentie van de daad zelf. En toch zal die plaats nooit meer dezelfde zijn. (90)

The fixation of third parties on the work of art as a final product becomes questionable when one takes into consideration that the coincidence with which that work was finished off can best be compared with the spot where the killer dumps a body. The mystification of press and public, inquisitive people, for the spot is disproportionate to the essence of the act itself. And yet that spot will never ever be the same. (90)

Friday, October 5, 2007

October 5 Issues


Principe. Effekt. Motief. Diskussie. Abstrakt. Dramatiek.
Berouw. Souperen. Diplomatie. (81)

Principle. Effect. Motive. Discussions. Abstract. Drama.
Remorse. Have supper. Diplomacy. (81)

Thursday, October 4, 2007

October 4 Geometry


Ik hou van het droge van de Brabander, maar dan wel in het sappige Antwerpen. (85)
Het menselijk ras veroudert met de aardbol. De intellektuele evolutie is in die zin een devolutie dat ze een tegengewicht vormt voor de steeds groter wordende stoffelijke eisen die we aan de aarde stellen.
Het menselijk vernuft voorziet in uitkomsten daar waar de natuurlijke schaarste uitbreidt. (90)

I love the dryness of a Brabander, but then in juicy Antwerp. (85)
The human race ages together with the globe. The intellectual evolution is in as such a devolution as it forms a counterbalance for the ever increasing material demands we make on the earth.
The human ingenuity provides solutions there where the natural shortage increases. (90)

Wednesday, October 3, 2007

October 3 Rigid


In feite is de inhoud van tijdschriften grotendeels dat wat voortkomt uit boeken of dat wat er aanleiding toe geeft. Kortom, een kompleet andere tak van de informatie. Ik lees boeken om te leren wat ik geacht word te denken, te antwoorden en te zeggen tijdens een gesprek zonder mij te laten gaan zoals gewoonlijk. Ik ben op zoek naar een systeem dat mij in staat stelt te communiceren zonder mij totaal bloot te geven en zonder mij uit veiligheidsoverwegingen af te sluiten. Het kontrast tussen de handelingen en de overdenkingen achteraf zou dan wat minder groot moeten zijn. (85)

The contents of magazines consists largely from what comes out of books or from that which leads to it. In short, a complete different line of information. I read books to learn what I am supposed to think, to answer and to say in a conversation without letting it all hang out as usual. I am looking for a system that enables me to communicate without giving myself away totally and without cutting myself off for security reasons. The contrast between the actions and the thoughts afterwards should then be a bit less strong. (85)

Tuesday, October 2, 2007

October 2 Dynamic


De lijn, de eerste dimensie, is de vader,
het vlak, de tweede dimensie, is de zoon,
het lichaam, de derde dimensie, is de geest,
de tijd, de vierde dimensie, is god. (90)

The line, the first dimension, is the father,
The plane, the second dimension, is the son,
The body, the third dimension, is the spirit,
The time, the fourth dimension, is god. (90)

Monday, October 1, 2007

October 1 Psychosexual


Vanuit het besef van omringende mediokriteit, een openlijk toegeven aan egoïstische grillen en een algehele verstomping, ontstaat een abnormale zucht naar orde en tucht. zeker bij diegenen die rechtstreeks onder dat wangedrag te lijden hebben.
Onderdrukt te worden door een systeem dat kleingeestig, egocentris en kortzichtig uiteindelijk zichzelf schaadt, is een slag in het gezicht van het slachtoffer dat op deze manier 2 keer vernederd wordt.
Konstant de toeschouwer én het slachtoffer zijn van dom gedrag ontketent reaktie nl. vlijmscherpe aktie. (85)

From the awareness of the surrounding mediocrity, an overt giving in to egoistic whims and a general numbness , comes an abnormal desire for order and discipline, certainly with those who directly suffer from that misconduct.
To be repressed by a system that pettily, egocentrically and short-sightedly finally harms itself, is a slap in the face of the victim, who is humiliated twice this way.
To be constantly the spectator and the victim of ignorant behaviour provokes reaction namely razor-sharp action. (85)